Най-големите обществени поръчки през седмицата

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

1. Държавния резерв търси фирма за охрана за 11.25 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586503&newver=2

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" обяви за втори път обществената поръчка за физическа, въоръжена и денонощна охрана на обектите на агенцията. Срокът за изпълнение на договора е три години. Прогнозната стойност на поръчката е до 11.25 млн. лв. без ДДС.  Резервът има 36 складови бази в девет града в страната - София, Варна, Враца, Бургас, Плевен, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Пловдив. Кандидатите трябва да имат офиси във всеки един от тях. Сред другите условия са наличие на удостоверение за сигурност според Закона за защита на класифицираната информация, както и разрешение от ДАНС за достъп до поверителна информация. Кандидатите трябва да имат общ оборот от охранителни услуги за последните 3 години не по-малко от 20 млн. лв., да са охранявали поне два стратегически обекта, да имат средно годишен брой не по-малко от 520 служители на трудови договори на територията на страната, 120 огнестрелни оръжия и поне 50 патрулни автомобила.

2. БНБ поръчва монетни заготовки за близо 8 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586297&newver=2

Българската народна банка (БНБ) обяви обществена поръчка за доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2014 - 2017 г. Поръчката е разделена на две позиции. Първата е за заготовки от стоманена сърцевина с медно електролитно покритие (златисти) за монети от купюри 1, 2 и 5 стотинки, емисия 2000 г. Втората е за заготовки от хомогенна никел-медна сплав (сребристи) за монети от купюри 10, 20 и 50 стотинки, емисия 1999 г. Поръчката е с прогнозна стойност 7.963 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - до 31 декември 2017 г. Кандидатите трябва да са изпълнили поне три сходни с предмета на поръчката договори за последните три години, да представят кратка презентация с профила на дружеството и опита му с подобни поръчки. До средата на 2014 г. БНБ има договор с турска фирма за доставка на заготовките за 10, 20 и 50 стотинки.

3. Кюстендил търси строител за балнеоложки комплекс "Свети Иван Рилски" за 6 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=587013&newver=2

Община Кюстендил обяви за втори път обществена поръчка, с която търси строителна фирма за изграждането на рехабилитационен център. Стойността на проекта е над 6 млн. лв. без ДДС. Проектът предвижда ремонтни дейности при медико-балнеоложкия комплекс "Свети Иван Рилски" в Кюстендил. Към него ще бъде създаден нов модул - център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация. Финансирането е изцяло от бюджета на общината и не се подпомага от европейски фондове и програми. Срокът за изграждане е 350 дни. Община Кюстендил не е записала финансови изисквания към кандидата, освен да има валидна застраховка "Професионална отговорност в строителството". Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта, като цената има тежест 80%.

4. Пътната агенция търси изпълнител за ремонта на пътя Арчар – Салаш за 3.33 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=587003&newver=2

Пътната агенция търси строител за рехабилитация на пътя Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш от км 45+000 до км 50+075,52. Поръчката е с прогнозна стойност 3.33 млн. лв. без ДДС, а срокът на изпълнение - 180 дни. Пътят е разделен на два участъка. От км 45+000 до км 46+165 е предвидена рехабилитация - възстановяване и подобряване на транспортно–експлоатационните качества и носимоспособността на настилката. Вторият участък е от км 46+165 до км 50+075.52, където е предвидена реконструкция и строеж  нов път. Кандидатите трябва да имат оборот от поне 5 млн. лв. за последните три години, като поне 3.3 млн. от тях трябва да са от строителство на пътища. Изпълнител ще бъде избран на база икономически най-изгодната оферта, като цената формира 60% от оценката, а техническото предложение - 40%.

5. "Електроенергиен системен оператор" търси изпълнител за ремонт на електропровод за 2.4 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586736&newver=2

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД обяви поредица от поръчки за ремонт на електропроводи. Най-голямата е за 2.4 млн. лв. без ДДС и е за съществуващото трасе на въздушна линия (ВЛ) 110 kV "Вишеград-Граничар" в участъка от стълб № 177 до стълб №218. Трасето на електропровода в посочения участък преминава през източните части на Сакар планина и се спуска северно от с. Мрамор, като изцяло попада на територия на община Тополовград. Поръчката предвижда демонтаж на съществуващите фазови проводници и мълниезащитно въже, демонтаж на 27 стоманорешетъчни стълба, монтаж на нови 24 такива, монтаж на нови фазови проводници марка, монтаж на ново мълниезащитно въже тип OPGW; на заземители и др. Изискванията към кандидатите са да имат оборот от ремонт на въздушни линии - подмяна на стълбове и проводници, от поне 2.35 млн. лв. за последните три години.

6. Българско национално радио търси доставчик на аудиооборудване за 2 млн. лв.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586612&newver=2

Българско национално радио обяви обществена поръчка за доставка на звукотехническо оборудване, системи и консумативи - звукосмесителни пултове, звукови монитори, периферни устройства, микрофони и др. Прогнозната стойност е 2 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение - три години. Видът на оборудването и количествата ще се определят от възложителя в зависимост от конкретните нужди. Посочените количества съгласно техническото задание са прогнозни и възложителят не се ангажира със закупуването им през периода на действие на рамковото споразумение. Кандидатите трябва да имат специализиран оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката общо за предходните три финансови години в размер не по-малко от 2 млн. лв. без ДДС. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният обем от дейности в областта на предмета на поръчката на всички участници в обединението.

7. ЕСО разширява системата си за диспечерско управление за 2 млн. лева

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586720&newver=2

"Електроенергиен системен оператор" ЕАДО обяви обществената поръчка за доставка на телемеханични системи, предназначени за разширение на Автоматизираната система на диспечерско управление за нуждите на оперативното управление в обекти на електроенергийната система. Максималната прогнозна стойност е 2 млн. лева без ДДС, а минималната - 750 хил. лв. Срокът за изпълнение е четири години. Изискванията към кандидатите са да имат реализиран оборот от стоки като предмета на поръчката за последните три години най-малко 1.5 млн. лв. Критерият за изпълнение е най-ниска цена.

8. Ремонт на пътища в община Върбица

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586624&newver=2

Община Върбица търси изпълнител на строително-монтажни работи при изпълнение на проект "Подобряване на уличните настилки на населените места в община Върбица", включващ дейности по реконструкция на 9 улици и 1 площад в гр. Върбица и на 10 улици в с.Бяла река. Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони. Прогнозна стойност без ДДС е 1.769 млн. лв., а срокът за изпълнение е 180 дена. Кандидатът, ако е самостоятелен участник, трябва да докаже оборот за последните три години не по-малко от 5.3 млн. лв. и оборот от строително-монтажни, работи сходни с обекта на поръчката, поне 5 млн. лв. Изпълнителят ще бъде избран на база икономически най-изгодна оферта.

9. Враца търси доставчик на осветление и специализиран софтуер за звуково и светлинно шоу в пещерата Леденика

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586256&newver=2

Община Враца обяви за втори път обществена поръчка за доставката на специализиран софтуер, дизайн и експониране на подземен атракцион в пещера Леденика. Поръчката включва следните елементи: подмяна на осветлението на пещерата с технология LED RGB; аудио- и светлинна хореография; специални ефекти. Контролът на аудио- и светлинната хореография, специалните ефекти: "Воден спектакъл", "Графично шоу", "Фея Леденика", и "Вулканът", ще бъде посредством специално изработен софтуер и синхронизиран на място. Поръчката е с прогнозна стойност 1.113 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 4 месеца. Първата поръчка беше прекратена от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Условията към кандидатите са да имат оборот от доставки с предмет, подобен на предмета на поръчката за последните три години, в размер на 1 млн. лв.

10. Парк "Пирин" търси изпълнител за маркировка на резервати

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=586664&newver=2

Дирекция "Национален парк Пирин" обяви обществена поръчка с предмет "Маркиране границите на Национален парк "Пирин", резерватите "Баюви дупки-Джинджирица", "Юлен" и "Тисата" и на буферната зона на Световното природно наследство-ЮНЕСКО, с трайни знаци на терен, по проект "Устойчиво управление на Национален парк "Пирин" и резерват "Тисата". Проектът се финансира от оперативна програма "Околна среда" и е с прогнозна стойност 942 хил. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е краят на ноември 2014 г. Маркирането на границите ще се извърши по два начина: чрез поставяне на маркировъчен знак; чрез лентово маркиране върху терен или върху дървета – двуцветна маркировка (бяло и червено). Точките за маркиране са 18 806. Трябва да се изработят 5 хил. табели с размери 10х15см с името на защитената територия или буферна зона и да се монтират на дървени маркировъчни знаци. Табелата трябва да е изготвена от PVC материал и да отговарят на насоките за информация и публичност на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."

Още от Капитал