"Инвестбанк" АД с повишен дългосрочен рейтинг

Мониторингът отчита стабилизиране на финансовите резултати на банката, повишаване на капиталовата база и капиталовата адекватност

"Инвестбанк" АД с повишен дългосрочен рейтинг
"Инвестбанк" АД с повишен дългосрочен рейтинг

С решение от края на март 2021 г. БАКР - "Агенция за кредитен рейтинг" АД, повиши с една степен кредитния рейтинг на "Инвестбанк" АД. Дългосрочният рейтинг на финансовата институция беше повишен на B, като перспективата по него отново бе определена като "стабилна".

Мониторингът отчита стабилизиране на финансовите резултати на банката, повишаване на капиталовата база и капиталовата адекватност. И през 2020 г. капиталовата база на банката запазва положителна тенденция на нарастване, отчитайки увеличение с 8.4% спрямо предходната година. Сумата на активите на банката нарастват с 15.9% на годишна база, като към края на декември 2020 г. възлизат на 2.201 млрд. лева при 1.898 млрд. лева за предходната година.

За същия период обемът на привлечените средства от "Инвестбанк" АД отбелязва ръст със 17.2% на годишна база, като впечатление прави значителното увеличение на привлечените средства от корпоративни клиенти - 58.2%. Към края на декември 2020 г. привлечените средства от физически лица са в размер на 1.265 млрд. лева, като се отчита ръст от 39 млн. лева както при текущите сметки, така и при срочните депозити.

Собственият капитал на банката възлиза на 246.61 млн. лева и включва акционерен капитал 155.57 млн. лева, резерви в размер на 91.04 млн. лева, в това число неразпределена печалба за текущата година 2.2 млн. лева. През 2020 г. акционерният капитал на банката се увеличи с 23.9 млн. лева, а резервите нараснаха с 34.6 млн. лева.

Дейността на "Инвестбанк" АД през 2020 г. бе повлияна от пандемията от ковид-19, като банката се включи в програмата на "Българска банка за развитие" АД (ББР АД) за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от ковид-19 и Програма на ББР АД за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от ковид-19.

През 2020 г. "Инвестбанк" АД успешно реализира редица проекти, свързани с дигиталната й трансформация, и предложи на своите клиенти нови иновативни услуги като "Онлайн депозит" и "Онлайн бърз кредит", използващи дистанционна идентификация на клиентите и подписване на документите с облачен КЕП. Разработен бе и продукт "Бърз кредит", предлаган на гише във финансовите центрове на банката с време на одобрение до 15 минути. Надградена бе и услугата за интернет банкиране с нови функционалности, спестяващи време и улесняващи клиента. Модернизирана бе и цялата мрежа от банкоматни устройства, осигуряващи удобството и оптималното ниво на обслужване. От края на август 2020 г. клиентите на "Инвестбанк" АД вече имат възможност да извършват безконтактни транзакции, вноски на средства по своите сметки, както и да погасяват задължения по кредитни карти в извънработно време и през почивните дни.

2020 година може да се определи като успешна за "Инвестбанк" АД, независимо от значителната икономическа несигурност, породена от пандемията ковид-19. Заедно с добрите финансови резултати бе постигнато и значително подобряване на качеството на портфейла.

През 2021 г. предстои реализацията на значими проекти, част от които са: ново приложение за мобилно банкиране, нов корпоративен сайт, развитие на вътрешната документна информационна система, развитие на нови онлайн продукти и др.