Финансовото министерство замени ДЦК за 31 млн. лева

Операцията цели да отложи плащания на главници от 2012 за 2016 г.

   ©  Николай Дойчинов
   ©  Николай Дойчинов

Министерството на финансите извърши "обратно изкупуване" на държавни ценни книжа (ДЦК), чрез замяна с ДЦК от друга емисия. Изкупените книжа са с оригинален матуритет 5 години, до чиито падеж остават два месеца (плащането по главницата трябва да е на 24 януари 2012 г.).

В замяна инвеститорите са получили 10-годишни облигации, чиито падеж е на 4 януари 2016 г. По този начин финансовото министерство на практика отлага плащанията по главницата с 4 години. Номиналната стойност на заявените и съответно одобрени поръчки е в размер на 31,09 млн. лева, съобщиха от МФ.

Това е втората подобна замяна на краткосрочни с дългосрочни облигации в последните два месеца. Целта е да се намалят плащанията по държавния дълг в началото на 2012 г., като набраните средства се използват директно за плащания по конкретна друга емисия, вместо да постъпят във фискалния резерв, откъдето да се използват на общо основание, каквато е обичайната политика на министерството при емитиране на държавни ценни книжа.

Предложените цени за обратно изкупуване са съизмерими с пазарните индикативни котировки на емисия 300/2007 година. На аукциона са участвали както банки, така и институционални инвеститори, притежаващи книжа от емисията, посочват от министерството.

След извършената замяна общият обем на обратно изкупеното количество държавни ценни книжа от емисия 300/07 г. е достигнало 56,3 млн. лв., с което обемът на емисията в обращение се намалява от 295 млн. лв. до 238,7 млн. лева, се казва в съобщението на финансовото министерство. След проведения аукцион за замяна на ДЦК, без движение на паричните потоци, обемът на емисия 400/06 нарасна от 170 млн. лв. на 201.09 млн. лв. Това способства за увеличаване на ликвидността на книжата на вторичен пазар, посочват от ведомството. Купонът на ДЦК от тази емисия в размер на 3,5 процента е най-ниският лихвен купон по дългосрочните ДЦК в обращение.

В съобщението се посочва още, че Министерството на финансите възнамерява да продължи провеждането на подобни операции по управление на дълга, а активното участие на пазарните участници в тях се определя като своеобразна форма на подкрепа усилията на правителството в тази област.