ПИБ планира да издава ипотечни облигации

Номиналната стойност на кижата може да е до 100 млн. лв.

   ©  ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА
   ©  ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА

Първа инвестиционна банка (ПИБ) планира да издава ипотечни облигации. Това става ясно от публикуваните решения, взети на общото събрание на акционерите, проведено на 21 май 2013 г.

Емисията

Номиналната стойност на бондовете може да е до 100 млн. лв., а падежът им до 10 години от датата на издаване. С промени в устава на банката се дава възможността за издаване на ипотечните облигации, като управителният съвет ще може да взема решение за това в продължение на пет години от датата на регистриране на изменението на устава. Тоест в следващите пет години. Това ще може да става с ободрението на надзорния съвет, каквато е по принцип процедурата.

В протокола за проведеното общо събрание се посочва само в отговор на въпрос на акционер, че "гласуваните мерки целят единствено диверсифицирането на привлечения от банката ресурс". Повече подробности на този етап не са дадени, като такива би имало в евентуален проспект на бъдеща емисия.

Издаването на облигации е възможен вариант за осигуряване на привлечени средства. Вариантите на местна кредитна институция без банка майка за това не са много разнообразни в условията на криза, като основно се свеждат до набиране на депозити от местния пазар.

Отделно обикновено осигуряването на привлечени средства е с цел ново кредитиране (което в момента не е особено активно). Друга цел е например прехвърляне на рискове – книжата са обезпечени с портфейл от ипотечни заеми и емитирането им представлява форма на секюритизация на тези кредити, като по този начин се прехвърля рискът (и доходността) към купувачите на ипотечните облигации.

Капиталът

На проведеното общо събрание, което е било редовно годишно, акционерите са решили още да не се дава дивидент и печалбата за миналата година (28.9 млн. лв.) да се задели към резервите на банката. Според отчета на ПИБ за дейността й за 2012 г. общата й капиталова адекватност към края на годината е била 13.10%, а адекватността на капитала от първи ред – 11.39%. Банката неколкократно в последната година-две попълва капитала си с различни инструменти, предвидени за такива цели – дългово-капиталови (хибридни), подчинен срочен дълг.

В отчета й пише, че през юни 2012 г. е издаден вторият транш на хибридни облигации от 20 млн. евро, след като издаде първия транш на същата стойност през март 2011 г. През ноември 2012 г. ПИБ емитира нова емисия хибриден дълг, отново 20 млн. евро, които са първи транш от облигационна емисия с предвиден общ размер до 60 млн. евро.

И двете облигационни емисии са включени в капитала от първи ред. Освен това към края на миналата година банката има сключени шест отделни споразумения за подчинен срочен дълг на обща стойност 54.988 млн. лв., както и две безсрочни гарантирани подчинени облигации на стойност общо 99.6 млн. лв.