Трите пенсионни стълба не са алтернативни, а се допълват

Трите пенсионни стълба не са алтернативни, а се допълват

Николай Стойков, главен изпълнителен директор на "NN Пенсионно осигуряване" и "NN Животозастраховане" пред "Капитал Daily"

Весела Николаева
9903 прочитания

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ


Допълнителни ограничения няма да намалят сивия сектор, много по-резултатни ще са мерките, които създават мотивация и ангажираност.
 При намаляването на таксите на пенсионните компании трябва да се отчита финансирането за покриване на новите нормативни изисквания.
Ако трябва да осигурим прехвърляне на големи суми в кратки срокове към държавната система, ще ликвидираме позиции и най-вероятно инвестициите ни ще се насочат към по-краткосрочни и ликвидни инструменти.

В края на миналата година правителството изненадващо обяви пенсионни промени, които да стимулират прехвърляния на осигурени от универсалните фондове към НОИ. Първоначалната идея претърпя промени, но въпреки множеството критики основната й цел се запази. Вместо стимул да спестяват по лични сметки за втора и трета пенсия работещите ще се прехвърлят по желание към държавната система с обещание, че тя би им осигурила по-висока пенсия. В същото време Министерството на финансите пласира нова емисия държавен дълг, от която пенсионните фондове бяха изключени. При такива новини не е изненада, че чуждите собственици на пенсионни компании в България се чувстват несигурни. Потърсихме за коментар Николай Стойков, главен изпълнителен директор на "NN Пенсионно осигуряване", доскоро "ING Пенсионно осигуряване". Промяната на името е свързана с преструктуриране на компанията на глобално ниво и отделяне на застрахователния и осигурителен бизнес от управлението на активи. На последното предлагане на държавен дълг от Министерството на финансите пенсионните фондове не бяха допуснати да запишат книжа. Ограничението ще има ли сериозно отражение върху парите на осигурените?

- Емитентите и техните консултанти могат по принцип да определят структурата на инвеститорите в техните книжа. Това, което преценяват, е да има дългосрочни инвеститори и такива, които "правят пазара", т.е. създават ликвидност. Така че в конкретния случай Министерството на финансите и техните консултанти са в правото си да определят според тяхната съобразност какви инвеститори да допуснат. От друга страна, за нас представените на пазара емисии определено представляваха интерес, тъй като за пръв път България емитира толкова дългосрочен дълг и този интерес е обусловен от възможността да удължим хоризонта на своя портфейл от инструменти с фиксиран доход, което по-адекватно би отговаряло на хоризонта на нашите пасиви. Не мисля, че в конкретния случай изключването ни от първичния пазар се отрази по някакъв начин на осигурените. Но причината беше различна. И тя е свързана с това, че на практика ние успяхме да наберем количествата, за които бяхме пуснали поръчка, но на вторичния пазар, при това на цени, които бяха сходни с тези на първичния. Причината за сходните цени до голяма степен е свързана с огромното предложено количество. Коефициентът на надписване на емисията не беше висок и след първичното пласиране нямаше натиск от толкова неудовлетворени поръчки върху цената непосредствено след емисията.

Не беше такъв случаят обаче при издаването на предходната емисия еврооблигации през юли 2012 г., когато поръчките бяха няколко пъти по-високи от предлагания обем. Тогава на вторичен пазар цените се вдигнаха значително, българските участници бяха ограничени и книжата се пласираха само сред чужди инвеститори. Това им даде възможност да реализират лесна печалба от покачването на цената веднага след емитирането на облигациите.

Пенсионните дружества периодично се оплакват от нередовно превеждане на вноските, а преди няколко седмици публикуваха и декларация. Как забавените вноски влияят на клиентите ви и как може да се реши проблемът?

- Всъщност ние разполагаме със същата информация, която НАП предоставя на останалите участници и контролиращи органи. Но на въпроса – не мисля, че има единен процес или система, която да разреши проблема веднъж и завинаги. Първо, по отношение на сивия сектор, от който не идват пенсионни вноски, вярвам, че дори да се въведат допълнителни ограничения, много по-резултатни биха били мерките, които създават мотивация и ангажираност на ресурсите в реалния сектор. По същия начин е и процесът на осигуряване – за мен много по-важно е мотивацията на всички участници в процеса на осигуряване да бъде еднопосочна. И по отношение на първия и на втория стълб тя да не е свързана само със задължителния характер на осигуряването, но и с ясната представа на участниците как осигурителната тежест днес ще се превърне в пенсионни права утре. Когато всички са мотивирани в една посока, нещата се случват много по-лесно. За съжаление постоянните и острите завои в регулаторната рамка не помагат. Още по-малко помагат промени в пенсионната система, които се прилагат без каквато и да е оценка за въздействието, на което сме свидетели.

През последните години има повишение на средната работна заплата. Това отразява ли се на направените вноски?

- Ако погледнем факторите, които влияят върху акумулирането на средства в партидите, техният размер зависи в краткосрочен план най-вече от размера и регулярността на вноските. В дългосрочен план обаче факторът доходност става все по-важен. В този смисъл хората, които са започнали да се осигуряват още през първите години след въвеждането на тристълбовия модел, 2001-2002 г., за тях доходността има съществено влияние върху средствата в партидите им. При лицата, започнали да се осигуряват през последните няколко години, основно тегло към момента имат размерът и регулярността на вноските.

Доколко намалението на таксите ще се отрази сериозно на финансовите резултати на дружествата и на натрупаните по партидите средства?

- Този въпрос се дискутира от няколко години и предполагам, че всички колеги до голяма степен са включили в своите прогнози модел за намаляване на таксите. Не мисля, че това ще доведе до сътресения, ако се случи по нормален начин. Намаляването на таксите не трябва да бъде разглеждано изолирано от промените, които предстои да се случат в пенсионната система. Голяма част от мерките, които се обсъждат в момента, са свързани с допълнителни инвестиции. Намаляването на таксите трябва да се направи, като се отчита задължението да се отдели финансиране за покриване на новите изисквания, така че да се избегнат сътресения за всички участници в пенсионноосигурителната система.

Правили ли сте изчисления потенциално колко клиенти и активи бихте изгубили или по-точно – не бихте спечелили, в резултат на пенсионните промени?

- По-скоро сме изследвали чувствителността на различни елементи от пенсионната реформа към ключовите индикатори за представяне на нашия бизнес модел. Все пак имайте предвид, че отделните елементи от пенсионната реформа и тяхното въздействие върху нашия бизнес модел не осъществяват своето въздействие самостоятелно, а са свързани с редица други фактори и поради тази причина изследването на един конкретен параметър невинаги дава прецизни резултати. В тази връзка по-скоро сме изследвали базисен и няколко съпътстващи сценарии, свързани с определен набор от промени, които очакваме съответно да се случат в пенсионната система и нашия бизнес модел. Но ако въпросът ви е свързан с пренастройване на нашата дейност евентуално към такива модели, такова пренастройване бихме направили, след като промените станат факт, тъй като все още границите на дискутираните параметри  в реформата са достатъчно широки.

Да очакваме ли, че на пенсионните фондове ще се наложи да продават активи, ако много хора решат да се прехвърлят към държавната  система?

- Ако погледнете структурата на активите ни в момента, ще видите, че фондовете разполагат с доста голям резерв от ликвидни активи. Ако се наложи разместване на активи в ограничени размери или плавно във времето, не очаквам това да промени съществено инвестиционната ни дейност. Ако обаче трябва да са в по-големи размери и да ги осигурим в кратки срокове, това ще е свързано с ликвидиране на позиции. И най-вероятно очаквам пренастройването на инвестиционната политика да е свързано със скъсяване на хоризонта и увеличаване на експозициите към по-ликвидни средства. 

Това означава ли, че може да намалите дела на депозитите и ДЦК?

- Да, най-вероятно това биха били сред първите ликвидни средства, които ще се използват за посрещането на такива решения.

Ако сега започвам работа, как ще ме убедите, че частният пенсионен фонд е по-добър от държавната система?

 - Всъщност няма да ви убеждавам. Защото не смятам, че осигуряването в единия случай е алтернатива на другия. Вместо това ще се опитам да ви убедя в предимствата да участвате и в трите стълба на пенсионната система, и то не като алтернатива, а като допълващи се възможности. Солидарният и капиталовият стълб зависят от съвсем различни и независими един от друг фактори. От една страна, имаме влошаващата се демографска структура. Със сигурност можем да кажем, че по отношение на първия стълб - държавното обществено осигуряване, в бъдеще ни очаква увеличаване на осигурителната тежест срещу все по-ограничени пенсионни права. Капиталовият стълб е зависим изключително много от размера и регулярността на вноските, а в дългосрочен план от реализираната доходност. И това са фактори, които по никакъв начин не зависят от демографската структура, размера на заетостта, осигурителната тежест на бъдещите поколения. Това е и причината да бъдат създавани тристълбовите модели, при които отделните стълбове не се конкурират, а се допълват.

Доста чужди инвеститори се изтеглиха от финансовия сектор в България, NN Group планира ли продажба на български активи?

- Зад нашата компания стоят богато историческо наследство и традиции. Скоро започнахме кампания, свързана с промяна на името от "ING Животозастраховане" и "ING Пенсионно осигуряване" на NN, и това е много важно за нас. NN Group е публична компания, част от основния индекс на Холандската фондова борса. Ако в бъдеще би имало някакви структурни промени, те със сигурност биха били обявявани по правилата и изискванията на публичния ни статут.

Планирате ли инициативи, свързани с финансовата грамотност?

- Финансовата грамотност със сигурност е нещо, което е било във фокуса ни през последните години. В момента има два проекта. По единия вече приключихме работа, а по другия още работим, като ни предстои да го довършим буквално до няколко седмици.

Допълнителни ограничения няма да намалят сивия сектор, много по-резултатни ще са мерките, които създават мотивация и ангажираност.
 При намаляването на таксите на пенсионните компании трябва да се отчита финансирането за покриване на новите нормативни изисквания.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал