MET Group в мисията за устойчиво енергийно бъдеще на Европа

Компанията не само преодолява кризите на пазара, а и постига изключителен финансов успех

MET Group в мисията за устойчиво енергийно бъдеще на Европа
MET Group в мисията за устойчиво енергийно бъдеще на Европа

В условията на безпрецедентната пазарна волатилност и множеството предизвикателства в енергийния сектор MET Group се развива като водещ играч в насърчаването на прехода на Европа към устойчиво енергийно бъдеще.

Със скок от 18.1 до 41.5 млрд. евро енергийната компания, базирана в Швейцария, отбеляза най-високото увеличение на консолидираните си приходи през изминалата финансова година на пазар, характеризиращ се със значителна ценова динамика. Българското дъщерно дружество "МЕТ Енерджи Трейдинг България" също отчете успехи в това отношение с почти 5-кратно увеличение на приходите си - от 730 млн. лв. през 2021 г. до 3.7 млрд. лв. за предходната 2022 г.

Добрият пазарен играч се познава по гъвкавите условия

С разнообразно присъствие в 14 държави чрез дъщерни дружества, участие в 30 национални газови пазара и в 22 международни търговски хъба швейцарската енергийна компания изгражда устойчив портфейл, който процъфтява в динамични пазарни условия.

Това се случва именно благодарение на добре премислените практики за управление на риска и гъвкавите условия на договаряне, които в крайна сметка водят до устойчив растеж. "Нашето мнение е, че конкурентоспособността и сигурността се постигат именно с разумния баланс между договори с различна продължителност. Делът на всеки от тях зависи от клиентското портфолио, с което ние винаги се съобразяваме преди реализиране на сделка. С този подход МЕТ осигурява стабилни доставки на своите клиенти, а портфолиото значително надхвърля потреблението на България", споделя Камен Ивчев, изпълнителен директор на "МЕТ Енерджи Трейдинг България".

В период, белязан с екстремни ценови колебания и несигурности, адаптивността и далновидната политика на MET Group осигуриха финансова стабилност и постоянен растеж. Способността на компанията да идентифицира и да използва пазарни възможности, особено в сектора на снабдяването с втечнен природен газ, бе решителна за постигането на изключителни финансови резултати.

Пионерите в устойчивия енергиен пейзаж

Тъй като енергийният пазар се бори с интегрирането на зависими от метеорологичните условия възобновяеми източници, подразделението за балансиращи активи на MET Group има важна роля в стабилизирането на енергийните мрежи в цяла Европа. Оборудвано с газови електроцентрали и 4 собствени хранилища, поделението осигурява необходимите условия за съгласуване на търсенето и предлагането. Групата признава значението на природния газ като основен инструмент за осигуряване на гъвкавост, докато съхранението на енергия от батерии в по-голям мащаб не стане икономически изгодно.

От друга страна, тъй като енергийната компания се е фокусирала върху подпомагането на устойчивото енергийно бъдеще на Европа, подразделението за зелени активи удвои амбициите си в областта на зелената енергия до 2 GW инсталиран капацитет за производство на слънчева и вятърна енергия на суша до 2026 г. Миналата година МЕТ навлезе на пазарите на възобновяеми енергийни източници в четири нови държави с придобивания в Испания, Италия, Полша и Румъния. В България компанията придоби два вятърни парка (Черноморски вятърен парк и Вятърен парк "Суворово"), с което обогати оперативното си портфолио за вятърна енергия до 102 MW.

Основателят и главен изпълнителен директор на MET Group Бенджамин Лакатош има за цел да превърне компанията в основен производител на възобновяема енергия. За тази цел MET разполага с инсталиран капацитет около 400 мегавата вятърна и слънчева енергия, а други 500 мегавата са в процес на изграждане.

Зелената енергия се превръща в бизнес цел за основателя: "Благодарение на адаптираните рамкови условия и от гледна точка на сигурността на доставките зелената енергия се превърна в реалистичен и привлекателен бизнес сектор", споделя Бенджамин Лакатош.

Групата е ориентирана към покупка на големи активи за продажба, като например газови електроцентрали, както и инфраструктура за балансиране на мрежата, съоръжения за съхранение, тръбопроводи, а в бъдеще може би и собствени танкери за втечнен природен газ.

Енергийният пазар в Европа все пак е поставен пред предизвикателства

Според главния изпълнителен директор на Групата критичната ситуация с енергийни доставки все още не се е охладила. "При една по-студена зима все още може да получим неприятна изненада. Ако Азия също се върне като голям пазарен участник и търсенето се повиши, това може да доведе до голям ценови шок", споделя Бенджамин Лакатош.

Камен Ивчев допълва, че "в една подобна предизвикателна ситуация e целесъобразно индустриалните потребители да управляват по-добре рисковете, например чрез фиксиране на цената на част от зимните си доставки при сегашните цени. Клиентите на "МЕТ Енерджи Трейдинг България" вече пета година използват предлаганите от компанията финансови инструменти за използване на благоприятните фючърсни цени".

Освен това, въпреки постигнатия напредък, Групата осъзнава, че Европа все още се сблъсква с някои предизвикателства в областта на енергийното снабдяване. В обобщение те са обвързани с:

  • Възобновяемите енергийни източници - изобилието от вятърна и слънчева енергия води до излишъци в мрежата, които трябва да се балансират чрез съхранение и оптимално използване на инфраструктурата. Това обаче ще бъде скъпо - за целта са необходими допълнителни средства в размер на 50% от всички инвестиции във възобновяеми енергийни източници.
  • Втечнения природен газ - LNG, става все по-нужен на Европа, но не бива да се разчита само на един източник. Необходим е балансиран микс от газови доставки, който включва всички участници. Подобно мнение споделя и Камен Ивчев. Според него "в енергийната политика на държавите винаги следва да има балансирано разпределяне на силите - в противен случай определени страни заемат монополни позиции, които в крайна сметка възпрепятстват пазарните условия, вместо да бъдат в тяхна полза".