След три месеца кредитите ще се погасяват предсрочно без такса

Законовите промени са обнародвани в Държавен вестник на 22 април

След три месеца кредитополучателите ще теглят заеми при принципно нови условия. Това се отнася само за кредитите за физически лица – жилищни ипотечни, потребителски и т.нар. бързи заеми. Новите условия ги засягат в различна степен, като най-малко са измененията за потребителските кредити, отпускани от банките.

Най-съществени са тези по ипотеките и бързите заеми. Новите условия са резултат от промените в Закона за потребителския кредит, приети на 9 април от народното събрание. Влизат в сила три месеца след обнародването им в Държавен вестник. Новите правила бяха публикувани вчера - 22 април 2014 г. Това означава, че в средата на лятото те вече ще са в действие.

Няколко от измененията са с по-съществено значение както за кредитополучателите, така и за кредиторите – банки и компаниите, отпускащи бързите заеми. Какви точно ще са ефектите и реалните измерения на промените ще стане ясно след влизането им в сила. Тогава предстои да се види и каква ще бъде реакцията на пазара. Това са и по-важните промени, които биха се отразили на нови и съществуващи кредитополучатели:

1. Такса предсрочно погасяване

Отпада таксата за предсрочно погасяване на жилищен ипотечен кредит, по-известна като наказателна такса/лихва, след първата година от срока на кредита. Голямата промяна е, че това ще важи както за новосключени договори за кредит, така и за вече сключени договори (стари кредити). Ако клиент погасява предсрочно ипотеката си през първите 12 месеца от срока на заема, таксата ще бъде до 1%.

В сегашната ситуация на пазара нивото на тази такса достига 5%. Практиката на банките е при предсрочно погасяване със собствени средства да не начисляват такава такса. В някои случаи обаче това е съпроводено с допълнителното условие погасяването да се прави след втората-третата година. Ако дългът се рефинансира с кредит от друга банка, обикновено таксата е по-висока. А ако това се прави в първите няколко години от срока на заема, тя е на най-високи нива.

2. Таван на ГПР

Годишният процент на разходите (ГПР включва лихвата и всички такси и комисиони, свързани с ползването на заем) по заеми за домакинствата – жилищни, потребителски, бързи заеми, не може да надвишава пет пъти законовата лихва. Тя от своя страна се формира от ОЛП +10%. Стойността на основния лихвен процент, който се определя от БНБ, за април е 0.04%. Така към момента ГПР не би трябвало да е по-висок от около 50%.

Промяната касае най-вече бързите заеми, при които ГПР достига трицифрени стойности. ГПР по заемите, отпускани от банки, е далеч под тази стойност (13.32% за февруари за потребителски кредити в левове и 7.75% за ипотеки в левове по данни на БНБ).

3. Образуване на лихвата

Лихвата по кредита ще се образува на база пазарен индекс euribor/sofibor/libor + фиксирана за целия срок на кредита надбавка. Освен пазарните индекси ще могат да с използват и/или публични индекси на БНБ и Националния статистически институт.

И в момента банките ценообразуват кредити на база пазарен индекс – обикновено euribor, ако заемът е в евро, и sofibor, ако е в левове + фиксирана надбавка. Тези пазарни индекси сега са на исторически най-ниските си нива – около нулата, заради икономическата и финансовата криза. Прогнозите са, че още в края на тази и през следващата година стойността им ще се покачва. Така при една фиксирана надбавка от 5.85% например и euribor, чиято стойност достигне 3%, лихвата за крайния кредитополучател ще се повиши до 8.85% от сегашните около 6%.

Другият начин на формиране на лихвите, който банките прилагат, е базов/банков лихвен процент (стойност на банковия ресурс) + фиксирана надбавка. Проблемът при БЛП е, че банките могат да го променят по свое усмотрение според текущите икономически условия. Той отразява цената, която банката плаща за привлечения ресурс, инфлация, разходи за задължителни минимални резерви, за вноски към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, премии за риск и пр.

4. Отпадат всички такси освен тази за кандидатстване

Отпадат всички такси и комисиони, които към момента се начисляват при ползване на кредит – за усвояване, за управление, за ангажимент и пр. Остава само таксата за разглеждане на искане за кредит/за кандидатстване, или както й е името в различните банки. Таксите за управление на кредит са едни от съществените разходи при ползването на заем, тъй като се начисляват през целия живот на кредита. Те са или месечна, или годишна.

5. Едностранна промяна на условията по договора

Забранява се използването на различен (по-дребен) шрифт, като той трябва да бъде еднакъв.