БНБ е открила 36 нарушения на регулациите в сектора през 2013 г.

На една банка се е наложило да промени акционерната си структура с цел поддържане прозрачността на капитала й

БНБ е открила 36 нарушения на основните банкови закони и надзорните наредби през миналата година. На една банка се е наложило да промени акционерната си структура, за да е по-прозрачен капиталът й. Това става ясно от годишния отчет на БНБ за 2013 г. Практиката на централната банка е да не цитира в отчета си имена на банки с конкретни прегрешения и да не посочва детайли около отделните случаи или какви точно са издадените заповеди или препоръки към поднадзорните й институции.

Според предприетия от БНБ начин на действие тя не публикува официални съобщения за прилаганите от нея надзорни мерки, като комуникацията се ограничава само между управление "Банков надзор" и засегната кредитна институция. Поради това не става ясно какви точно са тези нарушения на регулаторната рамка и коя е банката, чиято акционерна структура се е трансформирала с цел прозрачност.

В годишния отчет се казва само, че "извършваният периодичен анализ на правния статус и финансовото състояние на акционерите на банките наложи промени в акционерната структура на една банка с цел поддържане прозрачността на нейния капитал".

По-съществена трансформация на капитала беше направена в Първа инвестиционна банка. Двамата по-големи акционери - Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, окрупниха собствеността, като придобиха допълнително по 14.92 млн. акции. Така дяловете на всеки от двамата се увеличиха от 28.94% на 42.5%.

Това стана чрез изкупуването на акциите на трите офшорни дружества  - Domenico Ventures, Rafaela Consultants и Legnano Enterprises. Първите две притежаваха по 9.72% от капитала на ПИБ, а третото - 7.68%. Domenico Ventures и Rafaela Consultants са от Британските Вирджински острови, а Legnano Enterprises е с регистрация в Кипър. Самата сделка фактически беше направена на 9 януари 2014 г.

Сферите на нарушения

В отчета си регулаторът посочва само в какви сфери на дейност са съответните отклонения от правия път. През миналата година те са били свързани с неправилно определяне и измерване нивото на риск по рискови експозиции и тяхното обезценяване според счетоводните и надзорни стандарти, както и некоректно прилагане на изискванията на надзорни наредби. БНБ е направила 236 препоръки към банките в сектора през годината, като повече от половината са били за подобрения в процеса на кредитиране.

През 2012 г. отклоненията от нормативите са били 180, а препоръките на регулатора към банковите мениджъри - 150. През 2011 г. нарушенията са били 170, а препоръките - на същото ниво като през 2012 г. През 2010 г. нарушенията и препоръките са били съответно 150 и 170. През 2009 г. е имало 35 отклонения и 150 препоръки към прегрешилите банки. През 2008 г. нарушенията са били 67, а препоръките - 161.

Централната банка като регулатор осъществява надзорен преглед, дистанционен надзор, инспекции на място в кредитните институции. През миналата година основният акцент в инспекциите на място е бил върху ефектите от текущата икономическа среда, прегледа на механизмите за управление на проблемните кредити и ефективността на събираемостта им, вътрешните политики за предоговаряне и преструктуриране, оценка на обезпеченията и други, се казва още в годишния отчет.

Миналата година освен обичайните рискове - кредитен и ликвиден, в хипотезите за шок БНБ е включила и потенциална уязвимост, произтичаща от взаимна обвързаност между отделните кредитни институции.