Жените: Най-добрата възможност, с която разполагаме

Предоставянето на равни възможности на жените може да създаде блага на стойност 160 трлн. долара

Жените: Най-добрата възможност, с която разполагаме
Жените: Най-добрата възможност, с която разполагаме
Автори: Лиляна Павлова, Тереза Червинска и Гелсомина Виглиоти, вицепрезиденти на Европейската инвестиционна банка

Изключването на жените от икономическия живот - като не се подкрепят техните бизнес начинания или като се пренебрегват техните идеи и опит - се отразява неблагоприятно на икономическите резултати и ограничава иновациите, които са ни нужни, за да се справим с големи проблеми като изменението на климата.

Трябва да засилим подкрепата за жените предприемачи - не само защото е етично и социално справедливо. Крайният резултат наистина оправдава усилията. Предоставянето на равни възможности на жените може да създаде блага на стойност 160 трлн. долара благодарение на по-доброто използване на човешките умения.

Жените - основателки на start-up компании, са истинска рядкост в Европа. Това отчасти се дължи на факта, че жените учредяват по-малко предприятия от мъжете. И въпреки че те представляват повече от половината от населението, по-малко от една трета от предприемачите са жени. Макар че получават по-малко от половината инвестиционен капитал в сравнение със своите колеги мъже, компаниите, основани от жени, реализират два пъти повече приходи за всеки инвестиран долар.

В сферата на рисковия капитал жените са представени особено слабо. Дори когато се решат да създадат startup компания, жените имат проблеми с получаването на финансиране. През 2021 г. жените предприемачи са привлекли само малка част от инвестициите в рисков капитал - едва 1%. От другата страна на Атлантическия океан ситуацията не е много по-различна. През 2021 г. жените предприемачи в Съединените щати са получили едва 2% от всички средства за рисков капитал - най-малкият дял от 2016 г. насам.

Равнопоставеността между половете в ръководствата на компаниите също допринася за по-добрите финансови резултати. Вероятността фирмите със силно участие на жени в управителните съвети да постигнат по-добри резултати е с 28% по-висока от техните конкуренти, а фирмите с разнообразни по пол управленски екипи - с 25% по-висока.

Конкретни стъпки в подкрепа на жените

Проучване на Консултантския център за финансиране на иновациите към Европейската инвестиционна банка - Финансиране на жени предприемачи: Как да осигурим повече възможности за растеж, констатира постепенно нарастване на рисковия капитал и началното финансиране за дружества в Европейския съюз, ръководени и притежавани от жени. Все повече жени основават и собствени инвестиционни фондове или работят като водещи партньори във фондове за рисков капитал.

Въпреки това Европа продължава да изостава от другите региони по света по отношение на дела на рисковия капитал и другите частни инвестиции, които жените получават. Равнището на предприемаческа дейност сред европейските жени също е ниско: 5.7% в сравнение със средно 11% за останалата част от света.

За наваксване на това изоставане е необходима коренна промяна. Намирането на решения в четири ключови области би могло радикално да подобри възможностите на жените за започване и финансиране на стопанска дейност:

1. Увеличаване на броя на жените, които управляват фондове и вземат решения във фондовете за рисков капитал. Като важни пречки могат да се посочат липсата на жени партньори в дружествата за рисков капитал и недостигът на инвестиционни фондове, ръководени или управлявани от жени. Едва 5% от управляващите партньори във фондовете за рисков капитал в ЕС са жени, докато жените съставляват около 15% от главните партньори във фирмите за рисков капитал в САЩ.

Три пъти по-голяма е вероятността дружества за рисков капитал с жена партньор да инвестират в дружества, ръководени от жени. Исландският фонд за рискови инвестиции Crowberry Capital е основан от жени. Една трета от неговите средства бяха вложени в дружества, основани от жени. За своя втори фонд Crowberry Capital привлече 76 млн. евро за дружества в сферата на информационните технологии и комуникациите на ранен етап от развитието, като 20 млн. евро от тях постъпиха от Европейския инвестиционен фонд и от Европейската комисия.

2. Инвестиране с оглед на равенството между половете чрез създаване на специални фондове и финансови инструменти в подкрепа на предприемаческия дух на жените. Някои от пречките пред жените предприемачи са структурни. Така например от главните партньори се очаква да осигурят 1-3% от капитала на нов фонд. Жените инвеститори може да не разполагат с достатъчно средства, за да направят такава инвестиция или да покрият разходите за дейността на фонда, преди той да започне да носи печалба. Също така е възможно те да нямат опита на своите колеги мъже, което да затрудни привличането на средства.

3. Оказване на помощ на жените за намиране на необходимите средствата и технически консултации, необходими за развитието на техните предприятия. При започване на стопанска дейност повечето жени разчитат на своите собствени спестявания и на финансова помощ от членове на семейството, което може съществено да ограничи развитието на тяхната фирма. Проучвания във Франция показват, че 10% от жените предприемачи се обръщат към банките за подкрепа, което представлява около една трета по-малко от мъжете предприемачи. Национални инициативи като Enterprise Ireland, Център за развитие на промишлените технологии в Испания и Bpifrance предлагат средства за предприятия на ранен етап от развитието си, които са притежавани от жени, но тези средства могат да намалеят с разрастване на предприятието.

4. Подкрепа за жени предприемачи в сектори, в които те видимо отсъстват, като например в областта на високите технологии и науката, технологията, инженерството и математиката (НТИМ). По данни на проучването She Figures 2021 на Европейската комисия, докато броят на жените, работещи в областта на научните изследвания в Европа, бавно се увеличава, жените продължават да са недостатъчно представени като изобретатели във всички технологични области. Тяхното отсъствие означава, че една от най-динамичните области на икономическия растеж - високите технологии и иновациите - се развива, без да се отчитат приносът, опитът или перспективите на половината от населението. Липсата на женски модели за подражание също оказва силно влияние върху момичетата, които се интересуват от области на НТИМ.

По-малко приказки - повече действия

Понякога самото осветяване на даден проблем ще доведе до неговото решение. През 2019 г. Европейският съвет за иновации си постави за цел да увеличи броя на ръководените от жени startup предприятия, които са получили финансиране по неговата програма Accelerator. Като покани повече жени да представят своите предприятия и като увеличи броя на жените в журито до 50%, съветът увеличи процента на ръководените от жени прохождащи предприятия, които получиха финансиране по програма Accelerator, от 8% на 29%.

Вече набрахме инерция. През 2021 г. в Европа бяха регистрирани рекорден брой успешни резултати - първични публични предлагания, изкупувания или придобивания, извършени от startup предприятия, основани от жени. За да се противопоставим решително на вкоренените предразсъдъци обаче, е необходимо да достигнем критична маса от жени, които преодоляват ограниченията като предприемачи в областта на високите технологии и като инвеститори. Също така имаме нужда и от повече данни за препятствията, с които се сблъскват жените, за да могат частните банки и правителствата да осигурят условия за равнопоставеност.

Подобряването на възможностите за жените не се изчерпва с откриване на нови пазари. То ще повиши конкурентоспособността и авторитета на Европейския съюз по света, като същевременно ще реши и въпроса за социалната справедливост. Жените не се възприемат като равностойни, но въпреки това те са най-добрата инвестиционна възможност пред обществото. Доказано е, че напредъкът по отношение на равенството между половете има потенциала да преобрази нашите икономики. И въпреки това жените са пренебрегвани и недостатъчно финансирани. Това не е нито справедливо, нито разумно. Крайно време е да променим това.

Още от Капитал