Десет факта за "Топлофикация София" и още нещо

Формата на собственост също влияе върху финансовото състояние на "Топлофикация София". Последно - от десетина години, дружеството е общинско

Десет факта за "Топлофикация София" и още нещо

При потенциално изваждане на дружеството от енергийната система на града "въглеродния отпечатък" ще се увеличи

8061 прочитания

Формата на собственост също влияе върху финансовото състояние на "Топлофикация София". Последно - от десетина години, дружеството е общинско

© Анелия Николова


Наблюдавам експертно състоянието и проблемите на "Топлофикация София" от 2000 г.: първоначално като консултант на Световната банка при създаването на нормативната уредба на държавната (тогава) Комисия за енергийно регулиране, свързана с методиката за ценообразуване на топлинната енергия; на следващ етап - през периода 2005 - 2007 г., като председател на Общинска комисия за мониторинг на дейността на "Топлофикация София"; впоследствие като главен експерт на Комисията по енергетика в рамките на 40-ото и 42-ото Народно събрание. През последните няколко години следя динамиката на финансовите параметри на дружеството.

През целия този период "Топлофикация София" е в зоната на критичното внимание на медиите и обществеността в позицията на "черната овца".

Ситуацията в условията на епидемията с коронавируса и битката на основните играчи на петролния пазар - Саудитска Арабия, Русия и САЩ намалиха потреблението на петрол и дериватите му, което доведе до критично ниски борсови цени. Подобен феномен се наблюдава и с цените на газа, основно заради намалената консумация, особено в Китай, повишеното производство и доставки на втечнен газ и необичайно високото запълнените капацитети на газохранилищата в ЕС.

Във връзка с това, но и в резултат на тежък, но успешен за нас преговорен процес, предшестван от извънсъдебно споразумение между ЕС и "Газпром", "Булгаргаз" наложи промяна на структурата и параметрите на ценообразуващата за газа формула, което позволи ретроактивно, текущо и бъдещо формиране на цените на газа, по-ниски, отколкото при стария формат на формулата.

Всичко това породи очаквания за рязко намаляване на цената на топлинна енергия, особено за София. И когато това не се случва "сега и веднага", има разочарование и дори негативни настроения сред потребителите.

За да няма спекулации, следва да се напомнят няколко важни неща за "Топлофикация София". Ще ги сведа до запомнящите се 10:

 • Това е най-големият екологичен проект в София. Ако приемем производствените данни на столичната топлофикация за действащия регулаторен период, замяната на произведена и потребена топлинна енергия (3 867 438 мВтч на годишна база) с електрическа, с отчитане на загуби по преноса и коефициента за трансформация на електрическа към топлинна енергия, то еквивалентното заместващо електричество ще бъде в размер на 4 563 577 мВтч. Ако добавим и електроенергията от високоефективната когенерация на "Топлофикация София", тогава еквивалентът ще бъде 5 309 414 мВтч. При сегашната структура на производството на ток в страната с 48% дял на ТЕЦ-ове на въглища това означава генериране на 3 567 926 т. СО2 за една година. За сравнение - сегашната годишна въглеродна квота на софийската топлофикация е 1 335 450 тона.Следователно при потенциално изваждане на "Топлофикация София" от енергийната система на града въглеродния отпечатък ще се увеличи значително.
 • Топлинното натоварване на системата в средночасов аспект в отоплителен сезон възлиза на около 1000 до 1100 мВт. В пикови часове достига до 1700- 1800 мВт. При спиране на топлофикацията и замяна на топлинната енергия с електрическа в пикови часове разпределителната мрежа на София следва да приеме допълнителна мощност около 2000 мВт. За сведение, общият мощностен капацитет на софийската електропреносна мрежа (по данни на ЧЕЗ) не превишава 2000 мВт. Следователно съществува очевидна невъзможност за еквивалентна замяна на топлинната с електрическа енергия и има потенциално висока опасност от аварии на мрежата при опит да се достави електроенергия за отопление. Казано по-елементарно, потенциално катастрофичният сценарий може да се формулира като "нито ток, нито парно".
 • Цената на топлинната енергия, произведена от "Топлофикация София" се определя по разходоориентирана методика от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Но по-важното е, че съобразно Директива от 2004 г. на ЕС цената на топлинната енергия в топлофикационните дружества, работещи в режим на високоефективна когенерация, е в преференциален режим, което означава, че част от разходите за получаването на топлинната енергия се компенсират от приходи, получени от преференциалната цена на електроенергията в същия режим. Благодарение на преференциалната цена на електроенергията, произведена в режим на високоефективна когенерация, потребителите заплащат по-ниска от реалната цена на топлинната енергия.
 • Допълнителният приход от електроенергията, произведена в режим на високоефективна когенерация, позволяващ да се намали цената на топлинната енергия, се разпределя върху потребителите на електроенергия в цялата страна. Това прав столичани длъжници към "целокупния български народ". В текущия регулаторен период общо необходимите приходи на дружеството са в размер на 518 929 836 лв. При отсъствие на преференциален режим приходите ще се намалят до нивото на 436 261 263 лв.Следователно, ако се премахне преференциалната цена на електроенергията, получена в режим на високоефективна когенерация, за осигуряване на необходимите годишни приходи на дружеството е необходимо цената за топлоенергия да се повиши с 22%.
 • В минали години, например 2012-а, когато цената на газа беше значително по-висока за гарантиране на необходимите приходи на "Топлофикация София" при премахване на преференциалната тарифа за електроенергията, цената на топлоенергията следва да бъде увеличена с 45%.
 • При голямата динамика на цената на газа имаме висока динамика на компенсиращата цена на електроенергията и сравнително ниска динамика на цената на топлинната енергия. Това потвърждава ефективността от прилагането на компенсаторни ценови методи за запазване привлекателността на топлинната енергия и я поставя в класацията на най-екологичните и социално поносими източници на енергия за бита.
 • "Топлофикация София" е най-големият индустриален консуматор на газ за последните години - средно годишно около 650 млн. куб.м, или 22% от общата консумация на газ в страната. Разходите за газа са около 80-85%. Схемата на заплащане към обществения доставчик "Булгаргаз" съвпада с тази на "Булгаргаз" към "Газпром" и се приема за финансово дисциплинираща. За да получи следващия месец заявените количества газ, следва да ги предплати авансово до 15 число на текущия месец в размер на 60% от общата сума на доставката. До 15 число на следващия месец се прави погасяване на два транша по 20%, след което схемата се повтаря неотменимо. Но топлофикационно дружество не е коректен платец и като резултат задълженията към "Булгаргаз" растат (над 200 млн. лв. по последни данни), като само фактът, че първото е общинско, а второто - държавно, позволява доставките да продължат. Това поражда финансово напрежение при обществения доставчик. Докато ако "Булгаргаз" не заплати по посочената схема към "Газпром", може да последва спиране на доставките към България.
 • Приходната схема на "Топлофикация София" има доказани системни дефекти. Дружеството получава газ, произвежда електро- и топлоенергия, след което "раздава" топлоенергията и чака да й бъде заплатена. Първият системен дефект е, че за газ се предплаща, а приходите за топлинната енергия са с времеви лаг не по-малък от 75 календарни дни (нормативно). Вторият системен дефект е ниската събираемост на приходите - през периода 2005 - 2007 г. приходите бяха паднали до около 52%. През последните години процентът се повиши до 90, но сега, заради кризата от коронавируса, отново има очаквания за спад на събираемостта на сметките. Единственото нещо, което поддържа дружеството живо, е разбирането на управляващите за последствията от евентуален "катастрофичен" сценарий, описан по-горе. Поради което се предприемат мерки, необходими за съществуване на топлофикацията, които обаче са далече от пазарната логика.
 • Формата на собственост и нивото на мениджмънта не са определящи фактори за лошото финансово състояние на дружеството. През периода от 2000 г. до сега дружеството е преминало през няколко форми на собственост: общинска, общинско-държавна, държавна, отново общинска. Смесената форма на управление показа неефективност, особено при вземане на стратегически решение по реализация на проекти за въвеждане на високоефективна когенерация като един от инструментите за повишаване на ефективността на дружеството и гарантиране на социално приемлива цена на топлинната енергия.
 • Основните фактори, които влияят върху финансовото състояние на дружеството, се свеждат до следните, без да ги изчерпват:

 • Форма на собственост
 • Ниво на мениджмънт
 • Нормативна уредба (ценообразуване, възможността за използване на цената на електроенергията, произведена в режим на високоефективна когенерация за подобряване на финансово-икономическото състояние на дружеството);
 • Макросреда (Социална поносимост на цените на топлоенергия, динамика на цените на горивата, конкурентоспособност на цената на топлоенергия в енергиен еквивалент по отношение цената на електрическата енергия);
 • Ниво на технологично обновяване;
 • Събираемост на задълженията

Наблюдавам експертно състоянието и проблемите на "Топлофикация София" от 2000 г.: първоначално като консултант на Световната банка при създаването на нормативната уредба на държавната (тогава) Комисия за енергийно регулиране, свързана с методиката за ценообразуване на топлинната енергия; на следващ етап - през периода 2005 - 2007 г., като председател на Общинска комисия за мониторинг на дейността на "Топлофикация София"; впоследствие като главен експерт на Комисията по енергетика в рамките на 40-ото и 42-ото Народно събрание. През последните няколко години следя динамиката на финансовите параметри на дружеството.

През целия този период "Топлофикация София" е в зоната на критичното внимание на медиите и обществеността в позицията на "черната овца".


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Енергетика

Научавайте най-важното от сектор енергетика през изминалата седмица


5 коментара
 • 1
  mitko558 avatar :-|
  mitko558

  Изчислението колко електроенергия е необходима да замени произведената от Топлофикация София топлоенергия не взима предвид, че отоплението с климатик (или друг вид термопомпа) използва по-малко електрическа енергия отколкото отделя топлина.

  Освен това кшиматиците (както и други електрически отоплителни уреди) могат да бъдат програмирани да работят в определени часове, което е на практика невъзможно при отопление с ТЕЦ. Това допълнително намалява необходимата електрическа енергия.

 • 2
  orchis avatar :-|
  orchis

  Много числа, малко акъл. Това е накратко.

  През годините, топлофикация София показа че освен да иска увеличение на цените, друго не може да измисли. По едно време даже бяха поискали увеличение на цената на тока !!!

  Тази и година сметките за март бяха с 30-40% по-високи от сметките за януари.

  Колкото до екологичния ефект, вярно е само донякъде. Подръжката на цялата тази инфраструктура (тръби, абонатни станции, сградна инсталация.....), си има своя отпечатък.

 • 3
  liz31552545 avatar :-|
  liz31552545

  Посланието е: плащайте високите сметки и не мрънкайте.
  Първо Топлофикация предоставяше печалбата от производството на елктроенергия на Ковачки години наред.
  Второ- загуби 90 милиона лева в КТБ.
  Трето - няма никакйв контрол върху разходите по инвестиционната и програма, неизгодните и договори за рехабилитация ипр. и пр.
  Четвърто- категорично считам, че сметките , които ни сервира нямат нищо общо с логиката на протичащия отоплителен сезон. Всеки следващ месец е най- студеният в историята.
  Четвърто- системата на топлинното счетоводство не е мръднала от годините на първоначалното му въвеждане. Отчитане един път годишно, събиране на подписи от съседи , ако няма да консумираш енергия, прогнозни сметки, визуално отчитане ипр. и пр.
  На сайта на Топлофикация , която също извършва топлинно счетоводство дори няма график за годишния и отчет, а трябва да чакаме да лепят хартишни обяви по вратите на входовенте.

  Приватизирайте я моля, щом Ви е толкова сложно да я управлявате, драги господа!

 • 4
  nqma_zna4ka_koi avatar :-|
  nqma zna4ka koi

  Сега и аз ще дам малко цифри, нека всеки да прецени.
  Отоплявам се на климатици като поддържам сравнително висока температура от 25 градуса баз да спирам отоплението в нито един момент. В най- студените месеци потребявам около 500 квч, а средно за зимния сезон около 300 квч месечно, същевременно имам разпределена енергия от загуби на абонатна станция по 600квч в най- студените месеци и около 280 квч средно на месец.
  Крайно време е държавата да въведе стандарти и етажната собственост да бъде задължена да модернизира инсталациите си. Първо за да се намалят загубите, а после и кражбите, защото да се краде топлинна енергия е елементарно.
  Така услугата може наистина да настигне времената в които живеем, а като потенциал наистина няма равен.

 • 5
  gkz02606633 avatar :-|
  gkz02606633

  Интересна статия странно съвпадаща по време с чистка на експертен персонал в Топлофикация София ЕАД. Явно се подготвя приватизация, но спряганото име на приватизатори е Делян Пеевски. А този сайт не е безпристрастен.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход