БНБ е разпоредила по-добро управление на риска на една банка

От надзора са препоръчали на институциите с гръцки собственици да държат повече високоликвидни активи

Иван Искров, управител на БНБ
Иван Искров, управител на БНБ    ©  Надежда Чипева
Иван Искров, управител на БНБ
Иван Искров, управител на БНБ    ©  Надежда Чипева

През първото полугодие БНБ е разпоредила подобряване на управлението на риска в една от банките, опериращи на българския пазар. Това става ясно от публикувания от централната банка отчет за периода януари - юни 2012 г. Според документа финансовата институция е получила "разпореждания и препоръки за подобряване управлението на кредитния, операционния и пазарния риск, ликвидността и системата за вътрешен контрол".

От публикуваната от надзора информация не става ясно коя е въпросната банка, нито какви са били конкретните причини за отправените препоръки. Практиката на БНБ е да не посочва в отчета си имената на институциите, спрямо които са били предприети надзорни мерки, както и да не дава подробности за естеството на препоръките. 

Без капиталови сътресения

През първото полугодие от БНБ не са отправяли препоръки към играчи на местния банков пазар за увеличаване на капитала, каквито случаи се наблюдават сравнително често в последните години като резултат от кризата. През 2011 г. например разпореждане за набиране на допълнителен капитал получи една банка, а година по-рано броят им беше три. 

Към края на юни общата капиталова адекватност в банковия сектор е 16.74%, а адекватността на първичния капитал е съответно 15.19%. Ликвидността в системата също остава висока – към края на юни коефициентът на ликвидните активи е 26.21%. "Банковата система разполага със значителни капиталови и ликвидни буфери, а рентабилността е на ниво, което е в състояние при необходимост да подкрепи капитала на банките", отбелязват от БНБ. "Въпреки неблагоприятните тенденции стабилността на банковата система е съхранена както в резултат от действията, предприемани от БНБ, така и поради усилията и управленските решения на банките", се посочва още в отчета.

През изминалото полугодие няколко финансови институции в страната преструктурираха капитала си чрез различни инструменти. Първа инвестиционна банка увеличи капитала си от първи ред чрез емисия облигации, а Корпоративна търговска банка предприе увеличение на капитала си от втори ред чрез привличане на подчинен срочен дълг в евро. Междувременно през първото полугодие Алианц банк България и Ти Би Ай банк са погасили предсрочно свои подчинени срочни дългове, се посочва в отчета на БНБ.

Ефектът "Гърция"

Заради усложнената политическа и финансова обстановка в Гърция от надзора са препоръчали на българските банки, които са част от гръцки банкови групи, да поддържат по-висок от обичайния размер на високоликвидните активи. Същевременно от БНБ са наложили и ограничения по отношение на елементите, с които да се поддържат тези активи. Въведен е и "режим на ежедневна отчетност по отношение на съществените показатели за ликвидността на тези банки", посочват от регулатора.

Отправени са били и "конкретни препоръки за въздържане от инвестиции в дългови инструменти на емитенти с кредитен рейтинг, по-нисък от инвестиционен", както и за осигуряване на независимо функциониране на информационните системи на институциите с гръцки собственици. В България дъщерни дружества на гръцки финансови институции са ОББ (National Bank of Greece), Пощенска банка (EFG Eurobank), Банка Пиреос (Piraeus Bank), а Alpha Bank оперира на местния пазар чрез клон.

Повече "формални нарушения"

В качеството си на регулатор БНБ осъществява и непрекъснат надзорен преглед, дистанционен надзор и инспекции на място на дейността на опериращите на българския пазар банки. В резултат на тези проверки за периода януари - юни 2012 г. са открити близо 180 "формални нарушения на регулаторната рамка", въз основа на които БНБ е отправила над 150 препоръки към мениджърите на съответните финансови институции. Прави впечатление, че броят на нарушенията, отчетени само за първото полугодие, е колкото регистрираните за цялата 2011 г., когато откритите нарушения са били около 170, а отправените препоръки – близо 150. 

Същевременно от регулатора посочват, че според резултатите от цялостния надзорен преглед банките в България поддържат "по-високо от регулаторните изисквания ниво на платежоспособност, високи нива на ликвидност и приемливо за настоящите условия управление на риска". Не са установени отклонения от добрата банкова практика за стабилна, прозрачна и ясна акционерна структура и доказан произход на средствата, се посочва още в отчета.