Фирми продават европроектите си заради проблем с намирането на финансиране

Според консултантите случаите ще зачестяват, но напомнят, че компаниите все пак имат и няколко алтернативни варианта

Одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони може да бъде изпълнен от друга фирма, стига при прехвърлянето на дялове да няма промяна на БУЛСТАТ
Одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони може да бъде изпълнен от друга фирма, стига при прехвърлянето на дялове да няма промяна на БУЛСТАТ    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА
Одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони може да бъде изпълнен от друга фирма, стига при прехвърлянето на дялове да няма промяна на БУЛСТАТ
Одобрен проект по Програмата за развитие на селските райони може да бъде изпълнен от друга фирма, стига при прехвърлянето на дялове да няма промяна на БУЛСТАТ    ©  АНЕЛИЯ НИКОЛОВА

"Чаках близо година и половина, докато разбера, че проектът ми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е одобрен, а вече от една година не мога да започна да го изпълнявам, защото не мога да намеря нужното съфинансиране. Досега съм водил разговори със 7 банки, но нито една от тях не е склонна да ми даде заем или да ми издаде нужната банкова гаранция, за да кандидатствам за авансови плащания. Затова взех решение да продам проекта си на друга фирма, която да може да го изпълни."

Историята е на предприемач от Стара Загора и все по-често вече е и история на мениджърите на други фирми. И консултанти, и държавни институции признават, че проблемът с намирането на финансиране за изпълнението на европроектите се задълбочава.

От частното към общото

Проектът на старозагорския предприемач е за изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 67.32 kW. Той е на стойност от 380 хил. лв., от които субсидията е 70%, а останалата част е за сметка на предприемача. "Досега по подготовката на проекта вече съм вложил близо 15 хил. лв. – 5 хил. за консултанта и 10 хил. лв. за изваждането на необходимите строителни разрешителни. Ако не успея да го изпълня, все едно съм загубил тези пари", казва той. Решението, което намира, е да продаде проекта си.

От Държавен фонд "Земеделие" обясняват (ДФЗ), че не е проблем да се прехвърлят дялове от една компания на друга. Одобрен проект може да бъде изпълнен от друга фирма, стига при прехвърлянето на дялове да няма промяна на БУЛСТАТ. Тоест това не е проблем, когато става въпрос за АД, ЕООД, ООД. При едноличните търговци казусът се усложнява. За да може всичко да е законно, това, което правят фирмите, е да вземат нужните им средства от някоя друга компания, да изпълнят проекта от свое име, но за нейна сметка и след приключване на петгодишния мониторинг, официално да прехвърлят това, което са придобили с европейски субсидии. И двете страни са доволни – компанията, която купува проекта, може да получи материални активи на ниска цена, а компанията, която е продала проекта си, получава "комисион".

"Ако продам проекта си, ще настоявам поне за 50 хил. лв. Така хем ще си покрия разходите досега, хем ще имам малка печалба", разказва предприемачът. В подобна ситуация са и негови близки – имат одобрени проекти, но не могат да си намерят финансиране и затова вече водят конкретни преговори с по-голяма фирма. "Не смятам, че това е нещо лошо. Така поне не сме на загуба. В същото време обаче цялата идея на европейското финансиране се изкривява – то не стига до малките компании, до тези, които имат нужда от субсидии, а пак до големи фирми."

"В нашата практика вече се срещат компании, които са склонни да продадат проекта си заради проблеми с финансирането. Предвид икономическата ситуация може да се предположи, че делът им ще расте", коментира Гергана Атанасова, главен експерт "Европейски програми" в консултантската компания "Елана инвестмънт".

От ДФЗ пък разказват за куриозен случай, в който, за да намери финансиране, бенефициентът е потърсил средства от заложна къща.

Алтернативните варианти

Ако искат да получат авансови плащания (които след последните промени могат да достигнат до 50% от общата сума), фирмите трябва да представят банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер на 110% от стойността на авансовото плащане. Изискванията за получаването й обаче са почти като за кредит, оплакват се бенефициентите.

Авансово плащане може да се получи и ако се представи договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители се задължават пред ДФЗ да отговарят за задължението по авансовото плащане на бенефициента. Поръчителството, също като банковата гаранция, трябва да е в размер на 110% от стойността на авансовото плащане. Поръчителите трябва да са юридически лица без задължения. Едно от изискванията предвижда 20% от приходите от продажби от последната година, както и 25% от собствения капитал на всеки от поръчителите през последната година и последното приключило тримесечие преди подаване на заявката за авансово плащане да са по-големи или равни на 110% от аванса. От ДФЗ препоръчват на онези от бенефициентите, които все пак имат някакви финансови затруднения, да се насочат към друг инструмент – по инвестиционните схеми фондът осигурява рефинансиране на банкови кредити.

Изпратете ни вашия казус и ние ще потърсим коментар от държавни експерти или независими консултанти, работещи по съответната програма. Използвайте електронната форма на адрес http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/kazusi/. Всички публикувани досега въпроси и отговори можете да прочетете на http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/.

Въпрос:

Бенефициент по Мярка 312 е подписал договор с Разплащателната агенция за финансово подпомагане за изграждане на фотоволтаична централа. По лични причини на неговия едноличен собственик на капитала се налага да замине за чужбина. Фирмата, с която е кандидатствал по Мярка 312 от ПРСР е ЕООД. Възможна ли е смяната на едноличния собственик на капитала чрез прехвърляне на дружествените дялове от физическото лице г-н Иванов на друго физическо лице, при което се запазва правосубектността на получателя (бенефициента) на субсидията?

Отговор:

Съгласно правилата за прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони не съществува ограничение за прехвърлянето на дялове и акции, както и за промяна на броя на съдружниците в дружество, създадено по Търговския закон (ООД, ЕООД или АД). Промяната на собственика на дружество не освобождава дружеството от поетите договорни задължения като страна по договора за отпускане на финансова помощ.

Въпрос:

Смяната на едноличния собственик на ЕООД - бенефициент по Мярка 312, не влиза ли в противоречие с разпоредбата на чл.43 (1), т.2 от Наредба 29/11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" - http://www.prsr.bg/attachment/documents/file_bg_82.pdf

Отговор:

Собственик на субсидираните активи в одобрения проект по Mярка 312 е дружеството, бенефициент по договора за отпускане на финансова помощ. Промяната на собственика (собствениците) на дружество не води до промяна на страната по договора с ДФ "Земеделие" и съответно не е в противоречие с чл.43, ал.1, т.2 от Наредба №29/11.08.2008 г. на министъра на земеделието и храните.

Въпрос:

Каква е процедурата за промяна доставчика на оборудване и промяна на самото оборудване (без да се променят основните параметри на проекта - инсталираната мощност), и промяна на изпълнителя (строителя) на обекта? Промяната на доставчика на оборудване и на самото оборудване се налага по причина, че е намерена по добра оферта за доставка на оборудване, т.е. оборудването може да бъде доставено на по-ниска цена. По същата причина се налага и промяна на изпълнителя - строителя на обекта, намерен е строител, които ще изгради обекта на по-ниска цена.

Отговор:

Съгласно изискванията на Наредба 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 312 всички промени след одобрението на проекта, които са свързани с промяна в първоначално одобрените параметри на активите (цена, марка, модел и др.), както и с доставчика, се извършват с мотивирана молба за анекс към вече сключения договор между бенефициента и ДФ "Земеделие" - РА. След преценка на основателността на искането за промяна на доставчика и/или на параметрите и цените на активите, за които се иска безвъзмездна финансова помощ, фондът изготвя и сключва анекс. Условията за изменение и/или промяна на договора са регламентирани в чл. 41 от Наредба 29 от 11 август 2008 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2008 г., попр., бр. 76 от 30.09.2011 г.). 

 

Още от Капитал