Новият брой:
Служебната президентска република

Парите за слънчеви панели за домакинствата тръгват на 1 февруари

Семейства ще могат да получат по 15 хил. лв. за фотоволтаици и по 1960 лв. за соларен бойлер

Покривните соларни инсталации трябва да произвеждат ток само за собствените нужди на домакинствата.
Покривните соларни инсталации трябва да произвеждат ток само за собствените нужди на домакинствата.
Покривните соларни инсталации трябва да произвеждат ток само за собствените нужди на домакинствата.    ©  Цветелина Белутова
Покривните соларни инсталации трябва да произвеждат ток само за собствените нужди на домакинствата.    ©  Цветелина Белутова

Една от най-дългоочакваните схеми по плана за възстановяване вече е в ход. Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която домакинствата ще могат получат пари за изграждане на собствени фотоволтаични системи.

Програмата е насочена към две основни инвестиции - за системи за подгряване на вода за битови нужди от слънчева енергия или покривни соларни централи за производство на ток.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Една от най-дългоочакваните схеми по плана за възстановяване вече е в ход. Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която домакинствата ще могат получат пари за изграждане на собствени фотоволтаични системи.

Програмата е насочена към две основни инвестиции - за системи за подгряване на вода за битови нужди от слънчева енергия или покривни соларни централи за производство на ток.

Общият размер на безвъзмездното финансиране е 59.8 млн. лева, от които 49.9 млн. лв. са ‬‬от Европейския съюз - NextGenerationEU, и 9.9 млн. лева национално финансиране.‬‬ За част от проектите ще има нужда от съфинансиране от страна на домакинствата.

Също така всеки кандидат първоначално ще трябва да плати всички дейности със собствени средства, след което да кандидатства за възстановяване на разходите. Допустими ще са извършени дейности по доставка, монтаж и пускане в експлоатация в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението, както и такива, които ще започнат след сключване на договор за финансиране.

Класирането на проектите ще става по методология, включваща различни оценки. Например повече точки ще получават проекти, които ще се ползват от повече хора. Или пък техническите характеристики надвишават заложените в условията параметри. В случай на изчерпване на планирания бюджет и при наличие на предложения за финансиране с еднакъв брой точки финансиране се предоставя на предложението, което е постъпило по-рано.

Крайна дата за подаване на предложения и възражения по детайлите в това обществено обсъждане е 23.01.2023 г. 23:59 ч.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 01.02.2023 г.

Какви ВЕИ ще се финансират

Процедурата се състои от два компонента

  • Първият е за купуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване
  • Вторият - за купуване на фотоволтаични системи до 10 кВтч, включително системи за съхранение на електрическа енергия (батерии).

Планът е за всеки компонент да бъдат подпомогнати поне по 10 хил. домакинства.

По-голямата част от средствата - около 47 млн. лв., ще бъдат насочени към соларните централи по втория компонент.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за всеки проект по компонент 1 е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960.83 лв. За фотоволтаиците обаче финансирането ще е до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 хил. лева. Казано по друг начин - за слънчеви панели за производство на ток хората ще трябва да плащат 30% от стойността на проекта.

Няма да са допустими за финансиране разходи за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаични системи с инсталирана мощност, по-голяма от 10 кВт. Такива проекти ще бъдат директно отхвърлени.

Има ли изисквания

За слънчевите инсталации за гореща вода не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж.

Законът за устройство на територията обаче изисква за този вид строежи да се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им. В издаденото становище изрично трябва да е посочено, че произведената топлинна енергия ще бъде използвана за собствено потребление за задоволяване на нуждите на крайния получател от гореща вода.

По компонент 2 безвъзмездната финансова помощ ще се предоставя за купуването и инсталирането на фотоволтаични системи с мощност до 10 кВт, които могат да включват и батерии за съхранение на произведената електрическа енергия. Електрическата енергия трябва да бъде използвана само за собствено потребление в жилището на кандидата. Продажба на тока няма да бъде допускана.

Въпреки това крайният клиент трябва да подаде уведомление до оператора на мрежата, към която е присъединен обектът. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система и недопускане постъпване на електрическата енергия и смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като в този случай становище за присъединяване не се издава.

За изграждане на енергиен проект от такъв вид Законът за устройство на територията не изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж при техния монтаж. За този вид строежи се представят само становища на инженер-конструктор и/или електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им.

Кой може да кандидатства за слънчеви панели

Условията за допустимост са подробно описани в документацията. Те включват следните точки:

  • Да е физическо лице, български гражданин, гражданин на друга държава - членка на ЕС, или гражданин на трета държава със статут на постоянно пребиваващ в Република България, обитаващ собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда;
  • Да е собственик на жилището, с което се кандидатства. В случай че кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51% идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. В случай че жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на кандидата;
  • Жилището трябва да е основно за кандидата.
  • Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;
  • В случай че кандидатът е собственик на жилище в многофамилна сграда, освен критериите по т. 2 и 3 той следва да има съгласието на етажната собственост и трябва да представи копие от решение на рбщото събрание на собствениците;
  • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);
  • В жилището е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура;
  • Да има издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или за фотоволтаична системи до 10 кВт.

Проектът на условията за кандидатстване и за изпълнение, както и приложенията към тях по процедурата са публикувани за обществено обсъждане освен на настоящата интернет страница и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020. (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2 )

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се подават в срок до 23.02.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел "Процедури за БФП" - "Национален план за възстановяване и устойчивост", "Процедури за обществено обсъждане" - https://eumis2020.government.bg/.