Как блокчейн може да улесни и ускори прехода към кръгова икономика

Новите и дигиталните технологии помагат за намирането на решения в борбата с климатичните промени

Shutterstock    ©  Shutterstock
Темата накратко
 • Кръговата икономика цели продуктите да се употребяват възможно най-дълго - чрез подобрен дизайн, поддръжка, подмяна на части, рециклиране.
 • От ключова важност е информацията за продукта, с която той да се проследява в целия си жизнен цикъл.
 • Блокчейн е идеално пригоден за тази задача и може да предложи ефективни модели за управление на веригите за производство, доставки и отпадъци.

Румяна Мишонова е част от авторския екип на научно-популярната платформа "Климатека". Тя е доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика и устойчивото развитие и климатичните промени. Дипломирана е от Университета в Нант (Франция), а днес е старши консултант по иновационни проекти и трансфер на знания и технологии.

"Капитал" препечатва статията й за "Климатека" със съкращения.

Още през 2015 г. ЕK прие План за действие за преминаване към кръгова икономика, а през месец март 2020 г. той беше актуализиран - Нов план за действие за прехода към кръгова икономика. Основна част от Европейската зелена сделка, планът чертаe цяла нова икономическа визия и стратегия за развитие, като определя централна роля на кръговата икономика за постигането на зададените цели с хоризонт 2050 г.: климатичен неутралитет, устойчиво развитие, енергийна и ресурсна ефективност, запазване на биоразнообразието и намаляване/елиминиране на отпадъците.

Ключово условие за ефективно функциониране в кръговата логика е продуктите и материалите да се поддържат в употреба възможно най-дълго време, преминавайки от една верига в друга (първична употреба, повторна употреба, рециклиране и т.н.). Това е постижимо единствено чрез първоначално проектиране на продуктите, отговарящо на изискванията за кръговост и достъпна информация за материалите, от които са създадени.

Продукти с дигитален паспорт

За да стимулира този нов начин на производство, Планът за кръгова икономика препоръчва създаването на т.нар. дигитален паспорт на продуктите (Digital Lifecycle Passport), който да съдържа и предоставя необходимата информация за вземане на решение относно тяхната повторна употреба, поддръжка или включване в потоци за рециклиране.

В този смисъл възможността за детайлно проследяване на продуктите и използваните материали през целия им цикъл на живот в различните вериги (производствени, дистрибуторски и управление на отпадъци) се оказва от особена важност за улесняване на внедряването на кръговите икономически модели и създаване на индустриални симбиози.

В последните години потенциалът на новите и дигиталните технологии като инструменти, които могат да улеснят и ускорят внедряването на кръговите принципи в икономиката, се изследва, коментира и тества активно. Изкуствен интелект, Интернет на нещата, възможностите за моделиране, които предоставят т.нар. дигитални близнаци, и блокчейн технологията са сред доминиращите теми именно заради възможностите и иновациите, които те предлагат относно боравенето с данни.

Защо блокчейн?

Наричана революционна, блокчейн е една от новите технологии, които дефинират Web 3.0 и Индустрия 4.0.

Накратко: блокчейн технологията позволява децентрализация, прозрачност, бързина и неограничен достъп до данни и информация, които са записани и съхранявани по начин, който гарантира тяхната сигурност и невъзможност за манипулиране и променяне (колективно проверяване и валидиране на записаните данни). Именно тези основни характеристики правят блокчейна и кръговата икономика обещаващ тандем и обещават интересен потенциал за развитие и иновации.

Днес все още в масовото съзнание блокчейн технологията се асоциира с криптовалутите и дигиталните активи. Но тя има и много други възможни приложения в най-различни сектори. В последните години няколко пилотни или вече функциониращи проекти показват множество възможни употреби в публичната администрация, здравния и енергийния сектор. С приемането на Европейската блокчейн стратегия и с лансирането на Европейска програма за блокчейн инфраструктура за публичния сектор ЕС ясно обяви, че иска да се превърне в лидер на блокчейн технологиите и да привлече компании и инвестиции. Брюксел постави и сериозен акцент върху насърчаването на блокчейн технологията в борбата с климатичните промени, за устойчиво икономическо развитие и за реализацията на Европейската зелена сделка.

Как блокчейн технологията може да улесни внедряването кръговата икономика

Леснодостъпните и достоверни данни за продуктите, материалите и ресурсите са основен елемент за кръгово функциониране на различните вериги. За да бъде рециклиран един продукт, е необходимо да се знае какви са неговите съставни материали и каква е била неговата употреба. Това изисква проследяване на продуктите и техните материали през целия им живот - задача, за която блокчейнът е идеално пригоден и може да предложи конкретни решения за ефективни модели за управление на веригите за производство, доставки и управление на отпадъци.

Блокчейн технологията може да:

 • Повиши ефективността на сътрудничеството и координацията между различните заинтересовани страни, индустрии и да улесни създаването на така наречените индустриални симбиози между производители, дистрибутори и преработвачи.
 • Ускори и увеличи процента на продукти и материали, произведени, използвани, включително и вторично, и рециклирани в затворен кръг. Възможността за проследяване на продуктите и материалите през целия им жизнен цикъл отваря много врати за създаването и/или преструктурирането на бизнеси и дейности, свързани с повторно използване и рециклиране.
 • Подобри прозрачността, проследимостта и надеждността по веригите на стойността и да спомогне за увеличаването на доверието и сигурността на потребителите. Публичността и децентрализираното управление на блокчейна дават гаранции за достоверността на записаните данни, тъй като всеки потенциален опит за тяхна манипулация ще бъде констатиран и сигнализиран.
 • Проследява правата на собственост върху продуктите.
 • Предоставя пълнота на информацията - най-често дневникът на транзакциите отговаря на въпросите: какво е купено/продадено, кога, колко и къде (разбира се, какво точно се включва в дневника на транзакциите зависи от спецификата на съответния дневник).

Други функции на блокчейн, които биха могли да имат приложения с кръгова икономика, включват интелигентните договори и токенизацията. Интелигентните договори са алгоритъм, който позволява валидирането и записването на транзакции според предварително договорени, с консенсус, условия, като например ценообразуване и условия за продажба/покупка на конкретен продукт, материал или ресурс. Интелигентните договори могат значително да ускорят и улеснят интеракциите по веригите, тъй като прилагането на консенсусния механизъм, първоначално приет от играчите на екосистемата, съкращава и намалява значително времето и за вземането на междинни решения и валидацията им.

Блокчейн може също да е инструмент за промяна на поведението и потребителските навици на хората и компаниите, като предостави възможност да се проследи реалното въздействие на техните действия върху околната среда. Блокчейнът може да се използва за прозрачно проследяване на различни данни като въглеродния отпечатък на всеки продукт, емисиите на парникови газове или отпадъци от фабрика или цялостната история на съответствие на компанията с екологичните стандарти. Компаниите и физическите лица могат да бъдат стимулирани да правят избори, които да отговарят, или поне се стремят, към по-екологичен, ресурсно и енергийно ефикасен модел.

7 сфери, в които блокчейн технологията може да помогне в борбата с климатичните промени и опазването на околната среда:

 • Екологичните проекти: Блокчейн технологията може да увеличи прозрачността, ефективността и отчетността на екологичните проекти.
 • Енергия: Блокчейн технологията може да подобри енергийната ефективност чрез оптимизиране на необходимостта от пренос на електроенергия на дълги разстояния, намаляване на нуждата от съхранение на енергия и по-добър контрол на консумирането и рационалното използване на енергия.
 • Рециклиране: Блокчейн технологията може да помогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на възможността за рециклиране.
 • Производствени и дистрибуторски вериги: Блокчейн технологията може да направи функционирането на различните вериги енергийно и ресурсно по-ефикасно.
 • Въглероден данък: Блокчейн технологията може да се използва за ефикасно прилагане и проследяване на въглероден данък.
 • НПО: Блокчейн технологията може да се използва за ефикасно проследяване на дарения и инвестиции, да подобри тяхната отчетност и намали времето за административни процедури.
 • Промяна на потребителските култура и навици: Блокчейн технологията може да помогне за промяна на потребителските навици и преструктуриране на икономическите стимули за предприемане на екологични действия.

И някои въпроси за дебат

Въпреки категоричната позиция, че блокчейн технологията има много потенциал в прехода към кръгова икономика и в борбата с климатичните промени, има твърдения, които са и повод за дебати. Например това, че при използването на някои консенсусни механизми за валидиране и за функционирането на блокчейн, като например т.нар. доказателство за работа (proof of work, PoW), за работата на технологията е необходима много енергия.

Засега функционирането на блокчейн технологията е все още определено като силно енергоемко - факт, който изисква да се търсят и нови предположения/решения на енергийния аспект, паралелно с възможните приложения, за да се избегне ситуацията, в която използването на блокчейн технологията може да влезе в противоречие с целите, в името на които тя е използвана.

Все още няма коментари
Нов коментар