ББР избира строител за реконструкцията на централата й

От държавната банка не казват колко и кои фирми са подали оферти, както и стойността на поръчката

Така опакована със скеле и напълно разрушена, само със запазена фасада, стои  сградата на ББР на ул. "Дякон Игнатий" 1 | фотограф: Снимката е от читателска фотогалерия на Владимир Йосифов, публикувана през април 2013 г. в "Дневник".
Така опакована със скеле и напълно разрушена, само със запазена фасада, стои сградата на ББР на ул. "Дякон Игнатий" 1 | фотограф: Снимката е от читателска фотогалерия на Владимир Йосифов, публикувана през април 2013 г. в "Дневник".
Така опакована със скеле и напълно разрушена, само със запазена фасада, стои  сградата на ББР на ул. "Дякон Игнатий" 1 | фотограф: Снимката е от читателска фотогалерия на Владимир Йосифов, публикувана през април 2013 г. в "Дневник".
Така опакована със скеле и напълно разрушена, само със запазена фасада, стои сградата на ББР на ул. "Дякон Игнатий" 1 | фотограф: Снимката е от читателска фотогалерия на Владимир Йосифов, публикувана през април 2013 г. в "Дневник".
От ББР обявиха, че изпълнителят и други детайли ще бъдат обявени, когато приключи изборът.

Българската банка за развитие (ББР) е на път да избере компания, която ще довърши реконструкцията на сградата й на ул. "Дякон Игнатий" 1. В края на миналата седмица са били отворени офертите на кандидатите. Процедурата не е била публична, като банката не е задължена да я огласява. Строителните дейности се оценяват грубо на около 15 млн. лв., каза източник на "Капитал".

"Капитал Daily" попита банката колко и кои фирми са подали оферти, на каква стойност е поръчката за реконструкцията на сградата, какви са сроковете за изпълнение и кога трябва да бъде приключена, как и с какви средства банката плаща за реконструкцията. От ББР отговориха, че когато приключи изборът на изпълнител, ще обявят кой е той, както и други детайли по процедурата.

Ремонтът на сградата на банката започна в началото на февруари 2013 г., като тогава бяха извършени само разрушителните работи. Срокът за изпълнение беше 11 август 2013 г., а изпълнител - "Аргогруп". Засега не са известни сроковете за избор на изпълнител/и за следващите етапи, както и тези за изпълнение на целия проект. От банката до момента не са обявявали информация по тези въпроси, а в годишните отчети за дейността й в периода 2009 - 2013 г. тя е оскъдна.

Никъде в отчетите не е посочено на колко възлиза цялата сума на реконструкцията на сградата, която е паметник на културата. На практика тя е изцяло разрушена, като е запазена само фасадата й. От докладите за дейността й става ясно, че решението за реконструкцията е взето през 2010 г., като още предходната година това се е предвиждало. Там е посочено и че продължителността на проекта ще надхвърли 3 години.

Под наем

Заради реконструкцията на сградата на "Дякон Игнатий" №1 ББР е на друг адрес от началото на август 2010 г. - под наем в бившата централа на ПИБ на ул. "Стефан Караджа" №10. Преди преместването на банката на новия адрес стана ясно, че наемът, който ще плаща, е 10 евро на кв.м, като тогава от финансовата институция обявиха, че е проведен конкурс. В единия от годишните й отчети е отбелязано, че разходите за наем за 2011 г. ще са в размер на 716 хил. лв.

В сградата на "Стефан Караджа" ББР държи три етажа, като според справка в имотния регистър договорът за втория етаж е сключен в началото на юни 2010 г. със срок от три години. В средата на декември 2012 г. договорът е подновен за още две години, считано от 1 юни 2013 г. (до юни 2015 г.) с опция за удължаване за още една година (до юни 2016 г.). За третия и четвъртия етажи има вписани анекси към договор от април 2013 г.

Хронология

В доклада за дейността на ББР за 2009 г. пише: "Банката предвижда обновяване на сградния фонд, като конкретният размер на инвестицията на реконструкцията на сградата на институцията предстои да бъде уточнен до края на първото полугодие на 2010 г. Инвестицията се налага, защото сградата, в която се помещава банката, е паметник на културата и нейното опазване е задължение на собственика. Продължителността на проекта ще надхвърли 3 години (по предварителни оценки)."

Година по-късно в отчета за 2010 г. е посочено: "През 2011 г. ще навлезе в същинската си фаза проектът по реконструкция на сградния фонд. Очакванията са окончателният бюджет на проекта да бъде определен след провеждане на конкурс за избор на главен изпълнител на строително монтажните работи. Ефектът върху текущите разходи на банката е разходът за наем на офис площи, който за 2011 г. е предвиден да бъде в размер на 716 хил. лв."

На следващата година в отчета й за 2011 г. пише само: "През 2010 г. е взето решение за пълна реконструкция на сградата на банката и в тази връзка банката се премести в нова сграда за периода на реконструкция." Без много конкретика е и докладът за 2012 г., където се казва: "През февруари 2013 г. се постави началото и на строително-монтажните работи по реконструкцията на офис сграда за дружествата на групата на ББР, като основните инвестиционни разходи по проекта ще бъдат през настоящата 2013 г. и следващата 2014 г."

Едно прозрачно годишно общо събрание

При прозрачност, характерна за държавна институция, премина и годишното общо събрание на ББР за 2013 г., както и обявяването на решенията, взети на него. То се проведе на 4 юли. В публикувания в Търговския регистър протокол от общото събрание съдържанието и начинът на гласуване по част от точките от дневния ред – от трета до седма включително, както и точки 9, 10 и 13, не са обявени. От ББР не отговориха на въпроси на "Капитал Daily" какво е съдържанието на липсващите точки и как акционерите са гласували по тях, както и какви са мотивите да не бъдат публикувани.

В същото време от поканата до акционерите за провеждане на събранието става ясно, че тези точки са за разпределянето на печалбата (11.3 млн. лв.) във фонд резервен (131 хил. лв.) и за дивидент (7.1 млн. лв.), освобождаване от отговорност на управителния и надзорния съвет за 2012 и 2013 г., отчета на одитния комитет на банката, избор на одитори, избор на нов състав на одитния комитет.

Дни преди събранието да се състои, покана и дневен ред в Търговския регистър не се виждаха. Това не е незаконно, защото Търговският закон го позволява, ако са поканени всички акционери. Държавата чрез Министерството на финансите държи 99.99%, а останалите акции до 100% (8 на брой) са собственост на Банка ДСК. На събранието бяха взети важни решения предвид ключовия момент за сектора – поставянето на Корпоративна търговска банка по специален надзор (КТБ) и планирано към онзи момент влизане на ББР от името на държавата за рекапитализация в КТБ. След това решенията му не бяха огласени нито от Министерството на финансите, нито от самата банка. На него беше променен надзорният съвет на банката. Дни по-късно от обявление на ББР до Комисията за финансов надзор стана ясно, че на събранието е взето решение и за разпределяне на дивидент за държавата от малко над 7 млн. лв. На интернет страницата на банката има съобщение с дата 17 юли за промените в надзорния съвет, но за дивидента няма.

Още от Капитал