Граждани и фирми трайно теглят повече кредити, лихвите остават стабилно ниски

Предоговорените заеми за граждани растат, докато рефинансиранията при бизнеса се забавят

Кредитният пазар продължава да се ускорява, като от началото на годината до края на октомври банките в България са отпускали месечно по 310 млн. лв. жилищни и 430 млн. лв. потребителски заеми - с по около 100 млн. лв. повече, отколкото средните суми, предоставяни за първите десет месеца на 2020 г. Това показват данните от лихвената статистика на БНБ, от които се вижда още, че в последните месеци темповете трайно растат, като само през октомври домакинствата са получили ново финансиране за общо 790 млн. лв., от които 455 млн. лв. за потребление и 345 за жилищни нужди.

Активизиране се наблюдава и в корпоративния сегмент, където средномесечните суми също нарастват със сходни темпове. Така за периода януари - октомври 2021 г. бизнесът в страната е получавал средно по близо 690 млн. лв. банково финансиране на месец спрямо близо 580 млн. лв. за същия период на миналата година.

По-ясна картина

От началото на 2021 г. БНБ публикува по-детайлна лихвена статистика, която предоставя повече разбивки и възможности за анализ. Например при старото представяне на данните в категорията "нов бизнес" влизаха и предоговорени заеми с променени съществени условия като лихва или срок, както и рефинансирания или обединявания на няколко кредита на един длъжник. Това не позволяваше да се получи реална картина на действително новоотпуснатите средства. С новия формат вече отделно са представени и данни за предоговорените и рефинансирани заеми, което дава възможност както да се проследява динамиката при тях, така и да се добие по-ясна представа за истинското ново кредитиране.

По-детайлните данни показват възходяща динамика и при предоговорените и рефинансирани кредити на домакинствата - от началото на тази година до октомври средно месечно те са съответно 121 млн. лв. и 113 млн. лв. при жилищните и потребителските заеми в сравнение със съответно 103 млн. лв. и 102 млн. лв. за десетмесечието на пандемичната 2020 г. При фирмените кредити обемите на преструктуриранията изостават до средно 600 млн. лв. на месец спрямо наблюдаваните средно по 780 млн. лв. за същия период на миналата година. Тук обаче трябва да се има предвид това, че с изтичането на кредитния мораториум за експозиции за около 9 млрд. лв. до края на тази година в началото на следващата може да се очаква и ръст в обемите на предоговарянията.

Без изненади при лихвите

При цената на новоотпуснатото финансиране очаквано данните за последния месец не показват съществени колебания и лихвите остават близо до рекордно ниските си стойности, като в повечето сегменти бележат леко понижение. При жилищните кредити в левове, които са над 95% от портфейла, отчетеният среден процент е 2.67 в края на октомври при 2.68 месец по-рано и средно 2.74 за деветмесечието. При потребителското финансиране в левове, което е близо 99% от портфейла в сегмента, средната лихва за последния месец е била 8.19% при 8.4% през септември и средно 8.01% за първите девет месеца на годината.

Средната цена на новите заеми за бизнеса в левове е била 2.69% през октомври спрямо 2.68% за септември. При кредитите в евро статистиката отчита понижение от 2.52% до 1.77%, но следва да се има предвид, че при корпоративното финансиране движението на лихвите на месечна база често е повлияно от еднократни ефекти на големи експозиции.

Лихвите по новопривличаните срочни депозити от домакинствата трайно са около нулата (под 0.1%) и в левове, и в евро. За бизнеса спестяванията в банка в левове вече трайно носят отрицателна доходност (средно -0.2% от началото на годината), а лихвите по вложенията в евро кръжат около нулата, като засега общо взето остават над нея (но в рамките на до 0.05%) и само в единични месеци стигат отрицателни стойности.