ESG и строителните компании - 10 стъпки за по-добро представяне

Има отчетлива разлика в достъпа до финансиране и условията по заемите за компании с установени ESG практики и такива без, показва анализ на CMS

ESG и строителните компании - 10 стъпки за по-добро представяне
ESG и строителните компании - 10 стъпки за по-добро представяне
   ©  Shutterstock
   ©  Shutterstock

Тенденцията за опазване на околната среда, приносът към обществото и отговорното корпоративно управление (ESG) все повече ще се отразяват на строителния сектор. По данни на Екологичната програма на ООН за 2020 г. 38% от енергийно свързаните въглеродни емисии в глобален мащаб се генерират от строителството.

По данни на McKinsey около 70% от над 2000 академични изследвания разкриват положителна тенденция - по-добрите ESG резултати водят и до приблизително 10% по-ниски капиталови разходи, тъй като прилагането на добри ESG практики води до намаляване на риска. Ако компаниите са проактивни в сферата на ESG, те полагат основата за по-лесната си адаптация към засилващите се регулаторни и обществени очаквания и имат възможност да създават, вместо да следват вече установени добри практики.

Представяме десет най-общи стъпки за строителни компании, които искат да повишат представянето си в областта на ESG и ползите, които то носи.

1. Изпреварете регулаторите

Тенденцията за по-обхватно регулиране в сферата на ESG с преследване на по-високи екологични и социално-икономически цели от националните и наднационалните регулаторни органи поставя предизвикателства пред бизнеса. Пример за това са плановете на Европейския съюз да въведе допълнително данъчно облагане при вноса на някои стоки, което цели да компенсира замърсяването на околната среда при производството им.

Компаниите, които установят в дейността си ESG стандарти, ще имат конкурентно предимство, ако покриват или надминават новоприетите нормативни изисквания.

2. Преминете към финансиране сESGфокус

Акционерите и финансиращите институции обръщат все по-голямо внимание на ESG практиките при оценка на дадена инвестиция. Обяснимо е с оглед на очакванията им за устойчивост на инвестицията в дългосрочен план. Разглеждат не само естеството на проекта, но и спецификите във веригата на доставки при реализацията му.

Има отчетлива разлика в достъпа до финансиране и условията по заемите за компании с установени ESG практики и такива, при които фокус върху ESG липсва.

Някои строителни компании вече започнаха да договарят кредитни линии, чиито лихвени проценти зависят от успеха им в постигането на ESG целите. Други успешно емитират "зелени облигации". Дори когато условията на заема не са обвързани с резултатите на ESG, банките все по-внимателно проучват този тип данни на потенциалните кредитополучатели. Така е не само защото все повече се стремят да отпускат "етични" заеми, но и защото успешните ESG стратегии обикновено са показател за целенасочено и ефективно управление и за дългосрочните перспективи на компанията като цяло.

3. Оценете и управлявайте рисковете през призмата наESG

Ключов аспект в управлението на рисковете са настъпващите промени в климата. Те обективно ще наложат промени в графиците на работа, вида на материалите, влагани в строителството, и съобразяване с екстремни климатични условия при проектирането и в процеса на строителството.

Доколкото вероятността от инциденти в работна среда например има пряко отражение върху разходите по застраховане, може да се заключи, че компаниите с по-засилен ESG фокус биха се ползвали от оценка с по-занижен риск при реализацията на проектите си.

4. Поставете фокусвърхучовешкия фактор

Въпреки значителното подобрение при безопасността на труда строителството остава един от секторите с най-висок риск от смъртни случаи, трудови злополуки и влошено здравословно състояние на работниците и служителите. Редом с това в сектора традиционно работят повече мъже. Във Великобритания например едва 16% от общо заетите в сектора са жени и има значителна разлика в заплащането на техния труд в сравнение с този на работниците и служителите - мъже.

Без добри ESG практики за преодоляване на тези проблеми, в периоди на затруднено намиране на работна сила или при значително завишаване на разходите за задържането й компаниите биха се оказали в значително по-неблагоприятно положение от тези, които вече прилагат високи ESG стандарти.

5. Усъвършенствайте управлението на веригата за доставки

Можем да очакваме повече изисквания за екологичност и устойчивост не само по отношение на изграденото съоръжение или инфраструктура, но към материалите и услугите, използвани за строителството им. Ще се вземат предвид въпроси като: степента, в която проектантите и изпълнителите могат да влияят върху избора на материали и техния източник; определен ли е местен източник на материали (вместо внос от големи разстояния); има ли по-устойчив алтернативен продукт или метод на работа; има ли по-екологични превозни средства и оборудване.

ESG стратегията на строителната компания ще окаже влияние върху нейната верига за доставки, особено по отношение на използването на устойчиви материали и приемливи трудови политики. Дори и компания, която не прилага свои собствени инициативи в тези области, ще трябва да се съобразява с ESG стандартите на клиентите си.

6. Бъдете готови за обществени поръчки сESGкритерии

Публичният сектор е един от основните потребители на строителни услуги. По оценка на Световния икономически форум и Boston Consulting Group обществените поръчки от публичния сектор достигат до 31% от обема на строителната индустрия във Великобритания и 44% в Германия. Това отрежда на правителствата решаваща роля при определяне на добрите практики в сектора.

Може да се очаква, че аспекти като липса на дискриминация при наемане на работната сила в сектора и добрите екологични практики ще играят все по-значима роля в конкурентоспособността на компаниите при участие в обществени поръчки.

7. Комуникирайте и си взаимодействайте с останалите заинтересовани

Чрез ESG компаниите имат възможността да затвърдят отношенията си с работниците и служителите, клиентите и широката общественост. Проучване от 2020 г. на Marsh McLennan установява директна зависимост между наличието на добри ESG практики и удовлетвореността на служителите в компаниите.

Екологичните и социалните стандарти, които поддържат компаниите, имат все по-голяма роля при репутацията им. Може да се очаква, че тези от тях с изразен ESG фокус ще се ползват с по-добро име и с възможността да извлекат дивиденти от това.

8. Идентифицирайте ключовите показатели за ефективност наESG

Стандартите за ESG са в процес на изграждане и все още липсва задължение на компаниите да се отчитат. Изграждането на система за проследяване на спазването на критериите за ESG - установените като законодателни изисквания и тези, които са предмет на обществено внимание, е ключово за оценката на компанията в светлината на ESG.

9. Събирайте качествени данни

Ползите за компаниите от въведените ESG стандарти зависят пряко от пълнотата и прозрачността на информацията за тяхното изпълнение, въпреки че не във всеки аспект на ESG може да се говори за точни изчисления. Растящият брой технологични решения на проблема със събирането, обработката, оценката и огласяването на данните дава добри възможности да се вземат най-ефективните управленски решения.

10. Наблюдавайте и отчитайте напредъка

Липсата на единен стандарт за оповестяване на ESG стандартите, възприети от компаниите, и за отчитане на напредъка по тях създава затруднения за бизнеса, особено за този, който оперира в повече от една юрисдикция.

В този контекст може би най-близо до глобален стандарт се явява системата Stakeholder Capitalism Metrics (SCM), разработена от Международния бизнес съвет на Световния икономически форум. Тя се състои от 21 основни и 34 допълнителни показателя, групирани в четири групи в духа на Целите за устойчиво развитие на ООН - "Принципи на добро управление", "Планета", "Хора" и "Просперитет".

Обективните ползи за бизнеса от това да си определи ESG цели над минимално нормативно изискуемите оправдават допълнителното усилие, което поставянето и следването на тези цели изисква. В още по-голяма степен този извод важи за строителния сектор, в който дългосрочното планиране е неотменимо условие, за да се постигнат оптимални резултати.

CMS (Си Ем Ес) e международна кантора, която предоставя съдействие по целия жизнен цикъл на един актив - от покупка, устройствено планиране и строителство, през управление до продажба. Кантората работи глобално. Има експертиза за пресечните точки на имотите с технологиите. Освен това консултира по вещноправните аспекти на проекти като вятърни и соларни паркове, електрически интерконектори и проекти за енергия от отпадъци.

CMS има експертиза и във всички правни аспекти на екологично, социално и корпоративно отговорно управление. Предоставя консултации, които адресират въпроси като климатични промени, ESG анализ и оценка на рисковете, устойчиви вериги на доставки.

Анализът е подготвен от екипа на CMS - Лондон, ръководен от Емма Шаафсма и Шона Фрейм - водещи експерти в областта на инфраструктурните, енергийните проекти и строителството. Материалът е обобщен и представен от Женя Димитрова, ръководител отдел "Недвижими имоти и строителство", и юриста Васка Солакова от CMS София.
3 коментара
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал