Свитият пазар вече се отразява и на фармацевтиката

Слабото потребление и дълговете на клиентите понижават финансовите резултати на дружествата

Свиването на вътрешния пазар и забавянето на плащанията от клиенти вече се отразяват на резултатите на публичните фармацевтични компании у нас. Докато до средата на годината производителите на лекарства и медицински изделия оставаха почти незасегнати от влошената икономическа среда, към края на третото тримесечие приходите на повечето спадат или нарастват незначително. Там пък, където има ръст, той се дължи главно на нарастването на износа. Сериозен ефект върху резултатите на дружествата, които продават продукцията си в различни сегменти на пазара, има и поскъпването на суровините.

Помощ от чуждия пазар

Лидерът в сектора "Софарма" забавя растежа си в края на септември. Дружеството повишава леко приходите си и постъпленията от продажби, но печалбата остава плоска (виж графиката). За лекото повишение спомага чуждият пазар, обясняват от дружеството в доклада си. Свиването на вътрешния пазар обаче продължава да пресира резултатите.

По-ниска рентабилност

Тенденцията за намаляване на рентабилността се очертава и при компаниите, които са в групата на "Софарма". Печалбата на "Българска роза Севтополис" например се понижава тройно, докато оборотът й се свива с едва 3%. Компанията не притежава индустриална собственост и практически не участва самостоятелно на българския и чуждестранните, а работи по договори със "Софарма". Само за третото тримесечие на 2011 г. в производството на таблетни лекарствени форми се наблюдава спад от близо 28% спрямо базисния период на предходната 2010 г. Това се дължи на текущ ремонт на цех "Твърди лекарствени форми" във връзка с проект за технологична модернизация на таблетното производство и въвеждането на нови производствени мощности. Респективно и количеството на реализираната продукция от тази група също бележи спад от близо 30%.

"Спрямо предходната 2010 г. нетната печалба на дружеството към 30 септември бележи спад в резултат от "намаления обем на производството спрямо предходната година, намаления обем на приходите от продажби и промените в пазарните цени съобразно конюнктурата на фармацевтичния пазар", пише в доклада за дейността на компанията.

Намалена покупателна способност

Продажбите си понижава и "Момина крепост". Дружеството е един от основните на българския пазар на медицински изделия за еднократна употреба. Пазарът на пластмасови изделия за бита и промишлеността обаче остава свит вследствие на намалена покупателна способност на хората, обясняват от дружеството. Факторите, които са оказали влияние върху резултатите на дружеството през третото тримесечие, са свиването на вътрешния пазар за медицински изделия, увеличаване цените на основните суровини и материали, натискът на клиентите да се работи при отложено плащане, както и повишеният брой чужди компании, които предлагат конкурентна продукция.

Нови пазари, нови продукти

С 30% по-високи приходи отчита "Медика" благодарение основно на ръста при продажбите на продукция с 34.8% до 12 млн. лв. Увеличение се забелязва както при фармацевтичните продукти (19%), така и при медицинските изделия (48%). Главната причина за по-добрите резултати е увеличеният износ с 90%, който достига 4.6 млн. лв. Към края на септември делът на продажбите в чужбина нараства до 36% спрямо 26% година по-рано.

Това се дължи не толкова на по-благоприятни конюнктурни условия, колкото на разработването на нови пазари и клиенти, отчитат от компанията. Увеличение от 17% се отчита и на вътрешния пазар в резултат на разширяването на лекарственото портфолио и налагането на нови генерични продукти. Разходите нарастват с близо 35% до 11.5 млн. лв. След като компанията успя да преобърне спада в продажбите от последните три години, прогнозите за цялата 2011 г. са над 25% ръст на приходите от продажби и 10-12% увеличение на брутната печалба. Мажоритарен собственик на дружеството с 83.5% е "Доверие капитал",  а "Софарма" държи 10.1%.

Обществени поръчки

Към края на септември "Етропал" е пласирало продукция за общо 4.9 млн. лв., което е с близо 30% по-малко от отчетените 6.9 млн. лв. за същия период на миналата година. С почти 1800% по-големи са другите приходи, които достигат 1.5 млн. лв. Това най-вероятно се дължи на продажба на активи, тъй като същата сума фигурира и в графата "балансова стойност на продадени активи".

Общо приходите от дейността намаляват с около 4%. При почти непроменени разходи обаче това елиминира печалбата от 34 хил. лв. за същия период на миналата година и носи на дружеството загуба от 214 хил. лв. Основната причина за по-ниските постъпления е произведената, но непродадена и нефактурирана продукция към здравните заведения в страната по спечелени обществени поръчки, пише в междинния отчет на дружеството, което е част от структурата на "Синтетика". "Етропал" е единственият производител в страната на консумативи за хемодиализа. Основната част от продукцията се пласира на местния пазар, като досега дружеството е спечелило 45% от обществените поръчки за доставка на хемолинии и диализатори в страната.