Компании могат да получат до 200 хил. евро за енергийна ефективност

Всички енергоспестяващи мерки трябва да се отнасят до индустриалните процеси на предприятието

Целта на процедурата е повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и съответно конкурентоспособността на българските предприятия в дългосрочен план.
Целта на процедурата е повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и съответно конкурентоспособността на българските предприятия в дългосрочен план.
Целта на процедурата е повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и съответно конкурентоспособността на българските предприятия в дългосрочен план.    ©  Цветелина Белутова
Целта на процедурата е повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и съответно конкурентоспособността на българските предприятия в дългосрочен план.    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • Грантовата схема предоставя безвъзмездна помощ за внедряване на енергийно ефективни решения и технологии в промишлените системи на предприятията.
  • Продължителността на изпълнение на всеки проект не трябва да надвишава 12 месеца от подписване на договора.
  • Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври 2022 г.

Елизабет Чавдарска, експерт европроекти в "Ню Ай" ЕАД

На фона на покачващите се цени на енергоносителите, несигурността на газовите доставки и засиленото търсене на алтернативи Министерството на енергетиката обяви процедура за безвъзмездно финансиране на мерки за енергийна ефективност в предприятията. Грантовата схема "Енергийна ефективност в индустрията" се финансира по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021. Целта на процедурата е повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството и съответно конкурентоспособността на българските предприятия в дългосрочен план.

Кандидатите могат да получат финансиране в размер на 100% от стойността на всеки проект, като минималният размер на индивидуална безвъзмездна финансова помощ е 150 хил. евро, а максималният - 200 хил. евро. Могат да бъдат подавани и проектни предложения с по-висок бюджет, но завишението следва да бъде покрито от кандидата със собствени средства.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати са предприятия от всички сектори, които са регистрирани в България като търговци по смисъла на Търговския закон. Кандидатите могат да подават проекти самостоятелно или в партньорство с юридически лица от България, страните донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), Сърбия, Турция или Република Македония. Задължително изискване е партньорът да притежава опит и експертиза в изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

Какви дейности се подпомагат?

Грантовата схема предоставя безвъзмездна помощ за внедряване на енергийно ефективни решения и технологии в промишлените системи на предприятията. Допустими за финансиране са и набиращите все по-голяма популярност сред бизнеса системи за отопление и охлаждане и/или производство на енергия от ВЕИ, но генерираната от тях енергия следва да се използва само за промишлените системи, част от проекта.

Важна особеност на процедурата е, че всички енергоспестяващи мерки трябва да се отнасят до индустриалните процеси на предприятието и да са препоръчани с "Доклад от обследване за енергийна ефективност на промишлената система", изготвен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Под индустриален процес се има предвид съвкупност от дейности, пряко свързани с технологичните процеси за производство на даден продукт.

За разлика от кандидата, който може да изпълнява инвестиционни дейности, допустимо е партньорът да реализира само т.нар. меки мерки, които включват обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво с кандидатстващото предприятие. За да се счете едно партньорство за ефективно, всеки участник трябва да има принос за успешното изпълнение на проекта и постигането на задължителните проектни резултати под формата на годишни намаления на въглеродните емисии и генерирани енергийни и финансови спестявания.

Какво се финансира?

Безвъзмездното финансиране покрива разходи за купуване на машини, оборудване и софтуер; разходи за строително-монтажни дейности за въвеждане в експлоатация на съоръженията; разходи за персонал; режийни; командировки и други разходи за помощни дейности. Продължителността на изпълнение на всеки проект не трябва да надвишава 12 месеца от подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Методология за оценка на проектите

Оценката и подборът на проектите ще се състоят от два етапа. Първо се извършва проверка на административното съответствие и допустимост на проектното предложение и на кандидата/партньора. При успешно премината проверка проектното предложение подлежи на техническа и финансова оценка, където се разглеждат по същество проектните цели, резултати и рискове, както и реалистичността и допустимостта на предложените дейности и разходи.

Максимален брой точки получават проектни предложения, които:

  • Генерират годишни енергийни спестявания, по-големи от 25% от годишното енергийно потребление преди изпълнение на проекта;
  • Постигат ефективност на инвестицията, изчислена като съотношение между безвъзмездната помощ и очакваното годишно количество спестени CO2 емисии, по-малка от 1000 лв./tCO2;
  • Включват дейности за улавяне и повторно използване на отпадна топлина в индустриалните процеси;
  • Предвиждат придобиване на средства за измерване и контрол на потреблението на енергия;
  • Включват участие на партньор/и от Норвегия, Лихтенщайн или Исландия;
  • Предвиждат участие на експерти, които притежават поне три години опит в изпълнението на проекти за енергийна ефективност.

Срок за кандидатстване

Проектите, включително формулярът за кандидатстване и всички необходими приложения и декларации, се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за кандидатстване е 21 октомври 2022 г.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) Авторът е експерт европроекти в "Ню Ай" ЕАД.

Все още няма коментари
Нов коментар