Най-големите обществени поръчки през седмицата

5.78 млн. лв.

Ремонт на пътища в община Павел баня

Община Павел баня обяви обществена поръчка за рехабилитация на четвъртокласни пътища в с. Александрово и с. Виден. Общинският път Калофер - Казанлък в с. Александрово е с дължина 4.876 км, а пътят Павел баня - Виден - 2.1 км, като и двата се нуждаят от основен ремонт. Максималната стойност за поръчката не може да надвишава 5 781 866 лева без ДДС, от които 5 667 627 за строително-монтажни работи и 114 238 за непредвидени разходи. Ремонтът се финансира по Програмата за развитие на селските райони. Изискванията към кандидатите са да имат оборот от строителство за последните три години не по-малко от 14 млн. лева. Цената има 50% тежест при избора на изпълнител, техническото предложение и управлението на риска са с тежест по 25%.

5.24 млн. лв.

Модернизиране на центъра на Ямбол

Община Ямбол обяви поръчка за обновяване и модернизиране на централната градска част. Проектът се финансира от оперативна програма "Регионално развитие". В обхвата на поръчката са включени ремонт и благоустрояване на централния градски площад и алеята до ритуалната зала, западно от читалище "Съгласие"; пешеходната улица "Г. С. Раковски" източно от централния площад; пешеходната улица "Г. С. Раковски" западно от централния площад; площад "Освобождение"; пешеходната улица, "Търговска"- част I, и рехабилитация на ул. "Бяло море" от о.т.411 до о.т.412; пешеходната улица, "Търговска"- част II; пешеходната улица бул. "Цар Освободител". Срокът на изпълнение е 200 дни. Изискванията към кандидатите са да имат оборот за последните три години минимум 12 млн. лева. Цената има 30% тежест при избора на изпълнител, а техническото предложение - 70%.

4.5 млн. лв.

Пречиствателни станции и водопровод в община Ботевград

Поръчка за реконструкции и разширения на водопроводни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води в селата Скравена, Новачене, Литаково, Гурково и Радотина обяви община Ботевград. В обхвата й са реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на пречиствателни станции в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица. Поръчката се финансира от Програмата за развитие на селските райони. Изискванията към кандидатите са да имат оборот за последните три години от поне 8 млн. лева, както и ликвиден капитал от 400 хил. лева. Участниците трябва да са изпълнили минимум два договора със сходен предмет. Цената и техническото предложение имат по 50% тежест при избора на изпълнител.

3.33 млн. лв.

Реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец арена"

Община Разград обяви обществена поръчка за реконструкция и модернизация на стадион "Лудогорец арена", гр. Разград. Поръчката предвижда изграждане на сектор Б - спортно съоръжение на две нива с открити трибуни за 2355 седящи места и обслужващи помещения, със застроена площ 1730 кв.м и РЗП 1989 кв.м. Над трибуните се предвижда изграждане на козирка от метална конструкция с покритие от ламарина и поликарбонат, покриваща две трети от площта над зрителските трибуни. Обособяват се стъпаловидно разположени открити трибуни с 2355 седящи места и обслужващи помещения, разположени на две етажни нива под трибуните - съблекални, душови помещения, стаи за треньора, допинг контрол и др., както и технически и помощни помещения за обслужване на стадиона, сервизни помещения за посетителите. Сумата за модернизацията на "Лудогорец арена" беше отпусната от инвестиционната програма на правителството. Изискванията към кандидатите са да имат оборот за последните три години от поне 9 млн. лева и обортни средства от поне 1 млн. лева. Цената има 50% тежест при избора на изпълнител.

1.2 млн. лв.

Самолетни билети за СУ "Св. Климент Охридски"

Софийският университет обяви обществена поръчка за осигуряване на самолетни билети при служебни пътувания в страната и чужбина, включваща 10 обособени позиции: за пътувания в Източна, Северна, Централна, Западна, Южна Европа, Балканите, Южна Америка, Антарктида, презокеански пътувания и др. Поръчката е за период от три години. Най-голяма е прогнозната стойност за презокеанските пътувания - 180 000 лева. Участниците могат да кандидатстват за една или повече обособени позиции. Кандидатите трябва да са изпълнявали сходни с предмета на поръчката договори, да приложат поне три препоръки. Показателят обща финансова оценка има тежест 90% при избора на изпълнител.

1.1 млн. лв.

Кредит от 3 млн. лева за Асеновград

Община Асеновград търси финансова институция, която да й отпусне дългосрочен инвестиционен кредит в размер на 3 000 000 лв. Участникът трябва да е реализирал оборот от осъществяване на дейности по предоставяне на кредити общо за последните три години в размер на не по-малко от 1 650 000 лв. При посочване на участие с използване на подизпълнител изискването се отнася за подизпълнителя съобразно процентното му участие в изпълнението на поръчката. Критерият за избор е най-ниска цена. Оферти се приемат до 8 юли.

947 хил. лв.

Ремонт на пътища в община Попово

Община Попово обяви обществена поръчка за основен ремонт общински пътища. За 2014 г. изпълнението на обществената поръчка включва основен ремонт на пътя Славяново - Баба Тонка; основен ремонт на пътя с. Ковачевец; основен ремонт на пътя Водица - Осиково; основен ремонт на пътя Ломци - Попово; основен ремонт на пътя Садина - Люблен - Гърчиново; основен ремонт на пътя Ломци - Садина - Люблен - Гърчиново; основен ремонт на пътя Ломци - Еленово - Маково. Срокът за изпълнение е краят на 2015 г.  Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот за последните 3 години не по-малко от 2 000 000 лева без ДДС, като оборотът от строителство трябва да е минимум 1 500 000 лева без ДДС. Цената има тежест 40% при избора на изпълнител.

791 хил. лв.

Обучение на служители на МВР

МВР обяви обществена поръчка с предмет "Провеждане на обучения на служители от МВР във връзка с изпълнението на проект "Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването". Той се финансира от програма "Административен капацитет". Поръчката е разделена на три позиции, като първата е за "Професионално обучение (общо и специализирано) на разследващите органи – щатни разследващи полицаи и полицейски органи за повишаване на знанията и уменията за разследване на престъпления и проучване на добри европейски практики и почерпване на опит от други страни от ЕС в разследване на отделни видове престъпления". Предвидени са 49 обучения, които ще обхванат 1430 служители на МВР. Дейностите по поръчката включват наемане на лектори, осигуряване на нощувки, транспорт и храна на участниците. Втората позиция е за обучение по английски език на разслдващи полицаи и третата е за изработване на наръчник за действията по разследване - 2000 бр. Изискванията към кандидатите са различни за трите обособени позиции.