🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Нови продукти и услуги на енергийната борса автоматизират търговските процеси и улесняват достъпа до данни

Борсата е на финална фаза по въвеждането на нова услуга

Shutterstock
Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock

В синхрон със съвременните тенденции енергийната борса внедрява нови продукти и услуги, чиято основна цел е да подпомогне роботизацията на търговските процеси и улесняването на достъпа до данни. Сред тях са новата платформа за прозрачност на пазара, разширяването на съществуващите и предлагането на нови услуги посредством API свързаност, както и подготовката на нов пазарен сегмент за търговия с гаранции за произход.

"Основната ни задача като единствен лицензиран борсов оператор на електрическа енергия в страната е да осигурим прозрачна и конкурентна платформа за търговия, която да предоставя достъп на търговските участници до разнообразни продукти. Паралелно с това, за да сме в крак с новите тенденции, ние се стремим постоянно да разширяваме портфолиото си от услуги, които да подпомагат автоматизирането на работата на търговските участници", посочиха от "Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ).

Нова UMM платформа за прозрачност на пазара

От юли 2023 г. търговските участници имат възможност да разпространяват вътрешна информация чрез нова Платформа за вътрешна информация (Inside Information Platform (IIP)) на БНЕБ, която успешно премина първия етап на сертифициране от Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕR). Посредством наскоро въведената услуга БНЕБ предоставя възможност на компаниите да изпълнят задълженията си по чл. 4 от Регламент (ЕС) №1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) при условията на улеснен и равен достъп на потребителите на информацията. Към момента са постъпили 32 заявления за регистрация на платформата.

Роботизирана търговия на краткосрочните пазари чрез АPI

Вече трета година БНЕБ предоставя възможност за роботизирана търговия чрез технологичното приложение за свързаност API (Application Programming Interface) за пазарен сегмент "В рамките на деня", а от началото на тази година услугата е налична и за пазарен сегмент "Ден напред". Достъпът до API услугата осигурява на търговските участници по-голяма гъвкавост при дефинирането и персонализирането на стратегиите им за търговия и позволява оперативна непрекъснатост и независимост на търговските процеси. Допълнителни предимства на роботизираната търговия са, че тя спестява време, ограничава субективизма и риска. Внедрявайки АPI за търговия на краткосрочните пазари, БНЕБ следва най-добрите практики в Европа, сред които и тенденцията към дигитализиране и роботизиране на пазарите на електрическа енергия. Делът на сключените сделки посредством API на пазарен сегмент "В рамките на деня" бележи устойчив ръст, като в края на първото полугодие на 2023 г. той достига 20% от всички сключени сделки.

Достъп до данните за пазара

БНЕБ е на финална фаза по въвеждането на нова услуга за достъп до данните за пазара, съобщиха още от борсовия оператор. Услугата ще даде възможност на регистрираните търговски участници, както и на външни потребители, да достъпват данните за пазара посредством API свързаност. Новото технологично решение ще замени предлаганите към момента услуги по предоставяне на данни и същевременно ще увеличи техния обхват и автоматизира достъпа до тях. Част от информацията, до която клиентите ще имат достъп чрез API, включва цените и търгуваните обеми на всички пазарни сегменти, данни за кривите на търсене и предлагане и спешните пазарни съобщения (UMM).

Предвид нарастващия интерес към достъп до данни и тяхното последващо разпространение, включително публикуване и препродаване, БНЕБ предвижда вариант, при който клиентите ще имат право на повторно използване на данните за пазара, при условие че изрично посочват борсовия оператор като техен източник. Стартирането на услугата "Предоставяне на данни за пазара" е планирано за септември 2023 г.

Търговия с "Гаранции за произход"

Във връзка със задължение съгласно Закона за енергетиката за организиране на борсов пазар на "гаранции за произход" БНЕБ работи по създаването на нов пазарен сегмент за тяхната търговия. "Гаранциите за произход" са все по-популярен инструмент за намаляване на въглеродния отпечатък на компаниите и създаването на борсова платформа, съответстваща на международните стандарти, е все по-належащо. В момента БНЕБ разработва търговската платформа, a планираният старт на борсовата търговия с "гаранции за произход" е началото на 2024 г.

Следваща стъпка след реализацията на пазара за "Гаранции за произход" е разработването на пазар за дългосрочни договори за изкупуване на енергия, т.нар. PPA (Power Purchase Agreements). Внедряването на платформа за търгуване на тези договори ще бъде по-скоро резултат от общи усилия с основна роля на държавата и заинтересованите страни за създаване на адекватна законодателна рамка и подходящи стимули на подобни инвестиции.