Национализация под друго име

Държавното обществено осигуряване е във фалит de facto, частните пенсионни спестявания ги изземват de ure

Предложението за уж доброволно прехвърляне на средства от частните фондове към държавното пенсионно осигуряване (все едно дали НОИ или т.нар. Сребърен фонд) най-вероятно ще се натъкне на конституционни проблеми. Независимо дали ще бъдат приети предложенията на Министерството на финансите за промяна в приетия през декември закон.

В момента обаче законът се прилага в първоначалния му приет и обнародван вид и дори я няма тази "доброволност". На 25 февруари започна фактическото прилагане на автоматичното прехвърляне на предполагаемо частни пенсионни спестявания към НОИ.

Прецедентът

Затова е важно да си припомним Решение 7 на Конституционния съд от 2011 по аналогично дело, предизвикано от аналогично политическо решение. Тогава прехвърлянето на около 100 млн. лева от професионалните пенсионни фондове в НОИ през 2010 г. бе обявено за противоконституционно. Основните аргументи се свеждаха до следното.

- Собствеността върху натрупаните суми е на осигуреното лице

"Управлението на средствата от пенсионноосигурителното дружество не ги прави собственост на дружеството. Още по-малко може да се приеме, че те са собственост на държавата или "обществени средства" според твърденията в някои становища на конституирани по делото страни."
- Прехвърлянето променя характера на средствата, а волеизявлението е ключово "С прехвърлянето на средствата ... във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване някои от посочените права се губят и се трансформират в права по държавното обществено осигуряване. Дори и когато тези права са по-благоприятни за осигурения, се нарушава режимът на осигуряването, защото средствата се прехвърлят от един вид задължително обществено осигуряване в друг вид, също задължително осигуряване, но при различен правен режим, без това да става с волеизявления на носителя на правата." - Държавата нарушава конституцията "Характерът на правоотношението между него и пенсионноосигурителното дружество изключва намесата на държавата, когато се засягат частноправни елементи от правния режим на осигуряването. Държавата е излязла извън допустимите граници на императивна регламентация на осигурителните правоотношения."
- Прехвърлянето на средства е антипазарна мярка "С прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди на лицата ... във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване се накърнява резултатът (включително и доходността) от дейността на пенсионноосигурителните дружества по инвестиране на средствата за тези лица, като се елиминира много съществен механизъм на допълнителното задължително обществено осигуряване, а именно инвестиционната политика на дружеството и капитализирането на средствата по индивидуални партиди с прибавяне на доходността.  Това представлява антипазарна мярка, която нарушава чл. 19, ал. 1 от конституцията - свободата на стопанската инициатива, т.е. пазарната свобода като основен принцип, върху който се основава икономиката на страната." - Подобни промени крият риск от бъдещи грешни стъпки Направените промени "създават несигурност за пенсионноосигурителните дружества и очаквания за възможни други промени в тази насока – нарушение на чл. 19, ал. 3 от конституцията, който предвижда закрила от закона на инвестициите и стопанската дейност на българските и чуждестранни граждани и юридически лица".
- Солидарният и частният стълб се допълват, а не са конкуренти

"Държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване имат самостоятелно и допълващо се място в пенсионната система, очертават тенденции на развитието ѝ при спазване на конституционните принципи в правната им уредба."

Всички тези основания са напълно приложими към сегашните идеи за промени в КСО, освен едно волеизявлението.

Изкуствена доброволност

В дъното им е опитът да се създаде видимост на "волеизявление" - виж втория аргумент, който според замисъла трябва да бъде избегнат.  За да изглежда прехвърлянето на частна собственост (спестяванията в универсалните пенсионни фондове) към държавата (фонд "Пенсии") доброволен избор, нещо като дарение. Последно предложеният от финансовото министерство законов текст (чл. 4б, ал. 1) казва: "Осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат да изберат да се осигуряват във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска, в размера на вноската за универсален пенсионен фонд..."  Тази партида спестявания се прехвърля в т.нар. Сребърен фонд. (Там няма партиди, а от 2019 г. неговите средства се прехвърлят в НОИ.)

Трикът с волеизявлението е в това, че ти се отказваш от собственост върху партидата си и я прехвърляш в Сребърния фонд, а той след време се влива в НОИ. Или предоставянето на средства на ДОО е прикрито, защото иначе Конституционният съд би отхвърлил. Обстоятелството, че си избрал дадено парламентарно мнозинство, не означава, че си му дал правото да ти отнема собственост (освен при данъците). Единственото разумно обяснение на необсъжданите и негласуваните засега предложения на министерството е, че те са подготвени като резервен вариант при такова решение на Конституционния съд

Но oчевидно е, че тази доброволна национализация ще я направят хора с ниски доходи или недообразовани, или такива, които знаят как да ощетят ДОО, или такива с идеологически предпочитания към "държавното". В крайна сметка състоянието на НОИ ще се влоши.

Но това не е избор дали да се осигуряваш в частен фонд или в НОИ, за който ние настояваме отдавна. Това е "избор" само по отношение на отказа от частния фонд. "Връщането" към частен фонд би носило загуби или би било скъпо.

А на всеки решил да се "върне" или "отиде" в НОИ не просто му се пренасочват вноските, а му се взима цялата партида, натрупана през годините. (Замисълът тя да се паркира - без да натрупва доходност - в Сребърния фонд не променя същността на замисъла, а последващите вноски ще отиват директно към дефицита на НОИ.)

А всеки решил да се "върне" от НОИ губи всички вноски след "прехвърлянето", както и пропуснатата доходност върху вече натрупаните вноски след "прехвърлянето", което означава само че "връщането" би се дължало единствено на осъзнаване на понесените загуби

Не особено смислените детайли

Вместо принципните проблеми днес се предъвкват наукомислено детайли.

Един от тях е доходността на НОИ и частните фондове.  Тук е очевидно следното:

- при НОИ тя не съществува и няма да се появи, защото замисълът е друг, а рисковете са политически и демографски

- вторият стълб е "втори", защото е допълнителен, а не алтернативен, т.е. тук не става въпрос за избор на по-добрата алтернатива от двете - те не са конкурентни, а се допълват; не една, а две пенсии, поне едната от които да зависи (в най-лошия случай частично) от осигуряващия се (виж последния аргумент на КС) - вторият стълб има предимството, че а) е под контрола на собственика на средствата - стига той да иска и да се грижи за тяхното умножаване (а свободата му предполага и правото му да не го е грижа изобщо или за определено време), б) рисковете в него са по-скоро пазарни, в) рискът от фалит е пенсионното дружество, а не за фондът, и г) при него има влияние на инфлация, дългов произвол на правителствата и прочее, но той е все пак опосреден - при ДОО дефицитите са изначални и непокриваеми дори при изземване на всички частни спестявания в УПФ; за участващите в обсъжданията счетоводители можем да посочим, че разликата между ДОО и УПФ е подобна на разликата между оперативни капиталови разходи във фирменото счетоводство. Препратени в НОИ, не просто бъдещите пенсионни вноски на родените след 1959 г. или само на онези на новодошлите на пазара на труда, но и всички техни натрупани вече пари по партидата се прехвърлят в НОИ с риск да бъдат моментално похарчени (поради вече натрупаните дефицити).
Безспорно е, че макар тези текстове да променят структурата на пенсионния модел, мотивите очевидно са фискални.  Но недалновидно фискални. Другата залъгалка са научнофантастичните разсъждения какъв трябва да бъде коефициентът на заместване, т.е. отношението на пенсионния към допенсионния доход Например дали 70% е добър коефициент или не.

Няма как да има правилен отговор на този въпрос. Статистиката на пенсиите в страните от ОИСР показва, че брутният коефициент на пенсионно заместване при тях е 54.5%.  А нетният (т.е. отчитане на данъчното облагане преди и след пенсиониране) такъв коефициент е 66%.  Пак според ОИСР за България тези стойности са съответно 84.5% и 108%. И какво от това?  Независимо от коефициентите ДОО е във фалит de facto, частните пенсионни спестявания ги изземват de ure, доходите са ниски, а пенсионерите - бъдещи и настоящи - нещастни.

Защо не се мери, преди да се реже

Преди нововъведенията, би следвало да се даде отговор на следните въпроси:

- какви са причините, които налагат промени - как новите идеи се отнасят към алтернативите (увеличаване на пенсионната възраст, запушване на привилегиите - разходите, повече конкурентност във втория стълб и пр.) - какви са резултатите от подобни нововъведения в други страни - кой губи и кой печели от частичната или пълна национализация на вноските в УПФ
- какви ще са последиците за непосредствено засегнатите новопостъпили (но възможно и други) на трудовия пазар младежи и на родените след 1959 г. - доколко нововъведенията решават проблемите с дефицита на НОИ и трансферите от националния бюджет към НОИ - как промените ще се отразят на инвестициите в ДЦК и какви са потенциалните предизвикателства пред финансирането на правителствен дълг; възниква ли проблем за банките, които обслужват УПФ, и пр., и пр. Всъщност отговорът на всеки от тези въпроси е много лесен, информацията е достъпна в отчетите на НОИ, на частните фондове и годишните доклади на КФН и може да се анализира.

Но тези отговори не се търсят. Нарочно. Защото те показват, че усилието е или безсмислено, или вредно.

*Красен Станчев е председател на Съвета на Института на пазарна икономика. Петър Ганев е старши икономист в организацията. В статията са използвани изводите от нарочен доклад на ИПИ по темата за нововъведенията в пенсионната система

Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 2
  tyankata avatar :-|
  tyankata

  Да разбирам, че закона вече е в действие и партидите ще се прехвърлят автоматично в НОИ?
  И че всичкия рев на присъдружните управляващи партии се изгуби в превода?!?

 • 3
  seniorbb avatar :-P
  джендър NATO generals

  Полша, Чехия и Унгария са премахнали частното пенсионно осигуряване е факт. Разбира се няма лошо честният частник да си финансира медии и да си лобира! Пенсионните дружества контролират 20 млрд лв. ....

 • 4
  xzk39309305 avatar :-|
  Иван55

  "Но oчевидно е, че тази доброволна национализация ще я направят хора с ниски доходи или недообразовани, или такива, които знаят как да ощетят ДОО, или такива с идеологически предпочитания към "държавното"."

  Ей от тук започва хвърлянето на боб, за демагогия не става въпрос.

  "- какви са резултатите от подобни нововъведения в други страни" - Антидатирайте :) този въпрос към 2000г и отговорете къде, от кога и с какви резултати е работил този модел. Въпросът е и към Станчев и към Христозов.

  За финал: Аз искам да "вържа" бъдещата си пенсия максимално за бъдещите, съизмерими през МРЗ с моите сегашни доходи. ЕДИНСТВЕНИЯТ ми аргумет е, че парите и производните им вече на са в състояние да пренасят стойност в дългосрочен план.

 • 5
  xzk39309305 avatar :-|
  Иван55

  "Статистиката на пенсиите в страните от ОИСР показва, че брутният коефициент на пенсионно заместване при тях е 54.5%. А нетният (т.е. отчитане на данъчното облагане преди и след пенсиониране) такъв коефициент е 66%. Пак според ОИСР за България тези стойности са съответно 84.5% и 108%."

  Материал с такава тема би имал както препоръката ми, така и аплодисменти.

 • 6
  seniorbb avatar :-|
  джендър NATO generals

  Помните ли ГЕРБ! И Бойко Борисов-премиер за първи път! Тогава "за благото на хората" национализираха пенсионни партиди! Аз бях против. Защото пенсионните фондове бяха загубили значителни пари на осигуряващите се за ранно пенсиониране. И национализацията трябваше да прикрие истината. И да плати от джоба на данъкоплатеца, загубите, направени от частните пенсионни дружества! Никой в държавата не гъкна. Аз бах единствената опозиция срещу НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАГУБИ! Щом може да се национализират загуби, и цялото общество да плаща "в интерес на хората", защо да не могат да се национализират и други пенсионни активи. Нали ако нещо го закъсат частните пенсионни дружества, пак до държавата ще го опрат. Осигуряващите се при тях. Часното пенсионно осигуряване се доказа веднъж като НЕНАДЕЖДНО. Има съмнение за машинации със стойността на активите на някой пенсионни дружества. Още помним Madoff или Mad-Off, който получи над 100 годин затвор в САЩ. И ограбените от него частни пенсионни фондове. Помним и Робърт Максуел, които също доведе до банкрут пенсионните фондове на своите работници.

 • 7
  i_petrov avatar :-|
  i_petrov

  Но oчевидно е, че тази доброволна национализация ще я направят хора с ниски доходи или недообразовани, или такива, които знаят как да ощетят ДОО, или такива с идеологически предпочитания към "държавното

  Нещо се усеща вой на умрело????????

  Аз не искам в частен фонд.Често пазарно тези хора не успяха да ме убедят в своята честност и желание да правят пари ЗА МЕН И ОСТАНАЛИТЕ ВЛОЖИТЕЛИ.Като разгледаш въпросните побликувани документи и се поровиш по търговския регистър се вижда че ВСИЧКИ СА БЪРКАЛИ В КАЦАТА С МЕДА И ТО НАДЪЛБОКО.Да в момента от
  от голямото лапане (инвестиции във фалирали български компании за периода 2006 - 2009) са останали само пръски но това не променя горчивия привкус в устата че те лъжат и мамят

 • 8
  mickmick avatar :-|
  mickmick

  Когато УПФтата започнат да плащат масово пенсии.. ще стане феерично. Тогава ще се разбере дали царят е гол... Дотогава всички ще обясняват как частното е много по-добре от държавното.

 • 9
  ivbodo avatar :-|
  Ivan Donchev

  поредната поръчкова статия изпълнена с десетки лъжи...

 • 10
  johnnie1160 avatar :-|
  Johnnie

  Когато частните пенсионни фондове са собственост и се управляват от престъпници не се нарича национализация, а справедливост... Капитал, вие чии интереси защитавате, за да публикувате подобна подвеждаща и манипулативна информация... А, да, на Алфа Кепитал, вярно....

  Публикувано през m.capital.bg


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход