Над 180 отклонения от регулациите е установила БНБ в сектора за 2012 г.

Акцент на проверките на надзора са били състоянието и управлението на рисковете в банките

Заради кризата в Гърция към поделенията на гръцките банки в България са отправени "специфични предписания".

Над 180 отклонения от регулаторната рамка е установила БНБ през изминалата година при извършване на надзорните си инспекции в кредитните институции. Централната банка е направила 150 препоръки към мениджърите на съответните банки. Установените отклонения в огромната си част са били без директна заплаха за стабилността на банките. Това се казва в годишния отчет на БНБ за 2012 г.

От него става ясно още, че надзорните действия на централната банка са се изразявали в заповеди за отстраняване на нарушения, включително и на капиталови регулатори, "налагане на подходящи ограничения в дейността", разпореждане за увеличение на капитала.

Надзорът

Практиката на БНБ е да не цитира в отчета си имената на прегрешилите банки, както и да не посочва повече детайли около конкретните случаи – например с колко точно е трябвало да бъде увеличен капиталът, какви точно са издадените заповеди или "подходящи ограничения" и пр. Според предприетия от централната банка начин на действие тя не публикува официални съобщения за прилаганите от нея надзорни мерки, като комуникацията се ограничава само между "Банков надзор" и засегната кредитна институция.

През миналата година централната банка е свалила надзорни ограничения, въведени още през 2007 г. по отношение на една банка. Други две са получили заповеди за подобряване управлението на рисковете и отстраняване на специфични слабости. Предписания за подобряване процеса на оценяване на приетите обезпечения е получила една банка, а друга – за преодоляване на слабостите в управлението на кредитния, операционния и пазарния риск, на ликвидността и на системата за вътрешен контрол, се казва още в годишния отчет на БНБ.

Като цяло в сравнение с предходната година нарушенията през 2012 г. са се увеличили малко (170 за 2011 г.), а отправените препоръки запазват нивото си. През 2010 г. нарушенията и препоръките са били съответно 150 и 170. През 2009 г. е имало 35 отклонения и 150 препоръки към прегрешилите банки. През 2008 г. нарушенията са били 67, а препоръките 161. Централната банка като регулатор осъществява непрекъснат надзорен преглед, дистанционен надзор, инспекции на място в кредитните институции.

Ваксина срещу финансова "зараза"

Заради кризата в Гърция към поделенията на гръцките банки в България са отправени "специфични предписания" за управление на ликвидността и за адекватни действия за минимизиране на операционния риск, който произтича от свързаността на местните дружества с информационните системи на банките майки. На банките тук е препоръчано и въздържане от инвестиции в определени класове експозиции и/или прекратяване на вече формирани вложения в определени финансови инструменти.

Имало е и препоръки към всичките гръцки поделения за поддържане на допълнителни ликвидни буфери, създаване на рамки за гарантиране на органичен растеж на капитала, както и засилване на честотата и обхвата на финансовата отчетност на банките към БНБ. Така се осигурява защита срещу финансова "зараза" или пренос на нестабилност към българската банкова система от външни за страната сектори.

Резултатите

През миналата година акцентът на надзорните инспекции на банковия надзор в кредитните институции на място е бил поставен върху състоянието и управлението на кредитния, ликвидния, операционния и пазарния риск. Включен е бил и рискът от концентрация, както и оценяване на възможностите на банките да генерират печалби. Последното е важно, тъй като това е начинът за покриване на загубите от лоши кредити.

БНБ е направила и оценка на процеса на вътрешен анализ на капиталовата адекватност в няколко от най-големите банки. Големите институции в една банкова система са т.нар. системно важни банки.

Резултатите от цялостния надзорен преглед през миналата година са показали, че банките поддържат по-високо от регулаторните изисквания ниво на платежоспособност, високи нива на ликвидност и приемливо за сегашните условия управление на риска. В нито една от наблюдаваните институции не са налице предпоставки за ерозия на капитала, посочват от централната банка.