25 млн. евро от селската програма ще отидат за ремонт на църкви

Крайният срок за подаване на проектите е 3 юни т.г.

От 9 май до 3 юни областните звена на държавен фонд "Земеделие" ще приемат проекти за ремонт на църкви, съобщават от фонда. Бюджетът от 25 милиона евро е по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020. За субсидия могат да кандидатстват юридически лица, местни поделения на вероизповедания, регистрирани по Закона за вероизповеданията.

За какво

Финансовата помощ се предоставя за възстановяване, реставрация, ремонт и реконструкция на сгради с религиозно значение, както и за подобряване на прилежащите им пространства. Ще се финансира и покупката, включително на лизинг, на нови машини, оборудване и обзавеждане, пряко свързани с храма. Допустими са също разходи за компютърен софтуер, придобиване на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Подмярката финансира в определен процент и общи разходи, свързани с хонорари на архитекти, инженери, консултанти.

В какъв размер

Финансовата помощ покрива 100% от общия размер на допустимите разходи, в случай че не се предвижда генериране на приходи от реализацията на проекта. Ако се установи, че след инвестицията има такава възможност, финансирането ще бъде за 75% от разходите.

Максималният размер на субсидията за един проект е 400 000 евро. Допустимо е авансово плащане до 50% от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.

От фонда припомнят, че максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е 1 млн. евро.

Задължително условие е проектите да се осъществяват на територията на общините от селските райони в страната. Ще се подпомагат проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или за биологичното разнообразие.

В началото на февруари Св. синод забрани енориите да участват в европроекти с мотив, че някои от условията не са съответствали на устава на Българската православна църква. След срещи с министрите Томислав Дончев и Десислава Танева обаче се стигна до споразумение, а Министерството на земеделието и храните се съгласи да промени наредбата, за да бъдат изпълнени исканията на Св. синод. В нея вече е включено съответният епархийски съвет да одобрява решението на църковното настоятелство при кандидатстването по програмата.