Очакваме тази година финансирането на бизнес проекти за фотоволтаици да надхвърли 200 млн. лв.

Десислава Симеонова - лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ

Десислава Симеонова - лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ
Десислава Симеонова - лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ
Десислава Симеонова - лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ
Десислава Симеонова - лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ
Десислава Симеонова е лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ. Тя ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 18 октомври.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Десислава Симеонова е лидер на Програмата за устойчиво финансиране на "КВС Груп" и изпълнителен директор "МСП Банкиране" на ОББ. Тя ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 18 октомври.

Непредвидимата ситуация в енергийния сектор кара фирмите да търсят решение в собствени ВЕИ мощности и енергийна ефективност. Какви възможности за финансиране на такива проекти предлага ОББ?

- Растящите цени на енергоизточниците, новите регулации, свързани със Зелената сделка в Европа, силната конкуренция и пазарната непредвидимост са все фактори, които влияят на бизнеса. При това положение дори добре развити компании с успешни бизнес модели търсят оптимизация и начин да управляват рисковете. Още преди цените на енергията да станат толкова волатилни, ОББ предложи на бизнес клиентите и земеделските производители специализирано кредитиране за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди. За малки и средни предприятия стандартното финансирането е до 2 млн. лв. при облекчени изисквания за самоучастие и с дълъг срок на изплащане - до 10 години след гратисния период, който може да достигне и 9 месеца. Наблюдаваме изключително голям интерес към инвестициите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, основно за изграждане на фотоволтаични инсталации. От старта на специализирания ни продукт в края на миналата година регистрираме стотици запитвания за инвестиции във ФЕЦ на различни етапи на реализация - от проектна идея до проекти, преминали административните процедури, с разрешителни и т.н. Очакванията ни са тази година в различните сегменти финансирането на проекти на бизнеса за фотоволтаични инсталации за собствено потребление, за продажба или комбинирано ползване на енергия да надхвърли 200 млн. лв. Само по себе си това е съществен ръст спрямо предходни години и показва, че бизнесът доста бързо и гъвкаво успява да реагира на пазарната ситуация и да преориентира инвестиционните си планове към проекти, подобряващи енергийната ефективност.

Какви са вашите наблюдения - в какво най-често инвестира българският бизнес?

- От гледна точка на бизнес ефективност съвсем естествено българският бизнес концентрира инвестициите си в проекти за реализиране на мощности за възобновяема енергия, като тенденция се наблюдават и инвестиции в различни иновации, затварящи циклите на производство, проекти за автоматизация и дигитализация. Компаниите систематично търсят и възможности за финансова подкрепа от ЕС под формата на различни европейски и национални програми с финансови инструменти, гаранционни програми и грантови схеми. Всякакви форми на облекчено финансиране, с които да реализират по-сериозни и устойчиви инвестиции, със значително по-кратък срок на изплащане са отлично приети от бизнеса. ОББ традиционно е доверен партньор на клиентите си в предлагането на финансиране с гаранционни програми.

Колко трудно се реализират такива проекти и помага ли банката в администрирането им?

- С нарастването на очакванията и разширяването на регулациите установяваме, че фирмите все повече търсят устойчиви решения, но в практиката не всички компании са добре запознати с новите изисквания и се нуждаят от подкрепа. Ангажираността на клиентите е много важна за усвояване на финансовите възможности и съвместно постигане на реален резултат в борбата с климатичните промени. Подкрепата, свързана с устойчивата трансформация, бързо се превръща в услуга с добавена стойност за финансовите институции като ОББ, които могат да споделят експертен опит и нефинансова подкрепа. Ние развиваме екосистема от външни партньори, с които да подкрепим нашите клиенти и техните разнообразни нужди по време на трансформацията им като добавим експертност и стратегически консултации. Например, като започнахме да предлагаме продукта Инвестиционен кредит за изграждане на фотоволтаични инсталации, осъзнахме, че целевото финансиране на производството на енергия за собствени нужди е ново за клиентите ни, чийто бизнес традиционно е в различни сектори. За да улесним достъпа им до финансиране, ние разширихме услугата посредством Партньорска програма. В нея участват 7 консултантски и инженерингови кампании, които могат да подкрепят клиентите във всяка стъпка в реализирането на проектите им. За сектора на селското стопанство в края на лятото стартирахме "ОББ Агро калкулатор", който дава възможност на земеделците не само да изчислят въглеродния отпечатък на стопанствата си, но и да се информират кои от дейностите им генерират по-високи от средните за страната емисии. Тук също работим с партньори, които могат да консултират агропроизводителите и да предложат конкретни решения за прецизно земеделие, различни подобрения и инвестиции. "ОББ Агро калкулаторът" на въглеродните емисии е напълно достъпен за всички на уебсайта на банката, като е изцяло дигитално, изключително лесно и удобно за използване решение, с което земеделците мога да си дадат отговор на все по-важен въпрос: "Как въздействам върху околната среда?" За първия месец от представянето му калкулаторът вече се радва на широк интерес, като броят на направените изчисления на отпечатъка на различни земеделски стопанства е близо 600. След като вече са калкулирали емисиите си, земеделците могат да получат следващи насоки от нашите мениджъри за връзки с клиенти и партньори, като поемат по пътя на устойчива трансформация и енергийна ефективност.

Традиционно ОББ работи и със силно развита мрежа от консултантски компании, с които си партнираме добре и по отношение на европейското финансиране и подготовката и управлението на проекти с безвъзмездна помощ.

Обхватът на консултантските ни партньорства за бизнеса вече включва и подкрепа за подготовка на ESG стратегии и доклади, устойчиво проектиране и строителство на сгради, управление на отпадните води. По този начин вярваме, че ще отговорим на сложните въпроси на нашите клиенти по отношение на рисковете и възможностите на устойчивото развитие по професионален и експертен начин.

Какъв дял от кредитния портфейл на ОББ е към компании с одобрени ESG стратегии или такива, инвестиращи в зелени технологии и декарбонизация?

- Все още броят на тези компании не е голям, но тенденцията е към нарастване. По отношение на ESG стратегиите определено най-голяма активност констатираме при големите международни компании, които следят своите ESG рейтинги, отразяващи включително веригите им на доставки. Постепенно ефектът се пренася и към по-малките бизнеси. Все повече големи партньори на нашите клиенти изискват от доставчиците си да покажат, че също имат политики за устойчиво развитие. Наличието на докладите за устойчивост се очертава като задължително изискване, а не пожелателно действие. Изискват се оценки на въглеродните емисии, вложени в производството на единица продукт, а в нередки случаи се поставят и условия за намаляването им. Като цяло въвеждането на ESG в бизнес модела на едно предприятие предлага възможност за растеж и постигане на устойчивост, но и на конкурентно предимство. Тук често първите могат да се окажат печеливши и затова ние имаме за цел да предаваме знания на нашите клиенти по тази тема.

А какви ESG цели си е поставила ОББ и цялата "KBC Груп"?

- Стратегията на КВС за устойчивостта е надграждане на нашата корпоративна стратегия в няколко направления: минимализиране на негативните ефекти от дейността, отговорно банкиране и инвестиране и предлагане на решения и партньорство на нашите клиенти в техния преход.

За нас темата за екологично, социално и корпоративно управление е на дневен ред от 10 години и непрекъснато инвестираме в нея. През септември 2019 г. KBC заедно с още над 30 банки подписа Колективния ангажимент за действия в областта на климата и се ангажира да насочи усилия и ресурси за улесняване на икономическия преход за постигане на неутралност по отношение на климата в синхрон с целите на Парижкото споразумение. Това направи процесите още по-интензивни - адаптирахме вътрешни правила и политики, създадохме ясни правила за оценка на съществуващите портфейли, ограничихме финансирането на цели сектори, които не отговарят на стандартите ни за устойчив бизнес.

КBC ясно дефинира целите и те са отразени в наскоро публикувания Доклад за устойчивост 2021. Например ОББ пое ангажимент за поддържане на дела на финансираната енергия от възобновяеми източници в общото банково енергийно портфолио да е над 65%, като тази година увеличихме амбицията си до 75%. Конкретни цели имаме и по отношение на сектори и инвестиции, свързани с политиките за устойчивост в строителството, недвижимите имоти и земеделието.

По отношение на собствения ни отпечатък ние непрекъснато подобряваме рециклирането на отпадъци и оптимизираме потреблението на електроенергия, отопление, хартия и вода. Разработваме устойчиви финансови и инвестиционни решения за нашите клиенти и се стремим активно да ги подкрепяме в техния собствен преход към устойчивост.

Като част от нашата стратегия за постигане на конкретни цели създадохме редица продукти и услуги - за бизнеса и за ритейл клиенти - кредити за фотоволтаици за всички бизнес сегменти, специално ипотечно финансиране за устойчиви имоти, лизингови продукти за електрически автомобили, устойчиви инвестиционни фондове и др. Работим много активно в тази насока както на ниво "KBC Груп", така и чрез всички компании от нашата група в България.

Постижими ли са NET ZERO целите на ЕС за 2030 и 2050 г.? И какво е нужно, за да се случи трансформация по-бързо и безпроблемно?

- Целите на стратегията NET ZERO безспорно изглеждат амбициозни, още повече през настоящата геополитическа перспектива, но аргументите за трансформацията са сериозни и свързани с човешкото развитие и просперитет. КВС на групово и локално ниво сме силно ангажирани с постигането им. Извън регулаторните изисквания най-важно остава самосъзнанието на всеки от нас. От голямо значение е да се повиши информираността по темата, защото на фона на заобикалящите ни кризи наблюдаваме отлагане на заложените цели на обществено и индивидуално ниво. Преходът към въглеродно неутрална икономика изисква системна промяна в редица сфери, бързи и широкомащабни усилия сега, не само от страна на държавите, но и от бизнеса. Бизнес лидерите са наясно, че ресурсите са изчерпаеми, а диверсификацията на енергоизточниците вече е задължителна. Наблюдавам все повече компании да свързват бъдещото си развитие с дългосрочни и устойчиви бизнес модели. Разбира се, веригите на доставки и пазарът ще променят бизнес моделите и на малките и микрофирмите, но за да се генерира голям мащаб от идеи за устойчиво развитие, е необходима по-добра информираност на всички, което ОББ също е възприела като част от своите отговорности като сериозен фактор на българския финансов пазар.