Най-големите обществени поръчки през седмицата

Държавната агенция за бежанците търси денонощна охрана за свои териториални поделения по обособени позиции, сред които и място за временно настаняване на бежанци в кв. "Военна рампа"
Държавната агенция за бежанците търси денонощна охрана за свои териториални поделения по обособени позиции, сред които и място за временно настаняване на бежанци в кв. "Военна рампа"    ©  Георги Кожухаров
Държавната агенция за бежанците търси денонощна охрана за свои териториални поделения по обособени позиции, сред които и място за временно настаняване на бежанци в кв. "Военна рампа"
Държавната агенция за бежанците търси денонощна охрана за свои териториални поделения по обособени позиции, сред които и място за временно настаняване на бежанци в кв. "Военна рампа"    ©  Георги Кожухаров

6.8 млн. лв.

Обновяване на пътната мрежа в община Вършец По програма за развитие на селските райони община Вършец има намерение да ремонтира две пътни отсечки: Долна Бела Речка - Лютаджик и Стояново – Ягодово. Според поръчката заложеният срок за изпълнение е до 14 месеца след сключването на договора. Право на участие имат компании, чийто общ оборот през последните три години е поне 5.4 млн. лв. Те могат да подават оферти до 9 април, като ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588625&newver=2

3.3 млн. лв.

Реконструкция на пътна мрежа и техническа реконструкция в Бургас
Изпълнението на поръчката предвижда строителство на централна автобусна спирка, реконструкция на пътно платно на бул. "Сан Стефано" между ул. "Стефан Стамболов" и ул. "Христо Ботев", включително кръстовище с ул. "Христо Ботев" и кръстовище с бул. "Стефан Стамболов", рехабилитация на техническа инфраструктура и три светофарни уредби. Срокът, за който трябва да бъдат завършени всички строителни дейности, е до 10 месеца след сключване на договора. Право на участие имат компании с оборот от 3.6 млн. лв. за последните три години. Всички желаещи могат да участват в поръчката до 9 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588178&newver=2

2.4 млн. лв.

Експлоатация на депо в Сливен Община Сливен търси оператор на депото за неопасни отпадъци в с. Сотиря за две години. Прогнозното количество отпадъци, които ще бъдат депонирани до 2016 г., е около 130 хил. тона. Кандидатите трябва да представят подробен анализ на цена за депониране на видовете отпадъци предвидени за депото. Минималното икономическо изискване към участниците е през последните три години да имат реализиран оборот от 1.2 млн. лв. за експлоатация на депа. Офертите ще се оценяват спрямо технически показатели с тежест 65% и предлагани единични цени за депониране – 35%. Документи могат да се изпращат до 10 април 2014 г.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588259&newver=2

~2 млн. лв.

Осигуряване на охрана на Държавна агенция за бежанците Държавната агенция за бежанците търси денонощна охрана за териториалните й поделения по обособени позиции - две административни сгради в София и място за временно настаняване на бежанци в кв. "Военна рампа", както и регистрационните центрове в Нова Загора, Свиленград и Харманли. Оферти могат да се подават за една и повече обособени позиции, като в случай че участникът подава документи за всички позиции, трябва да докаже оборот от 2.4 млн. лв. за последните три години. Според условията от кандидатите се изисква и минимум 100 служители, назначени по трудов договор. Споразумението с избрания изпълнител ще бъде сключено за срок от една година, а предложения могат да се изпращат до 7 април. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта, като предлаганата цена ще носи 60 точки.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=587777&newver=2

1.6 млн. лв.

Реконструкция на път в общините Никола Козлево и Каолиново Според обявената поръчката се търси компания за рехабилитация на път, който се явява общинска граница на Никола Козлево и Каолиново. Пътят преминава през с. Крива река с обща дължина 5 км. Реконструкцията трябва да се извърши за 4 месеца след избора на изпълнител. Общият оборот от строително-монтажни работи през последните три години, който се изисква от участниците, е 3.1 млн. лв. Ценовите предложения ще носят 40 точки при избора на компания, а техническото изпълнение и срок – 50 точки. Крайният срок за подаване на предложения е до 7 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=587859&newver=2

1.5 млн. лв.

Ремонт на общински пътища и улици в Севлиево Обществена поръчка обхваща изцяло ремонта на общинската пътна и улична мрежи на града и селата в община Севлиево през 2014 г., като крайният срок за завършване на строителните работи е 31 октомври. Реконструкцията ще се финансира от бюджета на общината. Поръчката е разделена на три обособени позиции, за които се изисква минимален оборот през последните три години между 600 хил. и 2.6 млн. лв. Предлаганата цена е с тежест 80%, а гаранционните срокове - 20%. Критерии за техническо изпълнение не са посочени сред изискванията. Желаещите за участие могат да подават документи до 9 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588598&newver=2

1.4 млн. лв.

Изграждане на съоръжения за градския транспорт във Варна Проектът за интегриран градски транспорт на Варна, финансиран по оперативна програма "Регионално развитие", включва и подобряването на техническата база за този тип предвижване. Обявената процедура е за проектиране, строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения в общинското дружество "Градски транспорт". Всички работни дейности трябва да приключат не по-късно от 9 юни 2015 г. Минималните икономически изисквания към участниците са общ оборот за последните три приключили финансови години в размер на 3.6 млн. лв. Крайният срок за получаване на нужните документи е до 10 април, като ценовите оферти ще носят 40 точки.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588633&newver=2

1.3 млн. лв.

Доставка на оборудване за Музея за история на София Столичната община търси изпълнител за художествено пространствено оформление, доставка и монтаж на музейно оборудване и създаване на мултимедийни и интерактивни продукти за постоянната експозиция на Музея за история на София. Обществената поръчка е обособена в две самостоятелни позиции, като всеки кандидат може да участва за една или повече части от поръчката. Общият специализиран оборот от изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, е между 1.5 млн. и 2.6 млн. лв. в зависимост от позицията. Изпълнението на поръчката трябва да приключи до три месеца след подписването на договора, а крайният срок за кандидатстване е до 7 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=587582&newver=2

1.2 млн. лв.

Основен ремонт на улици в Карнобат
Държавният фонд "Растеж и устойчиво развитие на регионите" финансира с 1.2 млн. лв. община Карнобат за ремонт на улици в града. Строителните работи трябва да приключат до половин година след подписването на договора. Компаниите ще бъдат оценявани според предлаганата цена, която е с тежест 100%. В условията на търга не са посочени минимален общ или специализиран оборот като условие към кандидатите. Срокът за получаване на оферти е до 1 април.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=587823&newver=2

1.2 млн. лв.

Поддържане на паркове и градини в Асеновград Община Асеновград търси компания по озеленяване на териториите за обществено ползване - включващо създаване, възстановяване, естетическо оформяне и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на града. Общината ще подпише договор с избрания изпълнител за срок от три години, в който той ще извършва тези дейности. Средствата ще бъдат осигурени от общинския бюджет. Минималните икономически изисквания към кандидатите включват годишен финансов отчет и документите за изпълнение договори от сходни дейности с търга за 1 млн. лв. за последните три години. Срокът за получаване на оферти е до 10 април, като ще бъде избрана фирмата, предложила най-ниска цена за изпълнение.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588460&newver=2

1.2 млн. лв.

Ремонт на път в Ардино

Реконструкцията и рехабилитацията на местен път между селата Сполука, Любино и Латинка в община Ардино предвижда поръчката за избор на изпълнител. Освен подмяна на пътните настилки строителните дейности обхващат ремонт на тротоарите и отводняването. Търгът е финансиран от държавният фонд "Растеж и устойчиво развитие на регионите". В процедурата могат да участват компании и техни обединения, които за последните три години са реализирали общ оборот, не по-малък от 3.5 млн. лв. и оборот от строителство за минимум 3 млн. лв. След избора на изпълнител се очаква ремонтните дейности да продължат осем месеца. До 31 март е срокът за подаване на оферти, като от ценовото предложение зависи 50% от крайната оценка.

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=588820&newver=2

Още от Капитал