Как да спечелим от частните дългосрочни договори за доставка на електроенергия

Споразуменията, известни като Power Purchase Agreement, могат да осигурят дългосрочна стабилност на цените на тока

Shutterstock
Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock

Колко ще трябва да платя през следващия месец за електроенергия. А догодина? На фона на динамичните борсови цени на тока бизнесът все по-често си задава такива въпроси, а отговорите са крайно несигурни. В Европа и САЩ обаче този проблем отдавна е решен с т.нар. частни дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия между потребители и ВЕИ производители. Такива вече се предлагат и в България и могат да осигурят сигурна и достъпна цена на тока за бизнеса. Да, макар в страната все още много хора да смятат зелената енергия за скъпа и несигурна, реалността е, че в момента именно електроенергия от нови ВЕИ инсталации е най-евтината на пазара.

Какво представляват частните дългосрочни договори за покупко-продажба на електроенергия?

Това са споразумения между собственик на нов ВЕИ проект - производител на електроенергия, и компания - консуматор на електроенергия, които се сключват директно, на фиксирана цена и за дълъг период от време - от 5 до 20 и повече години.

Съществуват различни модели за сключване на подобни споразумения, като най-често те са делят на физически и виртуални.

Физическите договори, както името им подсказва, включват физическа доставка на електроенергия от генератора (ВЕИ проекта) до консуматора чрез директна връзка между двете страни или чрез електропреносната и електроразпределителната мрежа.

Вторият вариант засега е по-популярен, като най-често в този случай в споразумението е включена и трета страна - лицензиран търговец на електроенергия, който се грижи за приспособяването на профила на произведената електроенергия към консумацията на потребителя, както и за балансирането на потреблението (когато това е необходимо).

При виртуалните, или още синтетични, договори се сключва финансово споразумение под формата на "договор за разлики", с който и двете страни се предпазват от колебания в цените на електроенергията.

При всички модели потребителят има право да получи гаранции за произход, които удостоверяват, че за производството на съответното количество на консумираната от него електроенергия са спестени въглеродни емисии. А това е нещо, което става все по-важно за бизнеса на фона на европейските цели за въглеродна неутралност и навлизането на ESG рейтингите.

Защо компаниите все повече се интересуват от зелената енергия?

Настоящата динамика на цените на електроенергията е много добър пример за ползите от това да се сключи дългосрочно споразумение, с което да се избегне високата волатилност на цените на електроенергията при евентуални неблагоприятни обстоятелства. Договорите с нови ВЕИ генератори дават възможност на компаниите да фиксират стабилна, справедлива цена, съобразена с дългосрочните прогнози, и да си гарантират предвидимост на разходите и сигурни доставки на електроенергия.

Допълнително облекчение е и фактът, че според българското законодателство индустриалните потребители на ел. енергия са допълнително стимулирани да потребяват зелена енергия, като са освободени от заплащане на такса "Задължение към обществото", ако се снабдяват с ток от ВЕИ инсталации, въведени в експлоатация след 2019 г. Размерът на тази такса се определя от КЕВР веднъж годишно, като за периода юли 2021 - юни 2022 нейният размер е 7.18 лв./мВтч.

Освен преките спестявания сключването на споразумение за изкупуване на електроенергия от нови ВЕИ генератори може да носи и косвени финансови и други предимства за компаниите. Преминаването към чиста енергия е важна и необходима стъпка към озеленяването на бизнесите и постигането на целите за намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на влиянието от дейността им върху околната среда. Това решение дава възможност на компаниите да демонстрират своята ангажираност с проблемите за климата, което става все по-важен критерий за привличане на клиенти и инвестиции.

Какво трябва да се има предвид?

Сключването на дългосрочен договор за покупко-продажба обаче може да бъде сложен и дълъг процес, в който трябва да се вземат предвид и обезпечат множество важни условия, включително гаранциите за изпълнение на ангажиментите за целия срок на договора, приспособяването на производствените графици в графици на консумация - когато това е необходимо - и преносът на произведената електроенергия до потребителя.

"Токи Пауър" АД е първият български лицензиран търговец, който предлага цялостни консултации за структурирането на дългосрочни споразумения и последващо обслужване при изпълнението им.