Тежка година с хубав край

Въпреки изпълнената с предизвикателства 2018 г. застрахователният сектор отчита добри резултати

Фалит на застраховател, осигуряващ "Гражданската отговорност" на близо 200 хил. шофьори в България, оставка на ресорния надзорник в Комисията за финансов надзор (КФН) и като за капак - мониторинг по системата за обезщетения при катастрофи в чужбина "Зелена карта". Всичко това сполетя застрахователния сектор в рамките на една година, която откъм събития, няма спор, бе една от най-тежките за него. Въпреки това компаниите са успели да постигнат и изненадващо (и за самия бранш) добър финансов резултат, показват данните за 2018 г., публикувани през тази седмица.

При това, разбира се, трябва да се отчетат сложните специфики на застрахователното счетоводство, където често финалният резултат зависи в голяма степен от начина, по който компаниите третират риска и съответно от това какви резерви се заделят. Но новината е безспорно добра предвид на тлеещите проблеми, които тепърва ще тестват стабилността на сектора.

Не от ефективност, а от обем

През 2018 г. печалбата на 25-те компании в общото застраховане надхвърля 91 млн. лв. спрямо резултат от 64 млн. лв. година по-рано, показват данните на КФН към края на декември. При 12-те животозастрахователя постижението е равно на това от предходната година - 27 млн. лв., при ръст на премийния приход от 3.7% до 444 млн. лв. В общото застраховане брутният премиен приход расте с над 19% до 2 млрд. лв., като пълната доминация на автомобилните застраховки се запазва - 74.4% от постъпленията идват от "Гражданска отговорност" и "Автокаско", докато приходът от "Пожар, природни бедствия и други щети по домашно имущество" са с дял от под 14%, а постъпленията от пътнически застраховки са едва 1.2%.

За по-добрия резултат в общото застраховане спомага по-големият брой застраховани автомобили, който в края на годината е 2.8 млн. при 2.6 млн. моторни превозни средства година по-рано. Освен това през миналата година компаниите, предлагащи "Гражданска отговорност", повишиха цените, след като КФН ги предупреди, че събираните премии не успяват да покрият поетия риск и с това е застрашена финансовата им стабилност. Така полиците поскъпнаха от около 200 лв. на около 330 лв. средно за пазара.

Данните показват и ръст на активите, управлявани от застрахователните компании, като в общото застраховане сумата на активите достига до 3.8 млрд. лв., а в животозастраховането - 1.6 млрд. лв. Изплатените обезщетения в общото застраховане са 963 млн. лв. към края на декември, което е с над 100 млн. лв. повече, докато в животозастраховането, където работят и дружества, предлагащи здравни застраховки, изплатените обезщетения за 162 млн. лв. Начисленият данък върху застрахователните премии е 35.4 млн. лв.

По данни на БНБ собственият капитал, с който оперират застрахователите, е 2.175 млрд. лв. към края на декември 2018 г., което е намаление с 14.9 млн. лв. спрямо същия период на предходната година. Застрахователните технически резерви обаче са нараснали с 360.9 млн. лв. на годишна база до 4.613 млрд. лв.

Измерено като съотношение между премийния приход и брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, проникването на застрахователни услуги в края на миналата година е 2.22%, което продължава да значи, че индустрията е далеч от средноевропейските 7.2%.

Напук на проблемите

В турбулентната година лидерът в автомобилното застраховане "Лев инс" вдига приходите си с близо 37% до 280 млн. лв., а печалбата му в края на годината е 9.2 млн. лв. Резултатът идва на фона на проблемите, които компанията има с кореспондентите си по "Зелена карта". Заради спорове с тях дружеството трябваше да увеличи депозита си в системата "Зелена карта" до максималния размер от 5 млн. евро, като едновременно с това трябваше интензивно да урежда висящите претенции от чужбина.

Впечатляващ ръст на премийните приходи от над 50% отчита и друг български застраховател - "Бул инс". Той подобрява резултата си от до 176 млн. лв., което му отрежда над 8% пазарен дял в сектора. Силно е представянето и на "ДЗИ - Общо застраховане", който освен двуцифрен ръст на приходите отчита и втората най-високата печалба на пазара - близо 14 млн. лв. Преди него е само "Алианц България", който постига 15 млн. лв. резултат при спад на премийните приходи до 165.7 млн. лв.

За изминалата година само четири компании от общото застраховане излизат на загуба. Най-голямата сред тях е "ДаллБогг: Живот и здраве", която държи 4% от пазара с 82 млн. лв. премиен приход за годината и 1.2 млн. лв. отрицателен финансов резултат от дейността.

В животозастраховането лидерът по премиен приход "Булстрад Живот VIG" приключва годината с 23% ръст на постъпленията и печалба от 3.4 млн. лв. Макар да е по-назад като пазарен дял, "ДЗИ Животозастраховане" постига най-високата печалба от 9 млн. лв. в сектора, а само една компания в сегмента завършва годината на минус. Това е "Евроинс Живот", която приключва 2018 г. с 412 хил. лв. загуба.

Какво предстои

След като през миналата година секторът не успя да извоюва въвеждането на системата "Бонус-малус", която щеше да направи автомобилните застраховки по-справедливи, но пък за сметка на това се размина с опасността от масивни плащания по линия на тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) по отношение на обезщетенията при смърт на близък, през настоящата 2019 г. индустрията отново е изправена пред големи предизвикателства. Първото от тях е по линия на наложения мониторинг по системата "Зелена карта", който изисква от компаниите да сключат общ презастрахователен договор. По информация от бранша той няма да е толкова скъп, колкото се очакваше, и числото може да е едноцифрено (в млн. евро). Доставчикът още не е избран, но най-вероятно ще е презастрахователен синдикат, като компаниите ще се присъединяват към договора при изтичане на индивидуалните им презастрахователни договори.

По-късно през годината се очаква развръзка по друг казус, в който браншът бе замесен - проект на земеделското министерство иска да ги ангажира във финансирането на система за защита от градушките, като за целта отчисления от полиците "Автокаско" ще се превеждат към новосъздадено държавно дружество. Това вече бе определено като несправедливо, защото би оскъпило застраховките и би отблъснало потребителите на услугата.

Коста Чолаков, ДЗИ

За мен по-високите нива на печалба в общото застраховане донякъде са изненада. От една страна, през изминалата година нямаше сериозно проявление на риска в доброволните застраховка (природни катаклизми или катастрофични събития) и имаше ръст на цените в задължителната застраховка "Гражданска отговорност" (ГО). От друга страна, перспективите пред сектора, свързани със застраховка ГО, не са много положителни, имайки предвид завишените искове, свързани с тълкувателното решение на ВКС, и допълнителните разходи, свързани с наложения мониторинг от съвета на бюрата. Моето очакване беше, че голяма част от генерирания положителен ефект от ръста на цените ще бъде заделен в резерви, за да може секторът да посрещне негативните развития. Прави впечатление, че при редица застрахователи няма допълнително заделяне на резерви.

Резултатите на ДЗИ за 2018 са с 35% над планираните. За нас това беше една успешна година. Постигнахме ръст във всички основни линии бизнес и завършихме процеса по интегриране с "ОББ - животозастраховане". След обединението постигнахме много по-добра диверсификация не само от продуктова гледна точка, но и на каналите за дистрибуция. Банковото застраховане вече заема значителен дял в нашите продажби.

Основните причини за добрите ни резултати през изминалата година са добрият подбор на риска - ние вярваме, че техническите резултати се контролират на входа, а не на изхода, и имаме добре изградена система за оценка на риска. Постигнахме добър контрол на разходите, като за последните три години свалихме квотата на разходи със 7 процентни пункта.
Светла Несторова, "Булстрад Живот VIG"

Според предварителните данни, оповестени от КФН, в общото застраховане печалбата всъщност e около 4% от брутните записани премии, което е горе-долу колкото миналата година. Този процент е по-висок при животозастрахователните компании, което е наистина много хубаво предвид нисколихвената среда, в която оперираме - очевидно се справяме добре с управлението на застрахователния риск, защото със сигурност не печелим от инвестиции. Но отново, съотношението не е подобрено спрямо 2017, което е и логично - не се е повишила ефективността, резултатността, просто е пораснал пазарът.

В животозастраховането двигатели на ръста са здравното и рисковото застраховане, следвано от инвестиционните продукти. Класическото спестовно застраховане с гарантирана застрахователна сума се предлага от много малко застрахователи, един от които сме ние. При личното застраховане предизвикателствата са по отношение на нарастващата щетимост и разходи в здравното застраховане, което води до волатилен резултат. От занижения контрол в системата на здравеопазване и проблемите там страда и нашият сектор.

Все по-важни стават инвестициите в дигитализация на бизнеса и подобряване на потребителското преживяване. Същевременно натискът, свързан с влизането в сила на цял куп нови регулации, е огромен и поставя бизнеса в серия от сериозни затруднения.