Кой финансира инвестиции в енергоефективна икономика
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Кой финансира инвестиции в енергоефективна икономика

Кой финансира инвестиции в енергоефективна икономика

Фирмите могат да получат безвъзмездни средства и кредити при облекчени условия

Мара Георгиева
2139 прочитания

Собственици на хлебозавод изваждат от употреба две стари пещи с капацитет 380 хляба на час и въвеждат в действие две нови лентови пещи за 504 хляба на час. Освен това поставят изолация на стени, ремонтират покрива и сменят дограмата във фирмата. За общата инвестиция от 164 125 евро те получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 евро по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика". В резултат на нововъведенията предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването. Това е пример, който дават експертите на Прокредит банк, кредитирала реализацията на мерките за енергийна ефективност в тази фирма.

Програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика"

се изпълнява съвместно от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕТ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Схемата е с бюджет от 300 млн. лв. и ще работи до края на 2013 г., когато приключва сегашният срок за усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз (ЕС).

150 млн. евро идват по линия на оперативна програма "Конкурентоспособност" и са безвъзмездни. С тях се финансират дейности по три компонента. Първият е за инвестиции, попадащи в т.нар. режим "минимална помощ" (de minimis). Съгласно правилото de minimis предприятията могат да получат до 391 166 лв. за период от три поредни финансови години. Средствата са предназначени за покупка на материали и оборудване, които са директно допустими по програмата. Те са включени в специален предварително одобрен списък (LEME - list of eligible materials and equipment). Финансира се също извършването на строително-монтажни работи, които имат отношение към намаляване на разходите за енергия във фирмата. Парите може да се използват и за покупка на инсталации с комбинирано производство на топлина и енергия (когенерационни), както и за използване на отопление и вентилация от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието (соларни, геотермални, термопомпи и оползотворяване на вторична биомаса от продукти).

Вторият компонент е "Инвестиции, попадащи в режим регионална инвестиционна помощ". По него се финансира закупуването на дълготрайни материални активи (машини, оборудване, съоръжения), както и на патенти, лицензи, ноу-хау и др. - всички те, имащи отношение към енергийната ефективност в компанията.

Може да се кандидатства и с проекти за извършване на енергиен одит ("обследване за енергийна ефективност"), както и за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за управление в предприятията съгласно изискванията на стандарта за енергиен мениджмънт ISO 50001. Всички тези разходи са по компонент 3, наречен "Услуги, попадащи в режим "минимална помощ".

Безвъзмездната помощ (грант) за предприятията ще бъде между 30 и 50% от стойността на инвестицията, но не повече от 2 млн. лв. за един проект. Размерът й ще зависи от избрания подход за изпълнение. При т.нар. технологично ориентирани проекти субсидията е по-малка - 30%, но пък и изискванията са по-облекчени. При тези проекти не се изисква извършване на енергиен одит, а кандидатът може да избере необходимите му материали и оборудване от списъка LEME.

За по-големите и по-сложни инвестиции грантът е 40%, но в този случай фирмата задължително минава през енергиен одит. Компаниите могат да получат допълнително 10% безвъзмездно, ако изпълняват определени условия - например доброволно провеждане на енергиен одит при малките проекти, инвестиции в когенерации, използване на възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, преминаването към по-екологично гориво. Ще се насърчават и проекти за въвеждане на системи за енергийно управление или изпълнявани в някои по-енергоемки сектори като производство на хлебни и тестени изделия, подготовка и предене на текстилни влакна, производство на стъкло, производство на керамични изделия, на цимент и др.

За да бъдат допуснати, фирмите трябва да осигурят най-малко 80% от общите разходи по проекта предварително. Това може да стане чрез заем от банка, със собствени средства или с комбинация от двете.

Други 150 млн. евро са предоставени от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) под формата на нисколихвени кредити на банки партньори: "Алианц банк България", Банка ДСК, МКБ Юнионбанк, Прокредит банк, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк. Кандидатите за този вид безвъзмездна финансова помощ трябва да преминат две предварителни проверки - за съответствие с техническите изисквания за допустимост и с изискванията за избор на изпълнител (извършена от т.нар. асистент по проекта) и за финансова допустимост (извършена от някоя от банките партньори).

Предстои МИЕТ да избере две компании - асистенти по програмата - технически и по верификацията, които ще оценяват допустимите инвестиции и ще отпускат субсидиите. Докато това се случи, оценката на проектите ще се извършва от Агенцията за енергийна ефективност.

Улеснение за фирмите е, че биха могли още в началото да разберат от асистента по проекта дали техните оферти отговарят на нормативните изисквания, без да е нужно да чакат административна проверка на целия проект и едва след това да представят изискваните три оферти от доставчиците на оборудването (каквато беше досегашната практика за процедурите по програма "Конкурентоспособност").

Хубавото на тази програма е също, че не е нужно да се изчаква да се съберат достатъчно кандидати, за да бъдат оценени. Всяко проектно предложение се оценява веднага след постъпването и при необходимост се връща, за да бъде коригирано.

Предварителният енергиен одит, който ще се прави на предприятията, също ще се покрива с одобрените субсидии, като максималната сума за тази цел е до 20 хил. лв. Вече има и списък с одобрени енергийни одитори.

Фонд "Козлодуй"

Международният фонд "Козлодуй е друга възможност за финансиране на мерки за енергийна ефективност. Той е създаден със споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и България, подписано на 15 юни 2001 г. и ратифицирано със закон през 2002 г.

Администратор на средствата е EБВР, а управлението на усвояването им от българска страна се осъществява от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Фондът е създаден с цел управление на безвъзмездната помощ, отпусната от ЕС, за намаляване на последиците от предсрочното извеждане от експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ "Козлодуй". Той финансира и съфинансира подготовката и изпълнението на проекти в две области:

- Дейности за извеждане на блокове 1-4 от експлоатация (проекти в т.нар. ядрен прозорец) и

- Мерки за намаляване на негативните последици в сектор енергетика, които подпомагат необходимото преструктуриране, рехабилитация и модернизация на производството, преноса и разпределението на енергия, както и повишаването на енергийната ефективност (проекти в "неядрения" прозорец).

Договорената безвъзмездна помощ до края на 2009 г. беше 550 млн. евро, от които 60% за "ядрен" и 40% за "неядрен" прозорец. За периода 2010 - 2013 г. е договорена помощ от 300 млн. евро, от които 120 млн. евро за "неядрена" енергетика.

Приоритетите на фонда в "неядрения" прозорец са:

- сигурност на енергийните доставки

- рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на енергия

- енергийна ефективност

- околна среда.

Според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев вече има сключени споразумения за 47 млн. евро. Средствата са за мерки за енергийна ефективност и ще се разпределят между 243 обществени сгради, от които най-голям процент са училищата и детските градини. Предстои процедура за избор на строител и строителен надзор, след което ще започне изпълнението на мерките.

Фонд "Енергийна ефективност"

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) предлага финансови продукти в три основни категории:

- Кредити: за общини (при лихва 5 - 9%, срок до 5 години и искане за самоучастие в размер 10 - 25%) и за корпоративни клиенти и физически лица(при лихва 6 - 10%, срок до 5 години и искане за самоучастие в размер 10 - 25%)

- Частични гаранции по кредити

- Портфейлни гаранции: за компании за енергийни услуги - ESCO (за привличане на повече ESCO фирми в този бизнес и за осигуряване на по-добри условия за работа на ESCO фирмите чрез гарантиране на риска от страна на техните партньори – бенефициенти по проектите); за саниране на многофамилни жилищни сгради (за начален тласък на пазара на ЕЕ инвестиции в жилищния сектор чрез осигуряване на пазарни продукти, преодоляващи липсата на национално законодателство в тази област).

Неотдавна министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев обяви, че държавата ще осигури допълнително 100 млн. лв. за финансиране на общините чрез фонда за енергийна ефективност. Досега фондът оперираше с ограничен ресурс от 10 млн. евро. МИЕТ съвместно с Министерството на финансите обсъжда финансирането на общините да става при още по-облекчени условия. Една от идеите е кредитите да бъдат безлихвени с тригодишен гратисен период.

Норвежката програма за сътрудничество

Над 38 млн. евро за 66 проекта. Безвъзмездно. Това е най-краткото резюме на резултатите от първия етап от Норвежката програма за сътрудничество и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП), при който основен донор е отново Норвегия (с участието и на Исландия и Лихтенщайн). Тази година предстои продължение на двата механизма и България ще получи безвъзмездно 126.6 млн. евро. Средствата през новия финансов период са насочени към няколко приоритетни области - опазване и управление на околната среда, иновации за зелена индустрия, социално развитие, правосъдие и вътрешен ред, културно наследство, развитие на гражданското общество, стипендии.

Програмата "Иновации за зелена индустрия" ще се управлява от норвежката държавна агенция "Иновация Норвегия" (IN). За нея са предвидени почти 13.7 млн. евро. Ще се насърчават партньорски проекти. За "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници" са отделени близо 13.3 млн. евро. Програмен оператор е икономическото министерство, а програмен партньор – Норвежката дирекция за енергийни и водни ресурси (NVE).

Задължително условие за участие е наличието на партньор от Норвегия. Чуждата фирма или организация трябва да са ясни предварително и да участват в обосновката на проекта. Посолството на Норвегия в България ще оказва съдействие за намирането на партньори. 

Размерът на безвъзмездната помощ (грант) за един проект е от 200 хил. евро до 1 милион евро. Право да кандидатстват имат частни фирми, които съществуват поне от една година, и дейността им е близка до дейността на програмата, както и неправителствени организации.

Кредити по програма за енергийна ефективност от KfW

Две банки - Прокредит банк и Райфайзенбанк, предлагат бизнес кредити "Енергийна ефективност" по специална грантова схема на Програмата за енергийна ефективност, финансирана от Европейския съюз, KfW (Германската банка за развитие) и CEB (Банката за развитие към Съвета на Европа).

Максимална стойност на кредита, за който може да бъде получена субсидия, е 2.5 млн.  евро. Срокът на погасяване е до 15 години, има възможност за договаряне на гратисен период. Лихвата и обезпечението се определят индивидуално за всеки отделен инвестиционен проект.

Право да кандидатстват имат юридически лица, еднолични търговци и лица със свободни професии. Средствата могат да бъдат използвани за подобряване на енергийната ефективност на производството чрез покупка на машини, оборудване, технологии, софтуер и др., за подобряване на енергийната ефективност на сгради, свързани с дейността на бизнеса, за намаляване на вредните емисии въглероден диоксид (CO2) и други газове. Предимство на кредита е, че до 15% от главницата са безвъзмездна помощ.

Проектите подлежат на одобрение от консултант на KfW, както и от КfW. Субсидията се получава само след изпълнение на проекта в съответствие с критериите на кредитната линия и валидацията му от независим енергиен експерт (безплатна за клиента).

Парите обаче се отпускат под условие - от одобрения за кредит кандидат се иска да докаже, че е спестил минимум 20% енергия в сравнение с текущото енергийно потребление на процеса, който ще се модернизира с помощта на кредита, и/или намаление на емисиите вредни газове.

Собственици на хлебозавод изваждат от употреба две стари пещи с капацитет 380 хляба на час и въвеждат в действие две нови лентови пещи за 504 хляба на час. Освен това поставят изолация на стени, ремонтират покрива и сменят дограмата във фирмата. За общата инвестиция от 164 125 евро те получават безвъзмездна помощ в размер на 82 063 евро по програмата "Енергийна ефективност и зелена икономика". В резултат на нововъведенията предприятието реализира 29% годишно намаление на разходите за енергия и над 40 000 евро преки енергийни спестявания за срока на експлоатация на оборудването. Това е пример, който дават експертите на Прокредит банк, кредитирала реализацията на мерките за енергийна ефективност в тази фирма.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK