Устойчивост и динамика: Силата на постоянството

Макар и К10 да е класация на най-добрите банки за годината, почти никой клиент (освен депозитните туристи, търсещи най-изгодни лихвени условия) не си избира обслужваща финансова институция само броени месеци. Еднократната печалба или загуба може да се дължи на извънредни обстоятелства и далеч не е гаранция, че банката е стабилна или ефективна. Затова и за да може една банка трайно да попадне на радара на спестители, кредитополучатели и инвеститори, тя трябва да показва консистентни резултати.

Това е причината К10 да залага макар и с по-ниско тегло на показатели, обхващащи последните три години, групирани в категорията "Устойчивост и динамика". По този начин, като се вземат показателите за малко по дълъг период, поне донякъде се изглаждат евентуални еднократни ефекти - печалба от операции с финансови инструменти или недвижими имоти или пък ударно отписване на натрупани лоши заеми.

Повечето показатели в категорията са аналогични на тези в двете основни, като в зависимост от вида им са взети осреднено или като промяна спрямо 2012 г. От тази година обаче въведохме и показатели, измерени чрез стандартно отклонение, с което се търси да се откроят именно институции, при които има малки флуктуации. Това говори за последователна политика и предсказуемост и намалява риска от изненадващи загуби.

Така например, вместо да разглеждаме разходите за обезценки към кредитите само за 2015 г. като измерител на консервативността на провизионната политика, предпочетохме да вземем стандартното отклонение на показателя за последните три години. Или казано по друг начин, вместо да дадем точки на банката, предприела най-много обезценки ударно (вероятно след като години наред изкуствено е задържала процеса), предпочетохме да ги дадем на тази, която методично почиства портфейла си. По този начин на челните места изскачат банки като СИБанк и Д банк, докато в противен случай най-добро класиране щеше да има някоя банка, предприела ударно разкрасяване на баланса си преди проверката на качеството на активите. Например еднократните операции на ПИБ от последните години, чрез които покрива големи загуби от обезценки, трудно биха могли да се броят за устойчива политика.

Освен това рентабилността, измерена чрез възвращаемостта на капитала, е разгледана чрез два показателя - веднъж като средна геометрична и веднъж като стандартно отклонение. Или методологията дава точки по едната линия на банките, които в последните години са отчитали големи печалби, а по-другата на тези, при които няма огромни скокове и сривове в резултатите. В нашия случай по първия показател на първо място изскача лидерът по ефективност Ти Би Ай банк, но по втория тя е в дъното на класацията.

Ръстът на активите традиционно получава по-малка тежест в К10. Причините за това са много. От една страна, той се влияе много от стартовата база - малка банка лесно може да расте с много проценти. От друга, показателят е и нееднозначен - бурната експанзия на една банка и завладяването на пазарен дял само по себе си е позитивно, но може и да е нездравословно и да привлича горещи пари с високи лихви, които при трус да предизвикат ликвидна криза. Освен всичко това и той често е повлиян от еднократни ефекти и фактори, независещи от самата банка. Например през миналата година банките с гръцка собственост претърпяха отлив на депозити в средата на годината заради политическата и банковата криза в Атина въпреки относителната си изолираност.

По подобие и промяната на съотношението капитал към активи е с ниско тегло. Едната причина е, че това е груб измерител, като по време на излизане на класацията все още няма данни за капиталовата адекватност на отделните банки към края на 2015 г. Но по-същественото е че е двояк - покачването на капиталовите съотношения като цяло означава повече стабилност, но достигането на прекалено високи стойности е знак за ниска ефективност, трудности с пласирането на ресурса и може да подяде рентабилността.

Въпреки сериозните промени в методологията и новите показатели тази година Прокредит банк остава лидер в категорията за втора поредна година. Тя, както и другите две институции в топ 3 (Уникредит Булбанк и ДСК) всъщност не се показват като най-добри в нито един от разнородните показатели в подкласацията, а печелят от добрия баланс между тях.