Евтините бизнес кредити идват

Четири банки ще отпуснат 260 млн. евро заеми с лихви между 3 и 8% по нова програма на JEREMIE

Очакванията са кредитирането по новата програма да набере скорост до края на първото тримесечие на 2013 г.

Малките и средните предприятия в България ще могат да кандидатстват за нови 260 млн. евро преференциални кредити - със значително по-ниски лихви от пазарните, облекчени обезпечения и по-ниски такси и комисиони. Средствата са по нова схема на JEREMIE, а очакванията на единия от инициаторите й - Европейския инвестиционен фонд, са лихвите да бъдат между 3% и 8%. Целта на новата схема е да се улесни достъпът до финансов ресурс на фирми с качествени проекти, които заради кризата имат известни затруднения при получаване на заеми.

От октомври реално действа и гаранционната схема по JEREMIE, която е за проекти с по-висок риск и покрива по-голям дял от потенциалните загуби по заема, който обаче не е с толкова ниски лихви. (Виж карето)

Кредити по новия продукт ще отпускат четири банки, а някои от тях вече обявиха лихвите, които действително са значително по-ниски от средните за пазара. Половината от средствата – 130 млн. евро, са по JEREMIE, а другата половина – още 130 млн. евро, са осигурени от банките, които поемат ангажимента да удвоят първоначално разпределения бюджет по инициативата. Това са Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк. Всяка от тях се договаря и взима различен обем ресурс, но ангажиментът за удвояването му важи без значение от обема.

Освен за получателите преференциалните кредити носят плюсове и за банките, тъй като ЕИФ гарантира 50% загуби на ниво кредит. Това позволява да се облекчат изискванията за обезпеченията. За получения ресурс банките плащат лихва на фонда, тъй като им е предоставен под формата на депозит.

Възможност за 652 млн. евро

Споразуменията между ЕИФ и четирите банки бяха подписани на 21 декември 2012 г. Те са избрани след кандидатстване, като заявления са подали 17 кредитни институции. Общо заявеният интерес е бил за над 550 млн. евро, което е надвишило определения бюджет над 3.8 пъти. Предпочетени са банките, ангажирали се с предоставянето на най-добри условия към крайните кредитополучатели по програмата, тъй като целта е избраните банки, на които се предоставя финансирането, да го дадат с преференциални условия към малките и средните фирми.

Очакванията на фонда са кредитирането за малките и средни предприятия да набере скорост до края на първото тримесечие на 2013 г., като реалният старт за всяка банка е различен. Средствата трябва да бъдат отпуснати до края на 2015 г., като прогнозите са над 3000 малки и средни фирми да получат достъп до финансиране по този продукт и още толкова предприятия по гаранционната схема на JEREMIE, договорите за която бяха подписани през юли миналата година с пет банки (Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк).

Гаранционният продукт е за 78.4 млн. евро, като банките по споразумението увеличават пет пъти тази сума със собствени средства и така общият ресурс, които се предоставя за кредитиране към малкия и средния бизнес, е 392 млн. евро. Заедно с новата програма – 260 млн. евро, осемте банки на практика имат възможност да отпуснат кредити за общо 652 млн. евро за дребния бизнес в България за около три години. Малките и средните предприятия са сред най-пострадалите от кризата и още през 2010 г. банкери коментираха, че възстановяването им ще е най-трудно.

Какви са условията за кандидатстване

Официалните критерии за допустимост на клиентите са еднакви и за гаранционната схема от миналата година, и за новия продукт от тази. Това трябва да са фирми с до 250 служители, до 97.5 млн. лв. годишен оборот и до 84 млн. лв. обща стойност на активите. Кредитите са за фирми от всички сектори на икономиката с някои изключения. Няма да се кредитират селскостопански производители, тъй като те са обект на отделно подпомагане от ЕС.

Според европейската дефиниция към тях се включват и част от преработвателната промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения и за транспортния сектор. Допустимият тип финансиране е инвестиционно и оборотно. Сроковете се от една до десет години. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към доставчици.

По гаранционната схема максимално допустимият размер за финансиране към една фирма е 1.875 млн. евро, а по новия продукт няма твърдо фиксиран, но реално по различни технически условия горната граница е някъде около 2 млн. евро. И при двете схеми има изискване към банките за частично подобрение на нелихвените условия. Така банките се ангажират да разглеждат документи и да отпускат кредити с намалени или премахнати такси.

Директният ефект при новата схема за крайните кредитополучатели е наполовина по-ниската лихва – между 50% и 60% по-ниска от средната за пазара, която банките се ангажират да предоставят. Вторичният ефект е намаляване на обезпеченията, тъй като фондът поема до 50% от загубите в портфейла на ниво кредит, и по-ниски такси. Тези условия важат за всички банки.

Лихви от 3%

От Прокредит банк съобщиха, че са се договорили да получат по програмата 50 млн. евро, като се ангажират да добавят още 50 млн. евро собствен ресурс. Така банката ще отпусне общо 100 млн. евро. Лихвите по новите бизнес заеми JEREMIE на банката (Прокредит банк участва и в гаранционната схема – бел. ред.) ще са от 3.25% годишно до 6.25% в зависимост от сумата. Ще има възможност за гратисен период до 24 месеца. Заемите ще се отпускат без такса за разглеждане на документи и без годишна такса за управление на заема.

И от ПИБ казаха, че ще отпускат този тип заеми "с двойно по-ниска лихва от пазарната при значително облекчени условия за обезпечение и такси". Лихвите на банката ще са между 3% и 4.5%. Общата стойност на портфейла на ПИБ по новата програма на JEREMIE е 70 млн. евро, като кредитите ще са за микро-, малки и средни фирми.

Портфейлът на Societe Generale Експресбанк по програмата ще бъде 60 млн. евро, като от банката посочиха, че все още нямат готовност да обявят лихвените нива, при които ще отпускат този тип заеми. От Алианц банк казаха, че договорените с фонда средства са 15 млн. евро. Банката ще добави към тях още 15 млн. евро собствен ресурс и така ще кредитира общо за 30 млн. евро. И от "Алианц" обясниха, че нямат готовност да съобщят лихвите и другите условия, при които ще се отпускат заемите по програмата.

Въпроси и отговори за кредитите по JEREMIE:

- Какво е JEREMIE?

JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за микро-, малки и средни предприятия) е съвместна инициатива на Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка за подобряване достъпа до финансиране на малките и средните предприятия в ЕС в рамките на структурните фондове за периода 2007–2013 г. Част от средствата по JEREMIE са от еврофондовете по оперативна програма "Конкурентоспособност на българската икономика"

- Кои са банките, които отпускат кредити?

По гаранционната схема са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк, а по новия продукт за нисколихвени заеми са Прокредит банк, Първа инвестиционна банка, Societe Generale Експресбанк и Алианц банк.

- Какви проекти може да се финансират?

Проекти за инвестиционни и оборотни цели от всички сектори на икономиката. Средствата не може да се използват за рефинансиране на вече съществуващи задължения по кредити или към доставчици.

- Има ли ограничения?

Не се кредитират селскостопански производители. Към тях се включва и част от преработвателната промишленост – млечни продукти, продукти от растителни и животински мазнини, винопроизводители, голяма част от месопреработвателите. Към изключенията по програмата се отнася и добивът на въглища. Има частични ограничения за транспортния сектор.

- Откога се отпускат този тип кредити?

Реално от октомври 2012 г. по гаранционния продукт и от първото тримесечие на 2013 г. за новата програма.

- Какви са стъпките за кандидатстване за кредит по JEREMIE?

Банките прилагат стандартната си кредитна политика. Няма допълнителни административни изисквания, въведени от фонда.

- Какви документи се изискват от фирмите?

Няма допълнително натоварване с нови и различни от стандартно изискваните от банките документи.

- Ако фирма има кредит по гаранционната схема, може ли да кандидатства и по новата програма?

Да. Всяко предприятие може да ползва кредити и по двете програми, стига да не се надвишава даден общ размер.

- Каква е разликата между кредитите по JEREMIE и другите кредитите на банките?

Преференциалните условия - облекчени обезпечения, по-ниски лихви, по-евтини такси и комисиони.

Гаранционната схема

По гаранционния продукт на инициативата JEREMIE, който реално започна дейността си през октомври 2012 г., схемата предвижда покритие на 80% от загубите по заеми, като банките кредитират със собствен ресурс и няма директно финансиране от ЕИФ. Фондът прави плащания към банките, когато те имат загуба. Поради високото ниво на гаранция директният ефект за крайния кредитополучател при тази схема са облекчени изисквания при обезпеченията, а вторичният ефект е по-ниски лихви – с между 0.5% и 1% от средните пазарни нива или около 8-10%, както и частично подобрение на таксите и комисионите. Този тип заеми са предназначени за малки и средни фирми в малко по-рисков сегмент – такива, които нямат достатъчно обезпечение, достатъчно добра кредитна история и прочие.

Към края на ноември 2012 г. общо 1196 малки и средни предприятия са получили финансиране по тази схема на обща стойност от 132 млн. лв., сочат предварителните данни на представителството на ЕИФ в България. Средният размер на един кредит е около 50 000 - 100 000 евро. Месечно се отпускат по около 150 кредита за над 20 млн. лв. Според ЕИФ към момента е достигнато нормално темпо, която ще осигури изпълнение на средствата до края на живот на програмата.