Най-големите обществени поръчки през седмицата

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

1. Ремонт на три пътни отсечки в община Павликени за 5.6 млн. лв.

Община Павликени обяви обществена поръчка за строителни работи - рехабилитация на следните общински пътища: Бутово – Върбовка, Павликени - Дъскот - Паскалевец - Граница общ. (Павликени - В.Търново) и Бяла Черква – Росица. Целта на проекта е ремонт на пътните участъци с максимално ползване на съществуващия път, подобряване на транспортно-експлоатационните качества, отводняването на пътя и осигуряване на необходимото усилване и напречни наклони на настилката. За участъците, където ще има реконструкция и локални ремонти, е оразмерена нова конструкция на настилката. За осигуряване на оптимално отводняване на настилката е необходимо почистването на съществуващите окопи и оформянето на нови облицовани на местата, където липсват. Предметът на поръчката включва и доставка на необходимите материали за изпълнение на строително-монтажните работи. Прогнозната стойност е 5.6 млн. лева без ДДС, а срокът за завършване е 15 април 2015 г. Изискванията към кандидатите са да имат оборот за последните три години не по-малко 14 млн. и оборот от строителство, сходно с обекта на поръчката, не по-малко от 10 млн. лв.

2. Ремонт на пътни отсечки в община Стамболово за 5.33 млн. лв.

Община Стамболово обяви обществена поръчка за реконструкция на път Маджари – Силен/Маджари - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище. Общинският път, разположен в землищата на село Маджари - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище, община Стамболово, е с дължина малко над 8 км. Изпълнителят на практика трябва да развали съществуващата настилка и да я изгради наново. Към тръжната документация ще бъдат приложени работен проект и количествена сметка за реконструкция на съществуващия общински път. Надвишаването на обявената прогнозна стойност - 5.331 млн. лв. без ДДС, води до отстраняване на участника от по-нататъшно участие и класиране. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години са реализирали общ оборот не по-малко от 5.5 млн. лв. и оборот от строително-монтажни работи не по-малко от 5 млн. лв. Изпълнител ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта. Цената е с тежест 50%, техническото предложение е с 40%, а срокът за изпълнение - 10%.

3. Доставка на тръби за "ВиК Пловдив" за 4.5 млн. лв.

Пловдивското "Водоснабдяване и канализация" ЕООД обяви обществена поръчка за доставка на тръби. Поръчката е разделена на няколко позиции - тръби за питейно-битово водоснабдяване, включващи шест подвида тръби, и тръби за отвеждане на отпадъчни води, включващи три подвида тръби. Общото количество не може да бъде посочено в момента, тъй като доставките зависят от нуждите на възложителя. Посочените в техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни, за тригодишен период и не задължават възложителя да ги потребява в пълен обем. Поръчката е за 4.5 млн. лв. без ДДС. Участниците трябва да предложат единични цени за всяка от позициите, в противен случай ще бъдат отстранени. Всеки кандидат в процедурата може да участва за целия обем на предмета на поръчката, а така също и поотделно за всяка от двете обособени позиции. Изискванията към участниците и предлаганите от тях стоки са описани подробно в документацията. Минимално изискване за първата позиция е оборотът от доставки на стоки, предмет на поръчката, да е над 3 млн. лв. за последните 3 години.

4. Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ярджиловци за 2.4 млн. лв.

Община Перник обяви обществена поръчка за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ярджиловци. Дейностите по изпълнение на обществената поръчка включват: изграждане на главни клонове I, II и III; на второстепенни клонове; на сградни водопроводни отклонения. Предвижда се изпълнението на строителните работи да се осъществява съгласно техническите спецификации на възложителя и изготвен от изпълнителя работен план и линеен график. Прогнозната стойност на поръчката е 2.390 млн. лв. без ДДС Непредвидени разходи при строителство може да са до 1% в размер на 23 905 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Изискванията към участниците са да имат оборот за последните три години от строителство не по-малко от 2.5 млн. лв. без ДДС и оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката, за не по-малко от 2 млн. лв. без ДДС. Изпълнител ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта, като цената има тежест 40%.

5. Енергоспестяващо осветление на гр. Роман за 1.83 млн. лв.

Община Роман обяви обществена поръчка за реконструкция и изграждане на ефективно енергоспестяващо и екологично улично осветление на гр. Роман и селата Камен поле, Кунино и Синьо бърдо. Предмет на настоящия проект е уличното осветление на града. Предвидено е подмяна на цялото съществуващо осветление, като на определени места ще се добавят нови стълбове и нови осветители. Осветлението ще бъде реализирано с диодни улични осветители с мощност 60 W, които ще бъдат закрепени на стоманени стълбове. Така направеното осветление е не само ефективно, но и енергийно ефективно. Управлението е чрез централизирана система за управление на осветлението. Прогнозната стойност е 1.829 млн. лв. без ДДС, а срокът за завършване е 15 юни 2015 г. Изискванията към участниците са за последните три години да са реализирали оборот от строително-монтажни работи не по-малко от 5 млн. лв. Изпълнител ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта, като цената има тежест 50%, техническото предложение също.

6. Възстановяване на фонтаните в подлеза на НДК за 1.81 млн. лева

Столичната община обяви поръчка за възстановяване на фонтан и водна каскада, водна каскада в детски сектор и ВиК по проект "Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване" по оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013 г.". Поръчката включва възстановяване на водната каскада в детския сектор на НДК, изграден през 80-те години на миналия век. Каскадата представлява изкуствена река с прагове, водопади и езерца. Поради сериозното количество вода, необходимо за осигуряване на необходимата скорост на движение на водата в коритото с цел самопочистване и постигане на добър ефект на преливане през праговете, е предвидена оборотна схема на водата. За целта под мостчето на детския кът е изградена помпена станция с 3 работни помпи. С реконструкцията се предвижда захранването да стане от новопроектиран водопровод за условно чиста вода, свързан с тръбни кладенци. Поръчката включва и реконструкция на фонтан в подлеза на НДК и каскадите – водни огледала пред сградата. Проектът предвижда цялостен ремонт и възстановяване на фонтана и водната каскада пред сградата на НДК, както и възстановяване и обновяване на ВиК мрежите и ел.захранване на помпените станции и съоръжения. Прогнозната стойност е 1.815 млн. лв., срокът за изпълнение е 80 дни. Всеки участник трябва да има реализиран оборот от поне 3 млн. лв. за последните три години. Оферти се приемат до 4 април.

7. Обучение за служителите на НКЖИ за 1.61 млн. лв.

ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" обяви поръчка за осигуряване на обучение и развитие на човешките ресурси за служители от ДП НКЖИ, пряко свързани с управление, наблюдение и контрол на проекти по оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. Поръчката включва следните дейности: анализ на нуждите от обучение и разработване на детайлна програма за обучение с идентифицирани теми; подготовка и изпълнение на обучителна програма за повишаване на специализираните знания и умения на служителите на ДП НКЖИ (организирани и осъществени 504 участия в обучения за периода на договора от 98 служители); подготовка и изпълнение на обучителна програма в страни - членки на ЕС. Програмата ще включва провеждане на обучения под формата на курсове и семинари за ръководния персонал и служителите на предприятието. Стойността на поръчката без ДДС е 1.610 млн. лв., а изпълнението трябва да приключи в рамките на 16 месеца.

Още от Капитал