Най-големите обществени поръчки през седмицата

Самоков търси фирма за чистотата срещу 9 млн. лв.

Община Самоков търси компания за сметосъбиране, целогодишно поддържане на чистотата на пътна мрежа и стопанисване на депото за битови отпадъци в местността Катранджия. Поръчката ще се изпълнява за срок от пет години, като общата прогнозна стойност е 9 млн. лв. Право на участие в търга имат компании с общ оборот от минимум 5.4 млн. лв. и реализирани договори сходни с поръчката за поне 3.6 млн. лв. Техническите предложения ще се оценяват с 60 точки, а ценовите – 40 точки, като срокът за подаване на документи изтича на 30 декември.

Водна реконструкция в община Родопи

Община Родопи търси фирми за реконструкция на ВиК мрежата в Храбрино, Оризаре и Бойково. Поръчката е с индикативна цена 5.7 млн. лв. и е разделена на три обособени позиции, като оферти могат да бъдат подавани за една или повече позиции. Крайният срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до края на 2014 г., тъй като процедурата се финансира по Програмата за развитие на селските райони. От кандидатите се изисква оборот от изпълнение на договори, сходни с поръчката, от 4 млн. лв. до 8 млн. лв. за различните позиции. Офертите ще се оценяват според предложена цена с тежест 60% и техническо изпълнение 40%.

Обновяване на пътната инфраструктура в Съединение

Община Съединение търси изпълнител за основен ремонт на части от пътищата Съединение - Голям Чардак и Неделино - Церетелево - Царимир. Целта на проекта е чрез реконструкция на общинската междуселищна пътна мрежа да бъдат създадени условия за развитие на местната икономика и услугите в града. Прогнозната стойност на търга е 5.5 млн. лв., а срокът за изпълнение е 10 месеца след подписване на договора. Право на участие в процедурата имат компании с общ оборот минимум 12 млн. лв. през последните три години. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като цената е с тежест 30%.

Изграждане на информационни табла и рехабилитация на тролейбусна мрежа

Община Русе търси проектанти и строители за изграждане на електронни информационни табла и рехабилитация на тролейбусната мрежа в града. Поръчката е разделена на две обособени позиции, но според условията кандидатите могат да участват за една или повече позиции. Стойността на търга е 3.4 млн. лв., срокът за изпълнение на строителните работи е до 19 месеца след избора на изпълнители. Право на участие имат компании с оборот от специализирани поръчки за последните три години в размер на 9.3 млн. лв. Средствата са осигурени от ОП "Регионално развитие" по проект за интегриран градски транспорт в Русе. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта.

Проектиране на газова връзка между България и Сърбия

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570677&newver=2 ">Министерството на икономиката и енергетиката търси проектант за изработване на задание, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности за строежа на газова връзка България – Сърбия с дължина 61.6 км. Поръчката е с прогнозна стойност 3.2 млн. лв., като се търсят изпълнители с реализиран оборот от сходни договори с търга за минимум 1 млн. лв. през последните три финансови години. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и трябва да бъде завършен до 15 септември 2015 г. Според критериите за оценяване ценовите оферти имат най-висока тежест – 70%. 

Ремонт на уличната мрежа край Хасково

По" target="_blank" >http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=571002&newver=2">По програмата за селските райони община Минерални бани търси строител за уличната мрежа в Караманци и Сърница. Стойността на поръчката е 3 млн. лв. и трябва да бъде изпълнена до 18 месеца след сключване на споразумението. От кандидатите се изисква оборот за последните три години в размер на 4.5 млн. лв. Според критериите за оценяване цената и техническото изпълнение са с еднаква тежест – по 50%.

Ремонт и поддържане на общинските пътища в Белица

Местното" target="_blank" >http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570736&newver=2">Местното ръководство търси строителна компания за поддръжката на пътната мрежа в града, включително и извършването на ремонти през следващите пет години. Поръчката е за 2.3 млн. лв. , а за да кандидатстват, фирмите трябва да са изпълнили оборот през последните три години за минимум 4.6 млн. лв. Офертите ще бъдат оценявани според техническо изпълнение с тежест 60% и цена 40%, като документи ще се приемат до 13 януари 2014 г.

Строителство на ВиК мрежата в Минерални бани

Втора" target="_blank" >http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570979&newver=2">Втора поръчка в Минерални бани – този път за рехабилитация на водопровод за питейни и битови нужди към помпена станция "Щъркелите". Търгът е с индикативна стойност от 2 млн. лв., а за да кандидатстват, участниците трябва да докажат общ оборот от 5 млн. лв. за последните три приключили финансови години. Ценовите оферти и техническите предложения ще бъдат оценявани еднакво с тежест 50%. Срокът за подаване на документи е 6 януари 2014 г.

Изграждане на система за контрол на международните летища Варна и Бургас

Министерството" target="_blank" >http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570893&newver=2">Министерството на вътрешните работи търси фирма за изграждане на електронни гишета за автоматизиран граничен контрол на международните летища Варна и Бургас. Индикативната стойност на търга е 2 млн. лв. и се финансира Фонда за външните граници. Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 30 юни 2015 г. Кандидатите в търга трябва да докажат наличие на общ оборот от 6 млн.  лв. От избрания изпълнител ще се изисква гаранционна и техническа поддръжка на съоръженията, както и да проведе обучение на служители от "Гранична полиция". Критерият за възлагане на поръчката е най-ниската предложена цена.

Модернизация на уличното осветление във Вършец

Общината търси изпълнител за реконструкция на уличното осветление в града. Строително-монтажни работи ще засегнат и осветлението в още осем населени места в района на общината. Индикативната цена на търга е 1.8 млн. лв., като средствата са осигурени по Програмата за развитие на селските райони. Предложенията на кандидатите ще се оценяват по технически и ценови критерии с еднаква тежест – 50%. Избраният изпълнител трябва да завърши поръчката до 14 месеца след подписване на договора.

Изграждане на ВиК мрежа в Созопол

Обществена поръчка за строителство на ВиК мрежа в местността Провлака за 1.6 млн. лв. е обявила община Созопол. Процедурата е финансирана по оперативна програма "Околна среда" и в тази връзка трябва да бъде завършена в срок до 31 декември 2014 г. От кандидатстващите компании се изисква общ оборот от минимум 4.9 млн. лв. и специализиран не по-малко от 1.3 млн. лв. за приключилите последни три финансови години. Ще бъде избрана икономически най-изгодното предложение с оглед на техническа оферта с тежест 40%, цена 30%, управление на риска с тежест 20% и срок за изпълнение 10%.

Доизграждане на пожарната служба на летище Бургас

"Фрапорт" target="_blank" >http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=570901&newver=2">"Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт, летище Варна" търси изпълнител за доизграждане на новата сграда на пожарната служба на летище Бургас. Строителството на обекта стартира в края на 2010 г., но все още не е завършено. Според условията срокът за изпълнение на поръчката след избора на компания е до 122 дни. Търгът е обявен без индикативна стойност, но гаранция за участие е 11 хил. лв. Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от прогнозната стойност на тръжната процедура, което означава, че в този случай тя е минимум 1.1 млн. лв. без ДДС.