Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

Месечен бюлетин: Еврофинансиране за бизнеса

"Капитал" събира информация за програмите, по които компании могат да кандидатстват, както и за средствата, които са разпределени към фирми

2728 прочитания

© Капитал


Ако искате да получавате информация за възможностите за европейско финансиране, може да се абонирате за месечния ни е-бюлетин тук.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Новини

Агенцията за малки и средни предприятия получи 7.4 млн. лв.

Два административни договора за безвъзмездна финансова помощ за общо 7.4 млн. лв. бяха сключени с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) през октомври. Средствата са по процедура за директно предоставяне "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез подкрепа дейността на ИАНМСП" на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", която е с два крайни срока. От общата сума 5.4 млн. лв. са предвидени за подкрепа за участие на малки и средни предприятия в търговски панаири и конференции. Останалите средства са за организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи. Срокът за изпълнение и на двата проекта е 2 години.

ХОРИЗОНТ 2020

Открита процедура

Тръгват субсидии за утвърдени учени

Цел: Утвърдени учени ще могат да разработят около 320 проекта през следващите няколко години с финансиране по програмата на Европейския съюз за иновации "Хоризонт 2020". Процедурата е по линия на Европейския съвет за научни изследвания (ЕСНИ).

Допустими кандидати: Проекти могат да подават главни изследователи, които са получили докторската си степен преди не по-малко от 7 години и не повече от 12 години. За утвърдени учени се приемат такива, които имат важни публикации в международни научни списания, канени са за лектори на реномирани световни конференции, имат защитени патенти, получавали са награди и др. Няма ограничение за националност или възраст на кандидатите. Единственото условие е поне определена част от проекта да се изпълнява на територията на ЕС или в някоя от асоциираните страни по "Хоризонт 2020".

Срок: Проектни предложения се приемат до 9 февруари 2017 г. Оценката ще бъде на два етапа – до 13 юли и до 6 декември. Споразуменията за предоставяне на субсидии се очаква да бъдат подписани до 6 април 2018 г.

Финансиране: Индивидуалната субсидия е с лимит от 2 млн. евро за срок от пет години. За проекти с по-кратък срок на изпълнение максималното финансиране се намалява пропорционално. Кандидатите обаче могат да заявят допълнително по 75 хил. евро за покриване на еднократни разходи.

Общ бюджет: 575 млн. евро

Още по темата тук

Новини

Сибанк ще отпусне 20 млн. евро по InnovFin

Сибанк ще отпусне 20 млн. евро на иновативни предприятия през следващите две години при облекчени изисквания за обезпечение и по-ниски лихви. Това ще стане възможно благодарение на гаранции, издавани от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по програмата InnovFin. Тя е съвместна инициатива между Европейската комисия и ЕИФ и е подкрепена със средства от бюджета на "Хоризонт 2020". Предоставяните заеми ще бъдат както оборотни, така и инвестиционни, а размерите им ще са в диапазона между 25 хил. евро и 7.5 млн. евро. Максималните срокове за погасяване ще са съответно 36 месеца за оборотните и 120 месеца за инвестиционните кредити. Сибанк е третата българска банка, която се включва в InnovFin. По-рано тази година към нея се присъединиха и Прокредит банк и Райфайзенбанк (България).

Още по темата тук

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Открита процедура

"Развитие на социалното предприемачество"

Срок – 15.10.2016 – 5.01.2017

Цел - да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

Бюджет - 15 млн. лв.

Кандидати: социално предприятие, работодател, специализирано предприятие на хора с увреждания, кооперация на хора с увреждания, община, район на община, доставчик на социални услуги, неправителствена организация.

Финансови условия: минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект - 50 хил. лева, максимален - 391 хил. лева. Не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта.

Допустими дейности: дейности, насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост – например обучение за професионална квалификация, обучение по ключови компетентности и др.

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Открита процедура

Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"

Срок – от 26 октомври до 7 декември 2016 г.

Бюджет - левовата равностойност на 237 млн. евро.

Допустими кандидати - земеделски стопани, признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти, юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица (за колективни проекти).

Допустими дейности:

- изграждане или покупка на недвижимо имущество, включително чрез лизинг
- закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер - създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия - предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекта, проучвания за техническа осъществимост на проекта
- ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, регистрация на търговски марки - закупуване на земя - инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за собствено производство
- инвестиции за напоителни системи, включително и за рехабилитация на съществуващи

- инвестициите за покупка на земеделска техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата - трактори, силажокомбайни, зърнокомбайни и др.

Финансови условия:

- Максимум 1 млн. евро за един кандидат за целия период на прилагане на програмата.
- Минималният размер на разходите за един проект е 15 хил. евро. - Максималният размер на субсидията - до 50% от одобрените разходи за един кандидат.

- От по-висок интензитет на финансовата помощ (70%) ще могат да се възползват проекти на млади земеделски стопани, проекти за колективни инвестиции, интегрирани проекти, проекти в необлагодетелствани региони.

Още по темата тук

Новини

Подкрепа срещу доброволни ангажименти за хуманно отношение към животни

Участие в третия транш за подкрепа срещу доброволни ангажименти за хуманно отношение към прасета за угояване са заявили 95 фермери с 422 170 животни общо, съобщиха от фонд "Земеделие". Срокът за сключване на договорите и за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Сумата се предоставя за заявен брой животни и покрива направени от земеделските стопани разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажименти за хуманно отношение към свинете, поети за най-малко 5 години.

На 21 октомври приключи приемът на документи за участие в последния транш по схемата. В трите транша за 2016 г. свиневъдите са подали заявления за подпомагане на близо 1.1 млн. прасета за угояване, отглеждани по хуманен начин. По данни на фонд "Земеделие" най-голям интерес е регистриран в областите Велико Търново, Русе и Шумен. Държавната помощ по схемата е със срок на прилагане до края на 2017 г.

Подадените заявления по подмярката за общините са 925

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Общият брой на приетите заявления е 925, а финансовата помощ, за която се кандидатства, е в размер на 2.112 млрд. лв., съобщиха от фонд "Земеделие".

- За строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях са приети общо 204 заявления за подпомагане на обща стойност от 378.752 млн. лв. Средната стойност за един проект от 1.856 млн. лв. - 188 заявления на стойност 941.625 млн. лв. са подадени по дейност "Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях". Средната стойност за проект е 5 млн. лв.
- По дейност "Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 еквивалент жители в селските райони" са подадени 113 заявления за 546.549 млн. лв. при средна стойност за един проект 4.836 млн. лв. - За изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства, са подадени 13 заявления за подпомагане на обща стойност от 32.224 млн. лв. Средната стойност за едно проектно предложение е 2.478 млн. лв. - По дейност "Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства" са приети 325 заявления на стойност от 107.342 млн. лв. при средна стойност за проект от 330 хил. лв.
- За реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони са подадени 82 заявления на обща стойност от 106.281 млн. лв. - 33 заявления за 37.492 млн. лв. и средна стойност за проект от 1.136 млн. лв. са подадени по дейност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина, финансирана чрез бюджета на общината".

- 49 заявления за 68.789 млн. лв. и средна стойност за проект от 1.4 млн. лв. са подадени по дейност "Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината".

Бюджетът по мярката е левовата равностойност на 341 млн. евро.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK