Булбанк ще се продава догодина
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Булбанк ще се продава догодина

Чавдар Кънчев

Булбанк ще се продава догодина

2862 прочитания

Чавдар Кънчев

© Reuters


Годишното общо събрание на акционерите на Булбанк, проведено на 17 април, поднесе известни изненади. По предложение на съвета на директорите беше гласувано допълнително увеличение на капитала (освен вече известното от 5.042 млрд. лв. на 15.124 млрд. лв.) до 277.283 млрд. лв. за сметка на трансформирането на задължения по ЗУНК-облигации е номинал 158 млн. долара в капитал. Облигациите са предоставени на Булбанк по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) срещу останали неуредени от страна на бюджета до 31 декември 1993 г. суми на външнотърговска банка, които са били изразходвани или гарантирани по обслужване на външния дълг до 29 март 1990 г. за сметка на нейни клиенти. Увеличението цели да предпази ерозирането на стойността на акционерните участия заради обезценката на лева и да защити основно държавния интерес, казаха от банката. Основен акционер е 98% в Булбанк е Банковата консолидационна компания (БКК), която управлява държавното участие в търговските банки. Увеличението, което, ако се разреши деноминиране на капиталите в чуждестранна валута, ще бъде със 100 млн. долара и изглежда като стъпка към бъдеща продажба на акции от най-голямата българска банка. За реализиране на сделка до края на годината е пресилено да се мисли и Булбанк вероятно ще попадне между втората тройка банки, за които се очакват продажби. България пое ангажимент по споразумението с МВФ да приватизира и шестте действащи държавни банки до средата на следващата година - условие, което и от инвеститорите извън страната се определя като доста оптимистично. При увеличение от 15 млрд. лв. на 278 млрд. лв., което трябва да бъде вписано до края на настоящата година, всеки акционер срещу една акция ще получи 52 от новата емисия. Акциите по всяка вероятност ще се безналични след приетото от общото събрание на акционери решение, позволяващо на Булбанк да емитира безналични акции. Засега Булбанк остава единствена финансово-кредитна институция, която е покривала увеличенията на капитала чрез трансформиране на резерви или капитализиране на печалбата, но не и чрез нови емисии с цел привличането на свежи пари.

По съпоставими данни спрямо предходната година за 1996 г. нетната печалба на Булбанк е нараснала близо 16 пъти - от 788 млн. лв. на 12.4 млрд. лв., възвращаемостта на капитала, измерващ ефекта за акционерите, около 14 пъти - от 3.45% до 43.12%, възвращаемостта на активите се увеличава 11 пъти - от 0.22% до 2.16%, сочи отчетът на банката. Подобрено е качеството на активите, като степента на риск намалява от 39.6% до 18.3%. За периода са влошени показателите за капиталова адекватност поради силната обезценка на лева и показателите за обща ликвидност, което едва ли изглежда обезпокоително, тъй като традиционно показателите на Булбанк надвишават нормативите в пъти. В сравнение с края на 1995 г. общата капиталова адекватност пада от 24.6% до 16.3% в края на 1996 г. при норматив по споразумението с МВФ за 6% в края на годината. Коефициентът за обща ликвидност от 139.3% в края на 1995 г. спада до 71.4 към 31 декември 1996 г. при норматив 15%.

За 1996 г. Булбанк отчита нетна печалба в размер на 12.4 млрд. лв., 10.083 млрд. лв. от които се заделят за увеличение на капитала от 5.042 млрд. лв. на 15.124 млрд. лв., като за всяка една акция от старата се предоставят две от новата емисия. След като се оказа, че БКК е освободена от плащането на 15% данък печалба върху придобитите акции, Булбанк прецени, че 504 млн. лв. от нетната й печалба могат да бъдат разпределени под формата на 10% дивидент върху реално внесения капитал. От нетната печалба за 1996 г. банката покрива и дължимия от останалите акционери дивидент за двете увеличения - до 15 млрд. и до 278 млрд. лв. включително.

Брутната печалба е 185.7 млрд. лв., формирана основно ат нетните приходи от курсови разлики, които за периода възлизат на 186.7 млрд. лв. Въпреки реализираните приходи от портфейла си краткосрочни ДЦК нетният приход на Булбанк от операции с ценни книжа е отрицателен за годината поради нетна загуба в размер на 29.4 млрд. лв. от продажбата на 400 млн. долара валутни ЗУНК-ове с дисконт 55% по схемата за оздравяване на държавните банки през миналата година. Операцията има ефект за подобряване матуритета и структурата на активите на Булбанк. Вследствие операцията "Булбанк 1" по тежест в активите на Булбанк на второ място вече са вземанията от финансови институции, което се дължи на предоставянето на 180 млн. долара, получени от продажбата на 400-те млн. долара ЗУНК-ове, като петгодишен депозит на БНБ. За 1995 г. в актива на Булбанк държавните ценни книжа бяха с по-голяма относителна тежест от вземанията от банки и финансови институции. Малко над 50% от активите на Булбанк покриват вземанията от нефинансови институции в левове и във валута - 681.2 млрд. лв. Едно от обясненията е, че като левови вземания на Булбанк се водят задължения на държавата но външния дълг, които в пасива съответно присъстват като привлечени средства от финансови институции във валута.

Булбанк продължава да води балансово и задбалансово като агент на държавата и БНБ кредити, без да носи риск, тъй като обслужването им се покрива чрез бюджета. Задълженията по външния дълг, включително и по емитирани от името на бившата външнотърговска банка облигационни заеми, които Булбанк не е отписала от баланса, са приблизително 1.8 млрд. долара. През 1996 г. Булбанк е изписала от баланса си 590 млн. долара (за 1995 г. сумата беше 1.1 млрд. долара) уредени външни задължения и вземания на страната. От тях 207 млн. долара са задължения към двете СИВ-банки (Международна инвестиционна банка и Международна банка за икономическо сътрудничество), 24 млн. долара към официални кредитори от Парижкия клуб, 145 млн. долара по облигационен заем в германски марки (200 млн.), 165 млн. долара други задължения, включително плащания но облигационни заеми в японски йени, 45 млн. долара по уреждане на салда по клирингови спогодби.

От годишния отчет на Булбанк става ясно, че през 1996 тя е инвестирала основно в краткосрочни междубанкови депозити при първокласни чуждестранни банки, в депозити на международния пазар на благородни метали и твърде умерено е кредитирала. Отчита се и увеличение спрямо предходната 1995 г. на прихода от краткосрочни ДЦК (срочност до една година) и от репо-операции. Поради недоверие в платежоспособността на местни финансови институции предоставяне на валутни депозити към тях почти е спряно. Булбанк ограничено е участвал и на левовия междубанков пазар. При краткосрочни депозити при първокласни чуждестранни банки най-голям е обемът на доларовите депозити, като основната част от портфейла, поддържан през изминалата година, е деноминиран в щатски долари и ЕКЮ поради по-добрата доходност спрямо останалите основни валути, става ясно от отчета на Булбанк.

Според отчета през годината Булбанк е предоставила 263 кредита за 30 млрд. лв., като преобладават краткосрочните кредити със срок до 1 година. При провизии по рисковите активи от общо 163.9 млрд. лв., заделени през миналата година, само 9.2 млрд. лв. са покритие по риска на отпуснати заеми. Кредитирането все още остава не особено атрактивна инвестиция за Булбанк, доколкото може да се съди от съотношението на отпуснати кредити към общата сума на финансовите й активи. Към края на 1996 г. раздадените от Булбанк 647 кредита са 24.4 млрд. лв., или 1.8% от финансовите активи, които за същия период са 1.334 трилиона лева. Осемдесет и два процента от портфейла покриват 27 валутни кредита. Привлечените средства от клиенти към края на 1996 г. се увеличават с 254 млрд. лв., достигайки до 296 млрд. лв. Причините са в притока на клиенти след срива на доверието и банковите фалити (имиджово и в реално изражение Булбанк е определяна като най-стабилната българска банка), както и на големия относителен дял на депозитите във валута. Привлечените във валута средства от клиенти съставляват 88.5% от привлечените средства, или 534 млн. долара, сочат данни от отчета на банката. В общия им размер 63% е привлеченият ресурс от корпоративни клиенти.

Другите новини от годишното общо събрание на акционерите не бяха особено неочаквани. Булбанк заличава от наименованието си Българска външнотърговска банка. Седемчленният съвет на директорите след изтичане на своеобразно определен петгодишния мандат беше преизбран в пълния му състав от акционерите. Бордът на Булбанк включва Чавдар Кънчев, председател и главен изпълнителен директор, Венцислав Антонов, зам.-председател, Кирил Калинов и Кирил Стефанов - заместници на главния изпълнителен директор, Димитър Атанасов - изпълнителен директор, Светослав Гаврийски, Антон Салджийски - членове.

Годишното общо събрание на акционерите на Булбанк, проведено на 17 април, поднесе известни изненади. По предложение на съвета на директорите беше гласувано допълнително увеличение на капитала (освен вече известното от 5.042 млрд. лв. на 15.124 млрд. лв.) до 277.283 млрд. лв. за сметка на трансформирането на задължения по ЗУНК-облигации е номинал 158 млн. долара в капитал. Облигациите са предоставени на Булбанк по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити (ЗУНК) срещу останали неуредени от страна на бюджета до 31 декември 1993 г. суми на външнотърговска банка, които са били изразходвани или гарантирани по обслужване на външния дълг до 29 март 1990 г. за сметка на нейни клиенти. Увеличението цели да предпази ерозирането на стойността на акционерните участия заради обезценката на лева и да защити основно държавния интерес, казаха от банката. Основен акционер е 98% в Булбанк е Банковата консолидационна компания (БКК), която управлява държавното участие в търговските банки. Увеличението, което, ако се разреши деноминиране на капиталите в чуждестранна валута, ще бъде със 100 млн. долара и изглежда като стъпка към бъдеща продажба на акции от най-голямата българска банка. За реализиране на сделка до края на годината е пресилено да се мисли и Булбанк вероятно ще попадне между втората тройка банки, за които се очакват продажби. България пое ангажимент по споразумението с МВФ да приватизира и шестте действащи държавни банки до средата на следващата година - условие, което и от инвеститорите извън страната се определя като доста оптимистично. При увеличение от 15 млрд. лв. на 278 млрд. лв., което трябва да бъде вписано до края на настоящата година, всеки акционер срещу една акция ще получи 52 от новата емисия. Акциите по всяка вероятност ще се безналични след приетото от общото събрание на акционери решение, позволяващо на Булбанк да емитира безналични акции. Засега Булбанк остава единствена финансово-кредитна институция, която е покривала увеличенията на капитала чрез трансформиране на резерви или капитализиране на печалбата, но не и чрез нови емисии с цел привличането на свежи пари.

По съпоставими данни спрямо предходната година за 1996 г. нетната печалба на Булбанк е нараснала близо 16 пъти - от 788 млн. лв. на 12.4 млрд. лв., възвращаемостта на капитала, измерващ ефекта за акционерите, около 14 пъти - от 3.45% до 43.12%, възвращаемостта на активите се увеличава 11 пъти - от 0.22% до 2.16%, сочи отчетът на банката. Подобрено е качеството на активите, като степента на риск намалява от 39.6% до 18.3%. За периода са влошени показателите за капиталова адекватност поради силната обезценка на лева и показателите за обща ликвидност, което едва ли изглежда обезпокоително, тъй като традиционно показателите на Булбанк надвишават нормативите в пъти. В сравнение с края на 1995 г. общата капиталова адекватност пада от 24.6% до 16.3% в края на 1996 г. при норматив по споразумението с МВФ за 6% в края на годината. Коефициентът за обща ликвидност от 139.3% в края на 1995 г. спада до 71.4 към 31 декември 1996 г. при норматив 15%.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK