Пета поредна година КПМГ заверява отчета на Инвестбанк с резерви

От банката обясняват, че документът е публикуван два месеца по-късно заради забавяне на одитора, чиито критики се засилват

Сумарната стойност на активите, към които има резерви от одитора, надхвърля капитала на банката, което поражда въпроса дали при по-консервативна оценка тя няма да има нужда от рекапитализация
Сумарната стойност на активите, към които има резерви от одитора, надхвърля капитала на банката, което поражда въпроса дали при по-консервативна оценка тя няма да има нужда от рекапитализация    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Сумарната стойност на активите, към които има резерви от одитора, надхвърля капитала на банката, което поражда въпроса дали при по-консервативна оценка тя няма да има нужда от рекапитализация
Сумарната стойност на активите, към които има резерви от одитора, надхвърля капитала на банката, което поражда въпроса дали при по-консервативна оценка тя няма да има нужда от рекапитализация    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Над девет месеца след края на 2014 г. и над два след законовия срок контролираната от Петя Славова Инвестбанк публикува в Търговския регистър годишния си финансов отчет. Част от данните отдавна са ясни от надзорната статистика на БНБ, но в нея липсват много разбивки, както и още едно ключово нещо - с какви забележки е заверен отчетът от "КПМГ България", която и предишните четири години се подписва с квалифицирано мнение.

От одиторския доклад сега става ясно, че критиките не само се запазват за пета поредна година, но и се увеличават. КПМГ, която около безкритичната си оценка за фалиралата КТБ понесе сериозни негативи и беше на косъм да загуби лиценза си, е засилила съмненията си около достоверността на данните. На две страници одиторите изказват резерви за политиката на Инвестбанк за оценки на обезпечения при лоши кредити, за начините на провизиране и за конкретни сделки. А сумарната стойност на поставените под въпрос активи надхвърля капитала на банката, което поражда въпроса дали при по-консервативна оценка тя няма да има нужда от рекапитализация.

От Инвестбанк обясниха за "Капитал", че са предоставили своевременно изисканата от тях информация и видно от датата на заверка на годишния финансов отчет (31 юли 2015 г.) забавянето е от страна на одиторското предприятие. "Обяснението за забавянето на заверката на отчета бе, че се извършва проверка и от груповия одитор", заявиха от банката. В случая от централата за Източна Европа - Унгария.

База за съмнение

Забележките на КПМГ са по няколко линии. На първо място това са 188 млн. лв. кредити и аванси и още 12 млн. лв. инвестиции във финансов лизинг, които са класифицирани като загуба, т.е. са необслужвани повече от 90 дни. Според КПМГ за начисляването на обезценки и провизии върху тези около 200 млн. лв. банката е разчитала на пазарни оценки на обезпеченията, без да направи корекции и да се съобрази с пазара на недвижими имоти и с трудностите при реализирането им. "В случай че банката бе направила корекции на стойността на обезпеченията, позициите кредити и аванси и собствен капитал към 31 декември 2014 г. биха били на по-ниска стойност, докато обезценките по кредити за годината биха били на по-висока стойност", се казва в одиторския доклад.

От Инвестбанк не приемат забележката, като са категорични, че политиката им за обезпеченията изцяло отговаря на законовите изисквания. "През 2014 г., а и през 2015 г. са предприети активни действия за преоценка на всички обезпечения по кредитни сделки, тъй като това е необходимо и във връзка с предстоящата оценка на активите на банките в България. При определяне размера на провизиите към 31.12.2014 г. са изпълнявани нормативните изисквания на БНБ", обясняват от банката.

Нова забележка на КПМГ е, че Инвестбанк не е предприемала обезценки на портфейлна основа - метод, който обикновено се прилага за голям брой сравнително структурирани и еднотипни договори (например ипотеки, кредитни карти). В този дух е и обяснението на Инвестбанк: "Кредитният портфейл на Инвестбанк не е толкова голям и затова оценката на рисковите експозиции се извършва на индивидуална основа, в т.ч. и за кредити на физически лица." От банката подчертават и че въпреки че счетоводният стандарт за това е въведен през 2003 г., това е първата година, в която одиторът поставя този въпрос.

Друга конкретна линия на съмнение на одиторите са няколко сделки от края на 2013 и 2014 г. по изнасяне на имоти, придобивани от банката като обезпечение, в дружества със специална инвестиционна цел. Чрез тях Инвестбанк апортира недвижимости на стойност общо 128 млн. лв. в дъщерни дружества, финансирани от самата нея, и после продава по 91% от капитала им на офшорни компании с неясен собственик.

Одиторите обясняват, че резултатът от тези транзакции в рамките на 2014 г. е отписване на имоти с балансова стойност 98.9 млн. лв. и признаване на печалба в размер на 7.3 млн. лв. Същевременно са заведени вземания към трите новоучредени компании за 101 млн. лв. Одиторите виждат в това няколко проблема. От една страна, тези вземания са обезпечени със залог върху дяловете на самите дружества със специална цел, но не и върху прехвърлените имоти. Според тях те са осчетоводени по номинална, а не по пазарна стойност, тъй като финансирането е на нива под пазарните и ако банката ги беше обезценила преди сделките, ефектът от отписването щеше да е по-нисък. Освен това КПМГ хвърлят съмнение и към това доколко сделките са с реални външни лица с обяснението, че не са били в състояние да потвърдят икономическата същност на транзакциите, събираемостта на разсрочените вземания и дали са необходими корекции във финансовия отчет.

Обяснението на Инвестбанк е, че сделките са осчетоводени по номинална стойност, тъй като апортираните имоти в капитала на дружествата със специална цел са оценени от лицензирани съдебни оценители и съдът е приел тази стойност. "Договорите се изпълняват и забава в плащанията не е допускана, напротив, има предсрочни плащания", уверяват от банката.

С неясен ефект

КПМГ не се ангажира да измери точно размера на допълнителната обезценка или ефекта върху капиталовата адекватност по всички изброени горе области. Отделно се обръща внимание и върху 14 млн. лв. условни задължения на банката по висящи съдебни дела, които могат да имат допълнително негативен ефект върху финансовото състояние на банката. Сметка на база отчета към края на 2014 г. показва, че при необходимост от отписване на около 80 млн. лв. банката ще падне под регулаторните изисквания за капитал.

Според отчета на Инвестбанк тя приключва 2014 г. с 1.6 млн. лв. печалба. Активите й са за малко над 1.9 млрд. лв., които са подплатени със 183 млн. лв. собствен капитал. Благодарение на хибридни инструменти той достига 237 млн. лв., което кореспондира с коефициент на обща капиталова адекватност 22.6% - доста над минимално изискваните 13.5%. По данни от Инвестбанк към 30 септември показателят е 19.54%, като спадът е основно заради намаления капитал през пролетта след съдебно решение.

"Вътрешният анализ за адекватността на капитала за 2014 г. и разработеният капиталов план за периода 2015 - 2017 г. показват, че Инвестбанк не изпитва капиталови нужди и има необходимото капиталово покритие, в т.ч. и за разрастване. Резултатите от предприетите мерки от страна на банката през 2014 г. в посока преструктуриране на балансовите активи и пасиви, в т.ч. оздравяване на кредитния портфейл, вече са видими във финансовите отчети към 30.09.2015 г."

От банката обясниха още, че като част от подготовката им за предстоящата оценка на активите вече имат сключен договор с външен консултант, който да им помогне с предварителна оценка, и за целта вече има подробен план.

Не е ясно дали засилените критики са обосновани, или са престараване след провала на КПМГ с КТБ, но те вероятно ще са за последно поне от този одитор, тъй като наред с приемането на отчета общото събрание на банката е решило от следващата година да ползва услугите на "БДО България". От банката не отговориха официално какво е мотивирало смяната. Така или иначе топката остава в двора на БНБ - ако при КТБ тя можеше да прилага защитна стратегия, че е била заблудена от подаваните от банката данни и не е била предупредена от одитора, то при Инвестбанк едва ли има извинение съмненията на КПМГ да не бъдат адресирани години наред.

Изгубената прозрачност заради БНБ

Закъснелият отчет на Инвестбанк е показателен и за това колко вредни ефекти би могло да има обявеното в края на септември решение на БНБ сериозно да ограничи публикуването на надзорни данни, като вече няма да са достъпни справки банка по банка за кредити, депозити и инвестиции в ценни книжа. Без тях реално може да се окаже, че няма да има почти никаква финансова информация за някои банки с месеци и хипотетично дори години, тъй като има компании, които поради относително ниските санкции за това никога не публикуват отчети в Търговския регистър.

От БНБ обясниха, че задълженията на банките да публикуват годишните си отчети и доклади за дейността са по общия ред за всички предприятия, разписани в Закона за счетоводството (ЗС). "Българската народна банка няма законови правомощия да контролира и да налага санкции, свързани с прилагането на ЗС, включително и по отношение на изискванията за публикуване съгласно чл. 40. Правомощия да налагат санкции имат лицата по чл. 48 от ЗС", коментираха от централната банка. Според цитирания член нарушенията се установяват от НАП или Агенцията за държавна финансова инспекция, а наказателни постановления се издават от министъра на финансите или от упълномощени от него длъжностни лица.

Така се оказва, че отговорността за осигуряването на обществения интерес да има достъпна финансова информация за състоянието на банките е размита. Донякъде абсурдно небанковият финансов сектор ще е подложен на по-засилени изисквания за прозрачност, като пенсионните дружества и застрахователите на всяко тримесечие разкриват повече данни за дейността си от банките. На конкретните въпроси за причините за решението да ограничи публикуваната информация пресцентърът на централната банка отговори с изреждане на нормативни актове и надзорни форми и обещание за повече разяснения в бъдеще.

"С цел максимална информираност подробностите и разясненията за промените в надзорната отчетност и в политиката на БНБ, свързана с оповестяването на отчетни данни за надзорни цели, ще бъдат публикувани в изданието "Банките в България" за второто тримесечие на 2015 г.", се казва в отговора на БНБ. Преди броени дни беше публикувано изданието "Банките в България" за първото тримесечие.

Сбогом, КПМГ, и благодарим за отчетите

Допреди година "КПМГ България" беше лидер при банковия одит в страната. През 2013 г. компанията обслужваше почти половината от кредитните институции (14 от 29) като брой, а като активи доминацията беше още по-внушителна, тъй като сред клиентите й бяха четирите най-големи банки - Уникредит Булбанк, Банка ДСК, ПИБ и КТБ.

Именно фиаското с последната почти не коства лиценза КПМГ в края на миналата година, няколко месеца след затварянето й. Отчетите на КТБ бяха заверявани без забележки въпреки сериозните индикации и медийни публикации за заобикаляне на разпоредбите за финансиране на свързани лица и ограниченията за големи експозиции. Те впоследствие бяха потвърдени и от независимата външна оценка на три други одиторски компании, които установиха близо 4 млрд. лв. капиталов недостиг, както и от проверка на самата БНБ. На база на тези оценки беше отнет лицензът на банката и тя влезе в процедура по несъстоятелност.

Макар да остана в бизнеса, КПМГ понесе сериозен репутационен удар и очаквано изгуби голямата част от банковите си клиенти. Справка в изданието на БНБ "Банките в България" показва, че компанията е одитор на едва четири институции към март 2015 г. (виж таблицата), като най-големият останал клиент е понастоящем четвъртата по активи Райфайзенбанк.

Освен това КПМГ загуби и още един ключов клиент - самата БНБ. Централната банка избра "Ърнст и Янг одит" за одитор за собствените си отчети за 2015-17 г.. Все още не са известни ценовите оферти на петте кандидата, които формират 30% от оценката, но по технически параметри на първо място с максимални 70 т. беше класирана "Ърнст и Янг одит", следвана от "Делойт одит" с 65 т. КПМГ е трета с 62 т.. Останалите два кандидата - "Грант Торнтън" и "РСМ България", са получили от експертите на БНБ съответно 53 и 36 т.

Статията е редактирана 21:30 ч. на 22 окт. 2015 г. с уточнението, че БНБ вече е избрала одитор.