Плаща ли се за отпаднали дейности по газовата връзка с Гърция?

Две от предвидените станции действително вече са с отпаднала необходимост, но те не са и няма да бъдат платени, заявяват от проектната компания ICGB

Ако искате да получавате информация за най-важното от сектора на енергетиката, може да се абонирате за седмичния ни е-бюлетин тук.

Няколко дни след като от АБВ обявиха, че проектът за изграждането на газовата връзка с Гърция се бави и евентуалните нарушения вече са предадени в МВР, от проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICGB) решиха да отговорят на обвиненията. Според Румен Петков от АБВ основният проблем е, че в договора за изграждането на интерконектора (сключен с гръцката "Авакс"), са били извадени две автоматични газорегулиращи станции в Кърджали и Димитровград. Сумата по договора (144.8 млн. евро) обаче не е променена въпреки намаления обем работа, твърдят от АБВ.

От ICGB признаха, че съоръженията са отпаднали от проекта, тъй като се оказало, че не са необходими, а решението за това е било взето от съвета на директорите на проектната компания още в края на 2019 г.

Парите, предвидени за тяхното изграждане, обаче няма да бъдат платени на "Авакс", тъй като плащанията към изпълнителя се предвижда да бъдат само при реално извършени дейности или направени доставки, а случаят не е такъв. "Проектната компания подчертава, че към строителя не са извършвани никакви плащания за двете съоръжения, които са отпаднали от проекта", категорични са от ICGB.

Защо са отпаднали станциите?

За отпадането на станцията в близост до Димитровград има обективни причини - "Булгартрансгаз" не е съгласувало втора точка за присъединяване с преносната мрежа на националния преносен оператор. От ICGB са се консултирали и с енергийния регулaтор, като регулаторният орган е оставил на преценката на националния преносен оператор съгласието за присъединяването на IGB в района на Димитровград. Такова съгласие не е получено, което е наложило отпадането на съоръжението, което без предвиденото присъединяване губи технически смисъл и предназначение.

Въпреки отпадането на станцията в Димитровград ICGB е запазила възможността за присъединяване към преносния газопровод на други мрежи или съоръжения чрез специално отклонение. При приемането на решението за станцията край Кърджали Съветът на директорите е взел предвид два аспекта.

На първо място - първоначалното съоръжение е с капацитет, който надвишава многократно потреблението в региона. Освен това лицензиантът за дейността по разпределението на природен газ на територията на Кърджали на няколко пъти е изразил съгласие да изгради за своя сметка станцията и другите необходими съоръжения за присъединяване и след това да прехвърли част от тях на оператора на газовата връзка.

Кой и как решава за парите?

От ICGB разясняват и начина, по който се вземат решенията, свързани с управлението на проекта. Компанията се управлява от съвет на директорите (8 души) и от общо събрание на акционерите (в компанията с по 50% участват БЕХ и италианско-гръцката "Посейдон"). Всеки акционер номинира по 4 членове, а решенията в съвета на директорите и в общото събрание се вземат единствено с единодушие.

Компанията се представлява от двама изпълнителни директори, които действат и представляват ICGB само заедно. Всяко решение за поемане на задължение или извършване на разход над 70 000 лв. се взема от съвета на директорите при спазване на вътрешни корпоративни правила за разделение на отговорностите и вътрешен контрол.