Проучване на "Грийнпийс" показва замърсяване на водите и въздуха от ТЕЦ "Бобов дол"

Засечени са високи концентрации на метали в реката и превишавания на нормите за фини прахови частичи и серен диоксид

Замърсяването от ТЕЦ "Бобов Дол" се усеща най-вече в близкото Големо село
Замърсяването от ТЕЦ "Бобов Дол" се усеща най-вече в близкото Големо село    ©  Цветелина Белутова
Замърсяването от ТЕЦ "Бобов Дол" се усеща най-вече в близкото Големо село
Замърсяването от ТЕЦ "Бобов Дол" се усеща най-вече в близкото Големо село    ©  Цветелина Белутова
Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на енергетиката, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук

Изпускане на отпадни води с повишена концентрация на различни вещества, свързани с пепел от въглища, и превишавания на нормите за прахови частици и вредни газове. Това са резултатите от проучване в района на свързаната с Христо Ковачки ТЕЦ "Бобов дол", което е проведено от "Грийнпийс". Докладът се базира на собствени измервания на организацията и на официални данни.

Любопитната част е, че след сигнал през май 2019 г., че реката е неестествено мътна, регионалната екоинспекция в Перник е направила проверка чрез обаждане по телефона до централата и е заключила, че замърсяване няма. Точно обратното сочат взетите от "Грийнпийс" проби същия ден.

"Съгласни сме с някои от общите изводи на доклада на "Грийнпийс България", че използването на въглищата за производство на електрическа енергия замърсява в определена степен околната среда, но не сме съгласни точно нашата централа винаги да се превръща в изкупителна жертва на това, че някога в България е построена мощна въгледобивна и енергоемка индустрия и множество големи топлоцентрали. В този смисъл "въглищата са завещание от социалистическата индустрия", а не от нашия екип и колектив", заяви за "Капитал" изпълнителният директор на ТЕЦ "Бобов дол" Любомир Спасов.

Води

Като цяло проучването на водите прави сравнение на концентрациите на различни вещества в близката река Разметаница преди и след ТЕЦ "Бобов дол". Серия от проби са взети при три посещения в района между ноември 2018 г. и май 2019 г. Данните сочат, че съдържанието на метали и металоиди в отпадните потоци от централата и т.нар. черно езеро, където временно се съхранява пепелта от изгарянето на въглищата, преди да бъде транспортирана до депото "Каменик", е по-високо от това, регистрирано нагоре по течението. Особено повишени са концентрациите на молибден, манган и ванадий, като и на алуминий, арсен, бор и калций. Аналогични са заключенията и за утаечните слоеве, където отново има повишено съдържание на метали и металоиди, най-вече калций и стронций, след заустването на отпадните потоци в реката.

Далеч по-високи концентрации отколкото нагоре по течението на реката са засечени под самото депо "Каменик". Това важи особено за молибден (почти 500 пъти повече), галий и рубидий (приблизително 100 пъти повече) и др.

Въпросният доклад изключително тенденциозно интерпретира факти и правни изводи, които не отговарят на реалността. Особено драстично се разминават с истината твърденията за депата ни за съхраняване на пепел. С рекултивация, която се извършва на подобни депа, нашата централа може да бъде само пример за всички останали в страната. В рекултивираните природни местности - бивши депа на ТЕЦ "Бобов дол", има пълно природно възстановяване и изключително богато биоразнообразие", твърди Спасов.

Слаб контрол

Показателен за това доколко се контролира спазването на екологичното законодателство е случаят от 21 май 2019 г., когато от организацията взимат проба от реката и отчитат мътност и неестествен син цвят на водния поток, като съмнението е, че водата е наситена с големи количества въглищна пепел. Това по-късно се доказва и от анализа на пробите, които сочат значително по-високи концентрации на метали и металоиди в сравнение с взетите два месеца по-рано проби. След подаден сигнал РИОСВ - Перник, изпраща писмен отговор, в който обяснява, че реката е била мътна поради проливните дъждове предишния ден, както и че е поискала информация по телефона от самата централа за евентуални извънредни ситуации, но от там са отговорили, че такива не е имало. Така на практика за екоинспекцията казусът е решен без проверка на място и без взимане на проби.

По различен начин и с друг резултат е действала екоинспекцията при подобен случай през ноември 2017 г. Тогава е направена проверка на място и е установено, че ТЕЦ "Бобов дол" зауства отпадните води в река Разметаница в нарушение на комплексното си разрешително, за което й е наложена санкция.

Въздух

Резултатите от мониторинга на въздуха в района в доклада на "Грийнпийс" показват периодични превишения на нормите за прахови частици и серен диоксид, както и относително по-високи концентрации на азотен диоксид. Проучването описва резултати от две 2-двуседмични проследявания в рамките на три месеца през пролетта на 2019 г., извършени от организацията, както и данни от официален мониторинг на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), които организацията е получила по Закона за достъп до информацията.

Резултатите показват, че среднодневната норма за прахови частици ФПЧ10 на Европейския съюз (ЕС) и Световната здравна организация (СЗО) от 50 μг/m3 е превишена в пет случая. Според "Грийнпийс" това е сигнал за потенциално наличие на по-мащабен проблем, тъй като законодателството на ЕС допуска само 35 превишения годишно.

Отчетени са и 11 превишения на препоръчителните според СЗО среднодневни стойности за серен диоксид от 20 µg/m3. Средночасовата норма на ЕС за серен диоксид е по-висока - 350 µg/m3, но и тя е превишена веднъж според данните от периода на проучването. "Следователно е вероятно през календарната година да бъдат регистрирани и други случаи на превишения на стандартите", посочват от организацията.

Противоречиви са данните за азотни оксиди, но като цяло при тях не се наблюдават съществени отклонения. Мобилната измервателна станция на ИАОС не регистрира превишаване на стандартите за качество на въздуха в ЕС за азотен диоксид през периодите на мониторинг. Изследването, проведено от "Грийнпийс" с дифузионни тръби, също показва, че газът е в нормални граници, а по-високи, но близки до нормата концентрации са измерени с апарата AQMesh.

Според екологичната организация анализите на данните за качеството на въздуха разкриват притеснителни доказателства за нарушения на стандартите на ЕС и СЗО. Замърсител от такъв калибър трябва да осигури постоянно наблюдение на замърсяването на въздуха, което да бъде провеждано от независим орган, за да се гарантира навременна, прозрачна и публична оценка на данните, посочват от "Грийнпийс".

"Ние също желаем изцяло да изпълним целите за създаването на нисковъглеродна икономика. За нас обаче изпълнението на тези цели не е просто да "напишем доклад", а да преструктурираме напълно една огромна централа и свързаното с нея производство. Бързо ликвидиране на централата, за което имаме чувството, че "Грийнпийс България" настоява, би оставило без работа веднага над 1000 енергетици, работещи в самия ТЕЦ, още толкова миньори и около 4000 косвени работни места в Югозападна България", казва Любомир Спасов и допълва, че ако български турист почива през лятото в Северна Гърция, може да знае, че с голяма вероятност климатикът в хотелската му стая също работи с електричество, произведено от ТЕЦ "Бобов дол".

Още от Капитал