🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Оцеляване в бурния пазар на въглеродни емисии

Павел Шейтанов - Corporate Trader на Vertis за България

Оцеляване в бурния пазар на въглеродни емисии
Оцеляване в бурния пазар на въглеродни емисии

Визитка

Д-р Павел Шейтанов е представител на Vertis Environmental Finance за България, с опит в сферата на декарбонизация и управление на риска.

Войната в Украйна предизвика интерес към много теми, като една от тях е енергийната зависимост на Европа. Капацитетът на Европа за производство на собствена енергия трябва да бъде свързан с прехода към източници на енергия с нулеви емисии. А основният инструмент, с който властите разполагат, за да осъществят този преход, е СТЕ на ЕС (Системата за търговия с емисии на ЕС). Какви са последните развития на пазара и как те ще се отразят на индустрията?

Цените на въглеродните емисии в Европа напоследък се движат нагоре-надолу като влакче в увеселителен парк. Кои са основните причини за това?

- Възстановяването след пандемията увеличи търсенето на електроенергия и производителите се върнаха към използването на силно замърсяващи горива, като лигнитни въглища и дори мазут, което съответно доведе до увеличение на произведените въглеродните емисии. Данните, публикувани от Европейската комисия в първите дни на април, показаха, че верифицираните емисии на инсталациите, попадащи под СТЕ на ЕС са се увеличили с 8.7% през 2021 г. спрямо предходната година и са достигнали 1.333 млрд. тона CO2.

Действително след безпрецедентното рали през 2021 г., което утрои цената на квотите, цената на въглерода се движеше в диапазон от 43 евро в началото на тази година. Това покачване на цените се оказа атрактивна перспектива, привличаща спекуланти на пазара, които не са задължени да предават въглеродни квоти. Броят на финансовите институции, притежаващи открита позиция в СТЕ на ЕС, се увеличи от 189 през януари 2021 г. до 373 в началото на февруари 2022 г. С началото на инвазията в Украйна настроенията на пазара рязко се промениха и финансовите инвеститори се насочиха към по-сигурни инвестиции, като щатския долар и златото, и намалиха позициите си на волатилни пазари като този на въглеродните емисии, което предизвика и спад на цената.

Как всичко това се отрази на компаниите, задължени да купуват въглеродни квоти?

- Компаниите, попадащи под СТЕ на ЕС, се бореха с бързо покачващите се цени на газа и електроенергията, които заедно с проблемите с доставките на суровини добавиха прекомерна тежест от финансова гледна точка. В допълнение - инвазията в Украйна от края на февруари доведе до висока волатилност на пазара, която постави на изпитание цялата система. Въпреки това много компании успяха да се възползват от спада на цената и това доведе до повишено търсене през март - изтъргуваните квоти от бенчмарковия договор бяха 739 млн. спрямо 389 млн. за април. Очакванията са реформите в системата и икономическите последици от войната да са основният фокус за участниците на пазара през следващите месеци.

Какви се очаква да са тези реформи и как те ще оформят бъдещата европейска система за търговия с емисии?

- През юли 2021 г. Европейската комисия публикува пакета "Fit for 55", който предполага "основен ремонт" на системата за търговия с емисии. Оттогава насам Европейският парламент и държавите членки разработиха свои собствени версии на реформите и сега се намираме в първата фаза на законодателния процес. Комисията по околна среда (ENVI) на Европейския парламент наскоро гласува в полза на по-строга система, която принуждава секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, да намалят емисиите си с 67% до 2030 г. (в сравнение с нивата от 2005 г.), което е много по-амбициозна цел от предложената преди това цел от комисията за намаляване на емисиите с 61%.

За да се постигне тази цел, броят на наличните квоти трябва да бъде редуциран с по-висок линеен коефициент на намаление от 4.2 % - за сравнение, в момента той е 2.2% и ще се увеличава с 0.1% всяка година. Друг ограничаващ елемент е резервът за стабилност на пазара, който ще продължи да поема 24% от излишъка на квоти, но прагът ще бъде намален на 700 милиона квоти вместо сегашните 833 милиона. И накрая - безплатното разпределение на квоти за инсталации също ще бъде прекратено по-рано от планираното, а секторът "Корабоплаване" ще бъде задължен да спазва изискванията за предаване на квоти от началото на включването му в системата вместо планирания период на постепенно въвеждане.

Какво ще бъде въздействието на тези реформи върху цената на квотите за емисии?

- Окончателното приемане на реформите може да се различава от сегашния им вид, поради което е трудно да се оцени ценовият ефект от реформите. Предложенията, приети от ENVI, могат да бъдат изменени от пленарната сесия на Европейския парламент и трябва да бъдат консолидирани с изискванията на държавите членки в съвета по време на процедурата за приемане на законодателни предложения, която вероятно ще започне през септември.

В дългосрочен план анализаторският екип на Vertis вижда бъдещо увеличение на цената, тъй като в съобщението на Европейската комисия се посочва, че СТЕ на ЕС ще бъде основният инструмент за декарбонизация на европейската икономика, намаляване на зависимостта на блока от въглища и газ (особено на вноса от Русия) и постигане на целта за климатична неутралност до 2050 г. Бенчмарковият договор за емисии на въглероден диоксид достигна историческия си максимум от 98.49 евро през февруари и не можем да изключим възможността това ценово равнище да бъде преодоляно в дългосрочен план и замърсяващите инсталации да трябва да плащат повече за отделяните от тях парникови газове. В краткосрочен план цената ще бъде подкрепена от по-голямото използване на въглища, както видяхме още през 2021 г., когато предлагането на газ не съответстваше на търсенето.

От друга страна, фактът, че компаниите трябва да планират и да продължат дейността си на фона на продължаващата война, при която сметките за енергия се вдигат, а веригите за доставки се нарушават, представлява значителен краткосрочен и средносрочен риск. В случай на икономически спад търсенето на квоти ще бъде намалено. Разбира се, не можем да сравняваме сегашната ситуация с тази след икономическата криза през 2008-2009 г., когато огромният натрупан излишък се отрази на цената на квотите. Оттогава насам системата работи с резерва за стабилност на пазара, който поема допълнителните квоти (които представляват излишъка на пазара) и не позволява на цената да спадне драстично.

Споменахте, че целта е да се намали използването на руски газ в Европа. Какво означава това за въглеродните емисии?

- Всеобщото предположение е, че за определен период изгарянето на въглища в Европа ще се увеличи, а оттам и емисиите. Пазарът видя тази тенденция още миналата есен, когато Русия отказа да резервира краткосрочно доставян газ и Европа трябваше да се обърне към по-замърсяващи горива, което, разбира се, води до увеличение на цената на въглеродни емисии. Много компании обаче изпитват затруднения да се справят с по-високите сметки за енергия и въглеродни емисии, поради което обмислят или да намалят дейността си, или да търсят алтернативни горива като биометан.

Означава ли това, че енергийният преход не е спрян поради войната?

- Определено не е. В началото на май в отворено писмо, подписано от 140 изпълнителни директори на едни от най-големите европейски компании, Комисията беше призована да изпълни целите на Зелената сделка и да увеличи капацитета на възобновяемите енергийни източници в Европа. Войната не забави постигането на тези цели. Тя по-скоро послужи като сигнал за събуждане на отговорните лица. Предложенията на пакета "Fit for 55" от миналата година щяха да намалят търсенето на газ със 100 млрд. куб.м.

Сега предложението на REPowerEU има за цел намаляване на потреблението със 155 млрд. куб.м, което се равнява на вноса от Русия през 2021 г. Финансирането на тези планове, разбира се, е предизвикателство, но Европейската комисия разработи подробна стратегия, която съдържа например набиране на 20 млрд. евро от продажба на квоти на търг от резерва за стабилност на пазара, като това трябва да се осъществи, без да се нарушава правилното функциониране на пазара на въглеродни емисии.

Как виждате ролята на спекулантите на пазара? Ще бъдат ли ограничени техните дейности?

- Броят на участниците на пазара, които не са задължени лица спрямо СТЕ на ЕС, се е увеличил значително, но тази тенденция започна още през 2018 г., когато квотите за емисии станаха регулиран финансов инструмент. Това превърна квотите в допустим инструмент, който хедж фондовете и пенсионните фондове могат да използват.

Наличието на тези институции увеличи ликвидността на пазара, спредовете се свиха и улесниха намирането на контрагент, който да хеджира емисиите с фючърсни договори. Някои участници на пазара са на мнение, че дейността им е допринесла за значителното увеличение на цената на квотите, но в два доклада на европейския финансов регулаторен орган ESMA не бяха открити доказателства за това. Поддавайки се на натиска на някои компании, членовете на Европейския парламент предложиха да се ограничи достъпът на спекулантите до квотите. В сегашния си вид това изменение предвижда ограничаване само на финансовите институции, които действат изцяло от свое име и не работят със задължени от европейското законодателство компании. Също така, ако бъде наложено само ограничение до Регистъра на въглеродни квоти за тези компании, то няма да представлява съществена промяна за тях, тъй като те търгуват основно с деривати и не притежават физически квоти.

Какво може да направи Vertis за своите клиенти?

- Vertis помага на компаниите, задължени да предават въглеродни квоти, още от самото начало на СТЕ на ЕС. Ние им осигуряваме достъп до пазара и им помагаме да изградят своята стратегия за търговия с въглеродни емисии спрямо техните индивидуални изисквания. Чрез нашия екип за проучване и анализи предоставяме на нашите клиенти най-актуалната информация, свързана с промените и тенденциите на пазара за въглеродни емисии, както и технически анализи, които подпомагат процеса по вземането на решения. Нашата цел е да съдействаме на компаниите да изпълнят задълженията си спрямо СТЕ на ЕС по най-ефективния за тях начин.
Vertis предлага на фирмите подкрепа и услуги в няколко области: Търговия с въглеродни емисии (Европа, Великобритания, Швейцария и Мексико) | F-gas квоти | Удостоверения за енергийни спестявания | Намаление на емисиите нагоре по веригата на изкопаеми горива | Постигане на Net zero | Компенсиране на въглеродни емисии