Насметен надзор

Сметната палата разкри фрапиращи сцени от кухнята на БНБ като регулатор, но не отговори на основния въпрос - защо и как е изгубила независимостта си

Според одиторите регулаторът е стигнал дъното по времето на Иван Искров като гуверньор
Според одиторите регулаторът е стигнал дъното по времето на Иван Искров като гуверньор    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА
Според одиторите регулаторът е стигнал дъното по времето на Иван Искров като гуверньор
Според одиторите регулаторът е стигнал дъното по времето на Иван Искров като гуверньор    ©  НАДЕЖДА ЧИПЕВА

Знаете ли какво са check_math и check_log? Отговорът вероятно е не, освен ако не сте надзорен инспектор в БНБ. Или ако не сте се заровили дълбоко в 108 страници прясно публикуван одитен доклад на Сметната палата за ефективността на централната банка като регулатор. Тогава бихте били наясно, че това са два полуавтоматизирани екселски файла, създадени от служител в БНБ, които са помагали да се валидират данните, получавани от банките, и да се търсят несъответствия в тях.

Макар да не сте го подозирали обаче, това екстравагантно лоу-кост надзорно решение ви засяга. Изглежда, те са били важен, но и крайно недостатъчен инструмент за регулатора, който катастрофира сериозно с КТБ въпреки всички индикации и публикации за нарушения и рискове в банката през годините преди да фалира.

Това обаче е само пъстър детайл от апокалиптичната картина за периода 2012 - 2014 г., обрисувана от Сметната палата. Докладът, основан на инспекциите в три неназовани банки (на база на цитирани данни става ясно, че две от тях са КТБ и Инвестбанк) обрисува пълен надзорен хаос от малки и претоварени екипи, подхождащи формалистично, държащи си информацията на споделен сървър без особена защита. А също така и за неясни критерии, по които се избира коя банка да бъде проверявана и коя не, както и за пълен субективизъм кога да се налагат санкции и кога не.

Накратко, четейки документа, човек остава да се чуди как въобще досега сме се разминали само с една затворена банка. Именно това поражда и лека доза скептицизъм - макар всичко изнесено в доклада да говори за дълбоки хронични проблеми, той изглежда прекалено едностранчив. И доста по-суров от излязлата преди месец оценка на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка (СБ). Дали в опит да се хареса на поръчителя (Народното събрание, чиято специална комисия по темата вече стовари вината за "пирамидата" КТБ почти изцяло върху БНБ) или поради друга причина, но реално Сметната палата не говори за нищо работещо в "Банков надзор". Не се опитва да установи дали е проявяван различен стандарт към някои банки. И може би най-важното - не търси отговор на въпросите кой осакати институцията до положение да е престъпно неадекватна и коя е причината за провала - некомпетентност или

Тотално изгубена независимост

Дори и в доклада на Сметната палата се прокрадват нотки, от които се разбира, че идентифицирането на проблемите по-скоро не е било проблем за инспекторите на БНБ. Сред описаните в одита примери за някоя от трите инспектирани банки виждаме: "В мотивите в месечен доклад към месец 05.2012 г. е посочено "висок ръст на кредитния портфейл; съществено увеличение на класифицираните кредити; за пореден отчетен период банката не е спазила изискването на БНБ за мин. 25% покритие на привлечените средства." Обяснява се и как при всички тях на база дистанционния надзор са назначавани проверки на място, но въпреки констатациите за концентрации и неспазване на надзорни изисквания те са отлагани, а рейтингът по вътрешните оценки на БНБ (CAEL/CAMELOS) е оставал висок въпреки влошаващи се показатели.

Фрапиращо научаваме и че буквално ден преди затварянето на КТБ, на 19 юни 2014 управителният съвет  е приел доклад за състоянието на банковата система за първото тримесечие на 2014 г. Там по отношение на една от петте най-големи банки е посочено, че банката е "с най-висока уязвимост на ликвиден шок, като състоянието й се влошава в годишен хоризонт; с най-ниска капиталова адекватност в банковата система; с най-голямо абсолютно нарастване на кредитите; с голямо понижение на възвращаемостта на активите; единствената институция, чиято цена на лихвените пасиви надхвърля многократно средните за системата и продължава да нараства".

"Въпреки наличната информация за негативни тенденции и индикации за проблеми от органите на БНБ не са инициирани инспекции на място и не са предприети съответни надзорни действия. Банката е поставена под специален надзор едва след писмено уведомление от ръководството й, а не в резултат на надзорната дейност на БНБ. По информация от банковия надзор за месеца, предхождащ налагането на надзорната мярка, са отпуснати кредити в значителни размери", констатира Сметната палата.

Всичко това са ясни доказателства, че в БНБ е имало достатъчно знание за проблемите на КТБ и липсата на действия се е дължала единствено на липсата на воля. Дали това е било заради зависимости на предишното ръководство, водено от Иван Искров, на корупция или на някаква смесица от политически и корпоративен натиск не е ясно. Но това оставя и относително добра новина между редовете на доклада, че все пак има експертен потенциал и че надзорът не е прогнил до основи. Което не значи, че не е пълен с

Греди за дялане

За разлика от предишните инспекции, които откроиха като основен проблем това, че дейността на банковия надзор е капсулирана от останалите структури в БНБ и че цялата власт е концентрирана в ръцете на подуправителя, ръководещ звеното, одиторите на Сметната палата стигат една крачка по-надалеч. Те посочват кога точно е изменена нормативната уредба така, че гуверньорът и останалите ръководители от висшия ешелон в БНБ да си гарантират безнаказаност, каквото и да се случи с банките. Това става през 2002 г. с решение на управителния съвет, който приема правилник, разпределящ отговорностите сред длъжностните лица в банката. "Неангажирането на управителя и управителния съвет в надзорния процес поражда риск от неефективност, субективизъм и неетични практики", обясняват одиторите и продължават, че от друга страна, правомощието на колективния орган да налага най-тежката мярка, а именно отнемане на лиценз на банка, става, без членовете му да разполагат с текуща информация за състоянието на съответната банка и това поражда риск от вземането на неправилни решения.

По другия ключов проблем - липсата на достатъчен брой кадри в "Банков надзор", одиторите осветляват, че всъщност е имало одобрен по-голям щат на персонала, но умишлено или не той е стоял незает. Така, ако през 2010 г. е имало поне по един инспектор за надзор на всяка кредитна институция, през 2013 г. е имало хора, които са отговаряли за по две банки едновременно. При такова пренатоварване на служителите не са изненада забележките по отношение на качеството на работата им. А то е фрапантно според одита на Сметната палата: не са правени засечки за истинността на подаваните от банките данни; не са актуализирани вътрешните рейтинги, по които се прави ранно засичане на проблеми; чувствително намалява броят на пълните инспекции за сметка на тематичните проверки; все по-рядко се ходи на посещение на място в банките; жалбите и сигналите, изпращани към инспекторите, се въвеждат в най-обикновена екселска таблица без индикация работи ли се по тях или не. Парадоксално, но в годината на фалита на КТБ надзорът е занижен и три от планираните седем инспекции не са изпълнени заради липса на капацитет именно защото екипите са били заети с проверката в КТБ...

И ако за неглижирането на някои от тези задължения редовите служители могат да бъдат оправдани с огромното натоварване, на което са били подложени, то има няколко одиторски находки, които будят подозрения за предумишлени действия: две неназовани банки са били изключени от автоматизираната система за контрол на входящата информация (според председателя на Сметната палата Цветан Цветков пред БНТ това е позволило да получат по-висок рейтинг); в четири банки не е извършвана никаква надзорна инспекция за период от две години; при конкретна инспекция в банка (пак остава тайна коя) не е проверявано дали парите по кредити са усвоявани целево, дали има свързаност между кредитополучатели, включително с акционери на банката, нито пък с какви източници са погасявани заемите. Това последното подозрително прилича на сценария, който доведе до раздуването и после до спукването на "балона КТБ".

Самият "Банков надзор" не е проверяван и от вътрешния одит на БНБ през 2012 - 2014 г., защото е приеман за нискорисков, за разлика от звена като "Секретариат на УС", "Протокол и връзки с обществеността, преводачески услуги, транспорт", "Социална политика на БНБ".

Проверките и цялостната организация на работата в банковия надзор са отговорност на ресорния подуправител, който е допускал да се работи без годишен план-график на проверките, без ротация на екипите и в пълен хаос в съхраняването на данните. За проверявания от Сметната палата период през поста се изреждат Румен Симеонов (юни 2007 - юни 2013 г.), Цветан Гунев (юни 2013 - юни 2014 г.) и Нели Кордовска - изпълняваща правомощията на подуправителя от юни до декември 2014 г. Първите двама са вече подсъдими за пропуски по служба, довели до фалита на КТБ, а Кордовска напусна БНБ преди месец след критики както в личен план (че в края на деня преди затварянето на КТБ е изтеглила парите си от банката), така и в професионален (че е давала противоречиви указания на квесторите в КТБ по въпроси за развалянето на преференциални депозити и цесии, ощетили впоследствие Фонда за гарантиране на влоговете в банките със стотици хиляди левове).

Google Drive регулатор

В ерата на технологичния бум, вместо да осигури на експертите си специализирани програми за работа, разполагащата със собствен, и то немалък, бюджет БНБ е залагала на най-обикновени екселски файлове, които са споделяни в обща папка във вътрешната мрежа. "Използването на неформални IT решения създава рискови предпоставки за непълноценно тестване и документиране на тестовете; възможност за манипулация на данните; некоректно въвеждане на данни; нарушаване на работата на дирекцията при напускане на автора на ИТ решението и др.", пишат одиторите. И продължават: "Значителен брой служители имат права да модифицират съхранявана чувствителна информация на сървър във вътрешната мрежа на БНБ, който не е класифициран като информационен актив и няма определен собственик. В резултат на това са налични тримесечни доклади от дистанционния надзор с последни промени, извършени месеци след докладването им, което поставя под съмнение автентичността на съхраняваната чувствителна информация". С други думи, замитането на следи и фабрикуването на доказателства за свършена работа постфактум е било напълно възможно в БНБ.

Одиторите изясняват и още нещо важно - в системата с гордото име "Единно хранилище на данни" има девет потребители с привилегирован достъп, като двама от тях не са активни. От активните един е служител в отдел "Макропруденциални инструменти и политики", а един акаунт се ползва от фирмата - разработчик на приложението. Останалите пет разполагат с абсолютно всички опции за работа със системата, включително да добавят нови привилегировани потребители и да им активират достъпа. Тоест не само редовите инспектори в "Банков надзор", но и служители от други дирекции и управления на БНБ е можело да виждат и дори да редактират постъпващите данни от контрола върху банките. При цялата тази "откритост" все по-абсурдно звучат лансираните в публичното пространство тези на ексгуверньора Иван Искров и подуправителите, които запазиха постовете си, Калин Христов и Димитър Костов, че не са имали достъп до надзорните отчети и не са били уведомени за проблемите в КТБ до последно. Според източник на "Капитал" управителят и цялото висше ръководство са имали достъп до "хранилището".

Ще има ли още

Безспорно докладът от одита на Сметната палата повдига доста завеси на досега действащия в пълна тъмнина банков надзор. Същевременно обаче той ни оставя на крачка от някои от най-важните въпроси. Такъв е, че не се дискутира доколко се е действало с двоен стандарт. Според уверения на банкери лежерното отношение към КТБ и други банки с българска собственост далеч не е било същото в други институции, където проверките са били детайлни и отговарящи на международните изисквания.

Някои от констатациите и препоръките на одиторите също са скъсани с реалността. Така например според Сметната палата БНБ трябва напълно да се откаже от меките си лостове за влияние чрез (често неформални) препоръки и да комуникира с банките едва ли не единствено с надзорни мерки. Макар балансът при КТБ (а вероятно и при други) явно да не е бил уцелен и дори и при хронични нарушения да не е ползван мащабният арсенал на надзора, даден му от закона, това не означава изключването на прийоми, които действат добре и дори превантивно. От БНБ не отговориха на запитването на "Капитал" и обещаха коментар през следващата седмица. Все пак отношението по предписанията си пролича от подуправителя Димитър Костов, който обясни, че ако се приложат идеите за конфликт на интереси към градския транспорт, контрольорите не би трябвало да припарват до тролейбус. "Това е едно от предложенията, които дори няма да представя за обсъждане в управителния съвет", каза той.

Неговият план за преструктуриране на надзора вече беше обявен и уверенията са, че той е частично съобразен с препоръките на Сметната палата. Със сигурност ще е важно и необходимо изчистването на всички тези фрапиращи детайли, показващи следите от разпада на управлението на Искров. Но истинското предизвикателство пред Костов ще е с действията си да докаже, че БНБ е независима и безпристрастна. И това благодарение на проверките на самата централна банка и предстоящите проверки в търговските банки ще трябва да стане не както досега - с повтаряне на мантрата колко е добър надзорът, а под светлините на прожекторите.