Общинска банка вдига капитала си с 5.77 млн. лв.

За целта ще се използва натрупаната печалба за 2015 г., като няма да се разпределя дивидент

Изпълнителният директор на банката Сашо Чакалски
Изпълнителният директор на банката Сашо Чакалски    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ
Изпълнителният директор на банката Сашо Чакалски
Изпълнителният директор на банката Сашо Чакалски    ©  ГЕОРГИ КОЖУХАРОВ

Общинска банка ще капитализира изцяло печалбата си за 2015 г., реши общото събрание на акционерите на кредитната институция, проведено в петък. Отчетеният финансов резултат за изминалата година е 5.77 млн. лв. Така акционерният капитал на банката ще се увеличи с близо 12% до 54.96 млн. лв. Институцията няма да разпределя дивидент между акционерите си.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез емитирането на нови 576 784 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 лева. Те ще бъдат разпределени между акционерите в съответствие с дяловото им участие в капитала на банката преди увеличението му. Мажоритарен собственик на финансовата институция е Столична община, която държи 67.65% от капитала й. Почти една трета от акциите – 30.80%, са собственост на общински фирми и други търговски дружества, свързани с Христо Ковачки, а останалите 1.55% са собственост на 16 други общини в страната.

Повече капиталова адекватност

От банката посочват, че след капитализирането на печалбата за 2015 г. съотношението на общата капиталова адекватност на финансовата институция "ще се повиши с около 2% и ще достигне близо 20%". Според публикуваните от БНБ данни преди около месец, когато бяха оповестени резултатите от проверките на качеството на активите и стрес тестовете на банковата система в страната, съотношението на общата капиталова адекватност на Общинска банка към края на 2015 г. е било 18.1%.

"Подобряването на капиталовата адекватност ще позволи на финансовата институция да бъде още по-успешна и устойчива на пазара и да реализира стратегическите си цели", коментира председателят на управителния съвет и изпълнителен директор на банката Сашо Чакалски.

Решението за капитализиране на печалбата следва наложената през последните години като цяло по-консервативна стратегия на финансовите институции, които предпочитат да подсилят капиталовите си позиции пред това да разпределят дивиденти. Тази линия на поведение беше особено ясно изразена с наближаването на безпрецедентните по мащаб регулаторни проверки в сектора, проведени тази година, заради които играчите на пазара се стремяха както да прочистят балансите си, така и да държат колкото се може повече капитал. Това се отнасяше особено за институциите с местна собственост, при които очакванията бяха, че ако проверките констатират капиталов недостиг, покриването му от страна на акционерите би било по-трудно. В общи линии и през тази година банките в страната продължават да се придържат към тази политика, макар и някои от тях да гласуваха разпределянето на дивиденти - в някои случаи под условие.

След стрес теста

Самите резултати от стрес тестовете също могат да се приемат като причина акционерите на Общинска банка да решат да използват печалбата й за укрепването на капиталовите позиции. Институцията беше една от сравнително по-слабо представилите се при проверката, макар и резултатите й да остават над предварително посочените прагове за успешно преминаване на стрес теста. След проверката на качеството на активите констатираното от БНБ съотношение на адекватност на капитала от първи ред CET1 (т.е. съотношението между базовия собствен капитал и рисковопретеглените активи) е 16% при минимално изисквани 4.5%, а наложените корекции в активите на банката бяха само 226 хил. лв. При базовия сценарий на стрес теста, който следва прогнозата на БНБ за развитието на икономиката в следващите три години, към края на 2018 г. това съотношение дори би се повишило до 17%, но при рязко влошаване на икономиката (с рецесия, продължаваща дефлация и срив на цените на имотите) към 31 декември 2018 г. показателят би се свил до 6.5%. При обявяването на резултатите от БНБ не посочиха референтни стойности, при които стрес тестовете да се считат за преминати или не, но в първоначалната методология имаше такива – съответно 8% и 5.5%.