Най-големите обществени поръчки през седмицата

7.2 млн. лв.

Пътна реконструкция в Панагюрище

Общо шест обекта от уличната инфраструктура за 7.2 млн. лв. се очаква да бъдат обновени в града до март 2015 г., когато изтича и срокът за изпълнение на поръчката. Проектът се изпълнява по оперативна програма "Регионално развитие" и в нея могат да участват български и чуждестранни компании и обединения. Процедурата е разделена на шест обособени позиции, за които всеки кандидат трябва да подготви тръжна документация. Офертите ще се оценяват според цената с тежест 50%, техническо предложение – 45%, и време на изпълнение – 5%. Документи за участие се приемат до 17 февруари. 

7.1 млн. лв.

Поддръжка на паркове във Варна

Поддръжка, изграждане на зелени площи и отсичане на дървета са дейностите, които включва тръжната процедура за избор на изпълнител. Изпълнението на поръчката е за срок от две години със стойност 7.1 млн. лв., като е разделена на осем обособени позиции. Всеки участник има право да подава за една или повече позиции с реализиран оборот от 348 хил. лв. до 1.6 млн. лв. и изпълнен поне един договор, сходен с търга за последните три години. Срокът за получаване на оферти е до 6 февруари. 

6.4 млн. лв

Управление на информационната система на Спешна медицинска помощ

Министерство на здравеопазването търси компания за поддръжка и управление на информационно-комуникационните системи и автопарка на Спешна помощ за срок от три години срещу 6.4 млн. лв. В търга могат да участват кандидати с изпълнение на поне пет договора сходни с поръчката за минимум 6 млн. лв. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта според техническо изпълнение с тежест 70% и цена 30%, а документи могат да се изпращат до 31 януари.

5 млн. лв.

Реставрация на крепост "Хисарлъка"

Община Кюстендил търси изпълнител за реставрация и експониране на средновековната крепост "Хисарлъка". Стойността на поръчката е 5 млн. лв. и трябва да бъде изпълнена до една година след подписването на договора. Финансирането се осигурява от бюджета на общината. От участниците се изисква общ оборот от последните три финансови години в размер на 1.2 млн. лв., както и списък на изпълнени подобни обекти през последните пет години. Срокът за участие е до 20 януари.

4.3 млн. лв.

Електрическа енергия за ВиК - Стара Загора

ВиК - Стара Загора, търси доставчик на електрическа енергия и координатор на шест обекта в града. Срокът на договора е една година, а стойността му – 4.3 млн. лв. Право на участие в търга имат кандидати с реализиран оборот от сходни договори за последните три години в размер на минимум 10 млн. лв. Според изискванията компаниите трябва да представят и балансови отчети за дейността си за същия период от време. Ще бъде избран изпълнителят, предложил най-ниска цена, а документи могат да се изпращат до 17 февруари.

4.2 млн. лв.

"Топлофикация - София" търси доставчик

Софийското дружество търси доставчик на електрическа енергия за следващата една година. Обществената поръчка е обявена без прогнозна стойност, но гаранцията за участие е 42 хил. лв. Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки гаранцията не може да надвишава 1% от общата стойност, което означава, че в случая тя е минимум 4.2 млн. лв. За да кандидатства в търга, всеки кандидат трябва да докаже специализиран оборот, сходен с процедурата, за минимум 10.5 млн. лв. през последните три приключили финансови години. Оферти могат да се изпращат до 6 февруари, като ще бъде избрана тази с предложена най-ниска цена за изпълнение. 

4.2 млн. лв.

Система за таксуване в Русе

Община Русе търси компания за доставка и монтаж на оборудване за електронна система за таксуване и управление на трафика. Изпълнението на поръчката е за срок от 17 месеца, за който избраният изпълнител трябва да обучи персонала и да въведе оборудването в експлоатация. Стойността на търга е 4.2 млн. лв. и се финансира по проект за интегриран градски транспорт по оперативна програма "Регионално развитие". От кандидатстващите компании и обединения се изисква общ оборот от изминалите три финансови години за минимум 7.2 млн. лв., включително изпълнение на договори, сходни с поръчката, за поне 3.8 млн. лв. Документи могат да се изпращат до 30 януари.

4 млн. лв.

Корекция на река в Столичната община

Близо 4 млн. лв. смята да похарчи общината за корекция на река Иванянска в район Банкя. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е осем месеца, като финансирането на обекта е от столичния бюджет. Право на участие имат кандидати с доказан общ оборот за последните три години за минимум 3.6 млн. лв. Ценовото предложение ще се оценява със 75%, техническото - 25%, а оферти ще се приемат до 29 януари.

2.3 млн. лв.

Изграждане на пречиствателна станция

"Софийска вода" търси компания за проектиране и строителство на първи етап от пречиствателна станция в с. Войняговци за срок от 945 дни. Освен инженеринга избраният изпълнител трябва да монтира технологичното оборудване, да обучи персонала и поддържа системата 12 месеца след въвеждане в експлоатация. Стойността на поръчката е 2.3 млн. лв., а участниците трябва да докажат изпълнени договори през последните три години за минимум 6.6 млн. лв. Ценовото предложение е с тежест 70%, като срокът за кандидатстване е до 27 януари. 

1.7 млн. лв.

Реконструкция на улично осветление

Община Вършец търси изпълнител за обновяване на уличното осветление в града по Програма за развитие на селските райони срещу 1.7 млн. лв. Проектът трябва да бъде изпълнен до 14 месеца след подписване на споразумението. Участниците в търга трябва да предоставят документи за общ оборот от минимум 5.4 млн. лв. от последните три години. Срокът за получаване на оферти е до 6 февруари, като ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта. 

665 хил. лв.

Министерството на финансите търси консултант

Ведомството обяви поръчка за избор на консултант, който срещу 665 хил. лв. да доразработи и оптимизира Закона за публично-частното партньорство. Избраният изпълнител трябва да изготви и препоръчителни бизнес модели на публично-частни партньорства, като работата трябва да бъде извършена общо за срок от девет месеца след подписване на договора. Освен справка на изпълнени договори за последните три години всеки участник трябва да има реализира оборот, сходен с поръчката, за минимум 1.6 млн. лв. Срокът за кандидатстване е до 30 януари, като предложенията ще бъдат оценявани спрямо техническа оферта с тежест 70% и цена - 30%. 

500 хил. лв.

МОН избира мобилен оператор

Министерство на околната среда и водите търси консултант, който да изготви оценка на възстановяването на разходите за водни услуги. Анализаторът трябва да разработи и подход за определяне на приноса на различните водоползватели към възстановяване на разходите и опазването на околната среда. Срокът за изпълнение на консултантските услуги е осем месеца след подписване на споразумението, а стойността – 240 хил. лв. От всеки кандидат се изисква оборот от 100 хил. лв. за последните три години.