През януари 2024 се очакват първите LNG доставки в Александруполис

Владимир Малинов – изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД

Владимир Малинов – изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД
Владимир Малинов – изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД
Владимир Малинов – изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД
Владимир Малинов – изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД

Визитка

Владимир Малинов е изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" ЕАД. Той поема ръководството на дружеството през 2018 г., а преди това ръководи процесите, свързани с регулаторните въпроси и прилагането на пазарните кодекси на ЕС в областта на природния газ. През 2019 е избран за председател на съвета на директорите на "Газов Хъб Балкан" ЕАД, а през януари 2021 г. за член на борда на директорите на "Газтрейд С.А.", която изгражда терминала за втечнен газ край Александруполис. През декември 2021 е избран за член на съвета на ENTSOG (Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи).

Как се промени газовият пазар след войната в Украйна и какви са тенденциите?

Войната, спирането на доставките на руски газ за България и намаляването им за редица страни се компенсираха от доставки на втечнен природен газ и промяна на посоката на потоците - от юг на север.

Потвърди се целесъобразността за изграждане на инфраструктура, гарантираща непрекъснатостта на доставките от надеждни партньори. Към момента природен газ в България постъпва основно от Азербайджан и LNG от САЩ, Катар и Египет чрез терминалите в Гърция и Турция.

Алтернативните маршрути за доставка на природен газ, осигурени чрез реверсивната свързаност на мрежата на "Булгартрансгаз", позволиха да бъде напълно задоволено търсенето на газ в страната без никакви ограничения. Благодарение на работата на българския газопреносен оператор и осигурения достъп до разнообразни източници на газ са налице доставки от алтернативни източници дори за страни като Молдова и Северна Македония, които бяха 100% зависими от Русия.

В средносрочен план в региона очакваме да нараства търсенето на LNG и допълнителни количества газ от Азербайджан. Благодарение на проектите, по които работим - разширението на газовото хранилище "Чирен", интерконектора със Сърбия и LNG терминала в Александруполис, ще бъдат осигурени достатъчни количества природен газ на конкурентни цени.

Кога очаквате да бъде разтоварен първият LNG танкер на терминала в Александруполис?

Терминалът, в който "Булгартрансгаз" е акционер с 20%, има стратегическо значение за България и страните от Югоизточна Европа. Чрез него ще бъдат осигурени нови количества на конкурентни цени и ще се повиши ликвидността на пазарите в региона. Ще бъде възможно да се осъществяват доставки от терминала през България и мрежата на "Булгартрансгаз" до страни в Европа, както и до Украйна и Молдова. Очаква се след възстановяването си именно Украйна да е един от големите пазари.

Строителството на съоръжението и връзката с мрежата на гръцката ДЕСФА са в напреднала фаза и акционерите планираме то да бъде въведено в експлоатация до края на годината.

Осъществяването на първите доставки от LNG терминала е търговски въпрос, но очаквам те да бъдат реализирани още в началото на януари 2024 г.

Има ли бъдеще природният газ в европейската енергетика, или по-скоро ще се върви към замяната му с водород?

Водородът като екологично чист ресурс ще играе важна роля в енергийния преход. За ефективното му навлизане обаче е необходимо време за създаване на съответните регулации, пазарни правила и не на последно място - производствен капацитет.

В средносрочен план газът ще запази ролята си на преходно гориво. Той ще способства за успешното развитие на пазара на водород и увеличаването на дела на ВЕИ в производството на електроенергия чрез ефективната възможност да балансира системите.

Газовата инфраструктура и смесването на газ с водород ще спомогнат за ускоряване водородното развитие, докато се постигнат необходимите нива на производство, търсене и наличие на преносна инфраструктура.

В "Булгартрансгаз" сме активни в този процес и с водещи газови оператори от ЕС участваме в работата на Европейския алианс за чист водород и Европейския водороден гръбнак. Планираме проекти за осигуряване на съвместимост на съществуващата ни газова мрежа за работа с до 10% водород и нова водородна мрежа, част от приоритетния коридор от Югоизточна до Централна и Западна Европа. Те ще имат принос за постигане на целите в областта на водорода и са предложени за шестия списък на проекти от "общ интерес" за ЕС.