Най-големите обществени поръчки през седмицата

Изграждане на регионално депо в района на Велико Търново за 28.5 млн. лв

Община Велико Търново стартира за втори път поръчка за избор на изпълнител, който да проектира и изгради депото за битовите отпадъци на града и още пет общини – Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица. Предишната процедура се провали след жалба на "Геотехмин" в Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополният регулатор установи, че са заложени незаконосъбразни и дискриминационни условия към кандидатите, от които се изискваше минимум 50 млн. лв. оборот за последните три години. Проектът беше преработен и на 15 януари общината подписа договор за европейско финансиране по ОП "Околна среда". Регионалната система трябва да бъде факт най-късно до 15 юли 2015 г. За разлика от предишната прогнозна стойност от 42 млн. лв. сегашният търг е на стойност 28.5 млн. лв., като проектът е и по-малък. Изискванията към участниците обаче отново са високи. За да кандидатстват, компаниите трябва да докажат общ оборот от 74.4 млн. лв. и специализиран оборот, сходен с поръчката, за минимум 72 млн. лв. през последните три години. В допълнение компаниите трябва да имат и минимум един договор за строителство на депо за отпадъци с капацитет не по-малко от 25 хил. т годишно през последните пет години. Документи за участие ще се приемат до 14 март.

Текущ ремонт на пътната мрежа в община Хитрино за 8.4 млн. лв

Община Хитрино търси строителна фирма, която в продължение на четири години да поддържа пътната мрежа в града и съседните села. Освен текущи ремонти изпълнителят ще трябва да обнови част от уличната инфраструктура и пътни съоръжения в района на общината. В процедурата могат да участват компании и обединения с реализиран оборот от строително-монтажни дейности за минимум 4.8 млн. лв. за последните три години и собствени средства в размер на 1 млн. лв. Поръчката се изпълнява със средства от общинския бюджет. Кандидатите могат да подават оферти до 12 март.

Обновяване на уличната инфраструктура в община Несебър за 6.2 млн. лв

Ново строителство, реконструкция и рехабилитация на пътната мрежа и общинските паркинги са строителните дейности, за които община Несебър търси изпълнители. Обявеният търг е разделен на пет обособени позиции, като всеки кандидат има право да подава оферти само за една част от поръчката. Избраните компании ще извършват пътните работи в града в продължение на три години. Толкова е срокът за изпълнение на поръчката, финансирана със средства от общинския бюджет. Право на участие имат фирми с доказан оборот от строително-монтажни дейности между 1.5 млн. и 3 млн. лв. в зависимост от обособената позиция. Срокът за подаване на оферти е 13 март.

Строителство на система за отпадъци в община Самоков за 5.7 млн.лв

Обществената поръчка включва строителство на довеждаща инфраструктура, административни и обслужващи сгради и изграждане на една клетка от регионалното депо за общините Самоков и Костенец. Търгът е изпълнение на първа част от проекта за регионална система на двете общини, като средствата са осигурени по ОП "Околна среда". Крайният срок за изпълнение на строителните дейности е до 8 месеца след подписване на договора. Право на участие в процедурата имат компании и обединения с реализиран оборот, сходен с предмета на поръчката, в размер на 8.4 млн. лв. за последните три приключили финансови години и собствени средства от 480 хил. лв. Срокът за получаване на оферти е до 17 март.

<#text>

Поддръжка на паркове и градини в Столична община за 2 млн.лв

В рамките на две години Столична община търси фирми, с които да сключи договори за поддръжка на зелените площи в столицата. Обявената процедура е разделена на шест обособени позиции от територията на София, като всеки кандидат има право да участва с оферта само за една позиция. Търгът е обявен без индикативна стойност, но общата сума на гаранциите за участие е 20 508 хил. лв. Според Закона за обществени поръчки гаранцията за участие не може да надвишава 1% от стойността на поръчката, което означава, че в този случайн тя минимум 2 млн. лв. Икономическите условия в поръчката са кандидатите да имат минимум 300 хил. лв. реализиран оборот за последните три години от поддържане на паркове и градини. Критерият за възлагане на поръчката е най-ниска предложена цена, а оферти могат да се подават до 10 март.

Сметосъбиране и експлоатация на депо за отпадъци в община Разлогза 2 млн. лв

Община Разлог търси фирма, която да поддържа депото за битови отпадъци в града и едновременно да извършва дейности по сметосъбиране и почистване на уличната мрежа, включително при снеговалеж. Договорът с избраната компания ще бъде подписан за срок от четири години. Според условията могат да участват фирми с доказан общ оборот от минимум 5 млн. лв. и изпълнени договори, сходни с поръчката, за поне 2 млн. лв. през последните три години. Оферти могат да се подават до 24 март.

Създаване на съдебна информационна системаза 2 млн.лв

Върховният административен съд (ВАС) търси компания за изграждане на Единна деловодна информационна система (ЕДИС) за работата на съда и 28 регионални административни съдилища (РАС), включително доставка на оборудване. Според условията изпълнителят ще актуализира и доразвие вече съществуваща и действаща деловодна система във ВАС, като я свърже с останалите правосъдни администрации. Целта на проекта е да осигури бърз обмен на данни и предоставяне на информация във всеки момент до граждани, бизнеса, общинската администрация и др. Поръчката се финансира от оперативна програма "Административен капацитет". За да бъдат усвоени средствата, системата трябва да влезе в експлоатация не по-късно от 27 февруари 2015 г. Процедурата е разделена на две обособени позиции, като право на участие имат фирми и обединения с изпълнени поне два договора, сходни с предмета на позицията, за последните три години. Оферти могат да се подават до 11 март.

<#text>

Доставка на оборудване за Института за космически изследвания и технологии за 2 млн.лв

Институтът за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките обяви търг за избор на изпълнител, който да достави и въведе в експлоатация полеви измерителен комплекс, лаборатория за обработка на данни и лаборатория за обучение на оператори на безпилотни летателни апарати. Поръчката е разделена на три обособени позции, като всеки кандидат може да участва за една или повече позиции. Проектът се финансира по оперативна програма "Конкурентоспособност" и трябва да бъде завършен не по-късно от 9 декември. Според икономическите и финансовите изисквания в търга могат да участват компании с общ оборот между 1.8 млн. и 3.6 млн. лв. в зависимост от позицията, за която кандидатстват, и успешно изпълнени поне три договора, сходни с поръчката, за последните три години. До 10 март всеки участник може да подава оферта.

Модернизация на комуникационните системи на МВР за 1.6 млн.лв

Министерството на вътрешните работи обяви процедура за избор на изпълнител, който да достави, монтира и въведе в ексоплоатация нови стационарни цифрови базови радиостанции в района на българо-турската и българо-сръбската граница. Целта на проекта е да бъде подобрена сегашната система на ведомството за обмен на данни, образи и глас. Поръчката се финансира със средства от Фонда за външните граници и трябва да бъде реализирана до 30 юни. От участниците се изискват общ оборот за минимум 5 млн. лв. и документи за изпълнени договори за доставка на сходна с търга техника през последните три приключили финансови години, като ще бъде избран кандидатът, предложил най-ниска ценова оферта. Предложения ще се приемат до 4 март.

Разработване на система за електронни услуги към Министерството на отбраната за 500 хил.лв

Министерството на отбраната смята да похарчи половин милион лева за внедряване на електронна система, която да предоставя публичен достъп до услуги и данни на ведомството. Проектът ще бъде осъществен със средства по ОП "Административен капацитет", като крайният срок на изпълнение е 10 месеца след подписването на договора. За да участват, компаниите трябва да докажат общ оборот от 1.4 млн. лв. и 480 хил. лв. специализиран оборот през последните три години. От изпълнителя ще се изисква да изгради системата, да я въведе в експлоатация и да обучи персонала на администрацията. Всички желаещи могат да подават оферти до 14 март.

Още от Капитал