БНБ: Официално неадекватен надзор

МВФ и Световната банка очертаха огромните проблеми на регулатора и стъпките за поправянето им

Гуверньорът Димитър Радев (вляво) и подуправителят, ръководещ "Банков надзор" Димитър Костов се ангажираха да изпълнят всички препоръки
Гуверньорът Димитър Радев (вляво) и подуправителят, ръководещ "Банков надзор" Димитър Костов се ангажираха да изпълнят всички препоръки    ©  Надежда Чипева
Гуверньорът Димитър Радев (вляво) и подуправителят, ръководещ "Банков надзор" Димитър Костов се ангажираха да изпълнят всички препоръки
Гуверньорът Димитър Радев (вляво) и подуправителят, ръководещ "Банков надзор" Димитър Костов се ангажираха да изпълнят всички препоръки    ©  Надежда Чипева
В поне две банки са засечени големи концентрации и кредити към свързани лица, пише в доклада на инспекторите

Банковият надзор на БНБ в последните година и половина отнесе толкова крошета от политици, медии и експерти, че трудно би се намерил някой, който да не вижда дълбоки пробойни в него. След като дори и новият управител на централната банка Димитър Радев открито описа КТБ като провал на регулатора, едва ли можеше да се очаква и външната проверка на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ) да е особено ласкава.

През тази седмица излезе дългоочакваният доклад на двете институции от проведената през пролетта и поискана от самата БНБ оценка. И тя е очаквано сурова. В 244 страници се систематизират и официализират проблеми на регулатора, повечето от които са отдавна и публично известни. И макар да не казва кой знае колко нови неща, все пак случилото се заслужава внимание, защото стана повод за дискусия и доведе до разчертаването на план-график с мерките, които да направят банковия надзор отговарящ не само на реалностите в България, но и на предизвикателствата в контекста на европейската интеграция.

Това е и една от първите стъпки в граденето на имидж за БНБ, изгубила доверие след управлението на Иван Искров и фалита на четвъртата по големина банка в страната. Ако има нещо силно положително, което докладът отчита, то е, че експертният потенциал в банковия надзор като цяло е налице и е идентифицирал много от проблемите. Това прави още по-болезнен фактът, че институцията не е успяла да им противодейства адекватно.

За проблемите - направо

Онези, които са се надявали на още по-остър тон и съсипващи критики от МВФ и Световната банка, не бива да забравят каква е била конкретната задача, с която през миналото лято централите им командироват инспектори в София. От тях се иска да проверят доколко моделът на работа в управление "Банков надзор" на БНБ се придържа към стандартите, разписани в последната версия на Базелските принципи от 2012 г. Това е причината анализът на експертите да следва стандартизиран ход и да търси институционалните слабости, а не личностни недостатъци и зависимости. Още по-малко вина за допускането на КТБ.

С проверки в отделите на централната банка, четене на документи, вътрешни правилници, преглед на IT системите, интервюта със служители, срещи с външни експерти и дори с поднадзорни лица инспекторите установяват, че степента на съответствие на надзорните практики на БНБ с Базелските принципи е незадоволителна. Разминаването идва най-вече по линия на вътрешните правила, които позволяват капсулирането на банковия надзор и съсредоточаването на всички правомощия в ръцете на един-единствен човек - подуправителя, ръководещ това управление. Курс към това "затваряне" е поет още по време на първия мандат на Иван Искров като гуверньор, разказват източници от централната банка. Резултатът от това е, че в случай на надзорен провал цялата вина се поема от ресорния подуправител.

В тази насока са и първите препоръки, които проверяващите отправят към новото ръководство на БНБ: да се ревизират вътрешно структурата и правилниците на работа в банката така, че да не се концентрират значителни правомощия в ръцете на един-единствен човек. На първо място, това създава уязвимост от натиск върху него и възможност да му се влияе да действа (или да се въздържа от действия) в определени случаи, обясняват инспекторите. На следващо място, разпределянето на правомощията сред повече хора в управлението, надзираващо банките в страната, би довело до последователност във водената политика и до прозрачност при вземането на решения, каквато липсва, когато всичко е дадено в ръцете на един човек. В момента прилагането на санкции и определянето на тежестта им е изцяло по усмотрение на подуправителя.

Трябва да се гарантира, че управителният съвет на БНБ получава навременна информация, съдържаща най-важните данни за състоянието на банките в страната, за да може в ранен стадий да се предприемат корективни мерки, продължават анализаторите на МВФ и Световната банка. Според сегашните правилници подуправителят не е длъжен да рапортува за всеки проблем и това бе използвано многократно за оправдания от досегашните членове на ръководството на БНБ по казуса с КТБ.

Необходимо е подобрение в системата за споделяне на информация и между самите служители в надзора, тъй като в момента то е ограничено на ниво директори на дирекции. "Това е една от най-важните препоръки в доклада", коментира експерт от банковата администрация, който продължава: "Защото, ако имате примерно 30 души, които са експерти и които, като видят данните, веднага ще са наясно, че има проблем, в състояние са да оценят до какви мащаби може да се разрасне той, тогава е по-голяма вероятността някой от тях да се прояви като whistle blower (вестоносец) и да се предприемат мерки навреме", обяснява експертът, който предпочита да остане анонимен.

Още слабости

Комуникацията е голяма слабост на надзора и по линия на диалога с институциите, с които би следвало да си сътрудничи постоянно - Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, професионалната асоциация на одиторите, става ясно от доклада на международните инспектори. Няма регулярни срещи помежду им извън протоколните събития, няма комуникация по общите проблеми. Един от тях е проследяването на свързани компании, за да се оцени дали банките не надвишават лимитите си за големи експозиции. "Проблемът с кредитирането на свързани страни остава риск. Сред множеството проблеми, засечени при проверката, този е най-изпъкващият. Препоръката е да се направи проверка за такива концентрации в цялата банкова система, защото това (случаят с КТБ - бел. ред.) може да не е изолиран случай", пише в доклада на МВФ и СБ. Отчита се и че чак след колапса на КТБ регулаторът е разработил отчетни форми, които позволяват по-широко проследяване на свързаност между клиентите й (например по общи адреси, обезпечения и т.н.).

Негативните ефекти се усилват и от слабата санкционна политика, като според оценителите от международните институции БНБ не е използвала инструментариума си дори и спрямо хронични нарушители. Подчертава се и че БНБ има дискреция да действа спрямо банки и да налага корективни мерки дори когато формално те отговарят на капиталовите изисквания. Централната банка обаче е предпочитала да действа предимно с по-меки методи, дори и когато нейни предписания не са изпълнявани. Няма и механизъм, който да гарантира, че санкциите се налагат консистентно. От години една от критиките към БНБ, която пролича и в доклада за макроикономическите дисбаланси на България на Европейската комисия, е, че реално има различно третиране на банките с местни и с чужди собственици, като надзорът е по-благосклонен към първите.

Проблем от голяма величина е и липсата на образовани кадри, които да се занимават с банков надзор, пише в доклада. "БНБ е твърде ограничена откъм ресурси, за да предоставя минимално изискуемата ефективност", пише в анализа и се добавя, че изискванията към регулаторите по цял свят значително нараснаха в годините след глобалната финансова криза, а в България най-вече по линия на хармонизация с европейското законодателство. "Като резултат на този недостиг много сфери в работата на БНБ са под напрежение", "засегнати са размерът и задълбочеността на надзорните инспекции, способността за проактивни разследвания", добавят инспекторите. Думите им се отнасят не само за броя на експертите, работещи в надзора, но и за уменията им. Множество пъти в доклада се споменава за липсата на познания за работа с IT продукти и системи, неумението да се прави количествен статистически анализ, без който не може да се говори за адекватен анализ на риска. Нещо повече - в БНБ няма карта на търсените умения у кандидатите за работа, което говори за липса на визия какви цели се преследват с наемането на нови хора и какви са очакванията от тях.

Като куриоз по време на международната инспекция в БНБ се е правил ъпдейт на системите, така че проверяващите стават свидетели на това как служителите на надзора се мъчат с обработката на постъпващата информация, тъй като тя пристига в различни формати. Това също не е спестено в доклада.

Какви са очакванията

В отговор на набелязаните проблеми от БНБ веднага оповестиха план-график на мерките, които дори вече прилагат, за отстраняване на нередностите. Сред тях е разкриването на още един екип, който да помага за проверките на място в банките, създаването на нови дирекции извън "Банковия надзор", които ще го разтоварят от някои функции, например преструктурирането и оздравяването на банки, анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение на участниците на пазара. Догодина ще се пристъпи и към технологично обновление в централната банка.

Освен към новото й ръководство препоръки има и към законодателната власт. Причината е, че трябва да се дадат допълнителни правомощия на БНБ, за да е ефективна в работата си с търговските банки. Така например в момента тя не може да иска промени в мениджмънта на банки, когато ръководните им лица не отговарят на изискванията за заеманите постове. Регулаторът няма право да поиска и промени във вътрешните правилници на работа в търговските банки. Не е в правомощията му да настоява за ротация на одиторите на банки или пък да изисква достъп до работната им документация, както и до кореспонденцията им с мениджмънта на банките, за които работят. Слабост, която трябва да се поправи, е и че в момента БНБ не е задължена да покрива съдебните разноски на служители, подведени под отговорност за действията им по служба, а това също е обезкуражаващо за тях.

Според експертите в банковия сектор една от слабостите на доклада е, че предписаните мерки са със статут на антикризисни и след година-две, когато емоциите около КТБ утихнат, контролът пак може да се занемари. Освен това в надзора продължават да работят старите лица, които са мълчали за проблемите в КТБ. Като цяло в отговор на критиките БНБ иска повече хора, повече звена и повече правомощия. Самият доклад на МВФ и СБ дава основания и дори препоръки за това, но предвид ниското доверие към регулатора единственият начин да се гарантира, че този по-богат и скъп инструментариум ще се използва по предназначение (след като и досега наличният не е бил прилаган ефективно), е много повече прозрачност. А именно това е стъпката, която БНБ не дава никакви индикации, че иска да предприеме.