Енергийния преход на ЕС - защо е нужен и как да се случи

Плановете за повече ВЕИ и енергийна ефективност са в основата на трансформацията, която Брюксел планира

Производството и използването на енергия представляват 75% от емисиите на ЕС. Ускоряването на прехода към по-зелена енергийна система е от решаващо значение за климатичния преход. Директивата за възобновяемата енергия постави за цел за производство на 40% от енергията от възобновяеми източници до 2030 г.

В тази връзка страните от ЕС трябваше да изготвят 10-годишен интегриран национален план за енергия и климат (NECP) за периода от 2021 г. до 2030 г. Последният трябва да включва пет области : енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, намаляване на емисиите на парникови газове.

За да се редуцира цялостното използване на енергия, да се намалят емисиите и да се пребори с енергийната бедност, Директивата за енергийната ефективност определи и по-амбициозна задача: задължителна годишна цел за намаляване на потреблението на енергия на ниво ЕС. Публичният сектор ще трябва да обновява 3% от сградите си всяка година, за да стимулира вълната от обновяване, да създаде работни места и да намали потреблението на енергия и разходите за данъкоплатците.

Допълнително, данъчната система за енергийните продукти се очаква да защитава и подобрява единния пазар и да подкрепя зеления преход чрез създаване на правилните стимули. Преразглеждането на Директивата за енергийно данъчно облагане предполага да се приведе в съответствие данъчното облагане на енергийните продукти с политиките на ЕС в областта на енергетиката и климата, като се насърчават чисти технологии и се премахват остарелите изключения и намалените ставки, които понастоящем насърчават използването на изкопаеми горива. Новите правила имат за цел да намалят вредните последици от конкуренцията в областта на енергийните данъци, като помагат за осигуряване на приходи за държавите-членки от зелени данъци, които са по-малко вредни за растежа от данъците върху труда.

Българският план за енергетика и климата може да видите тук.

За това как може да се използва геотермалната енергията в България - вижте тук, и тук.

За това как да използваме соларни панели за собствени нужди - вижте тук, и тук. А анализ на Стопанския факултет по темата вижте тук.

Какво значи за българската енергетика Fit for 55 може да видите тук.

Все още няма коментари
Нов коментар