Възможностите за финансиране по програмата "Хоризонт 2020"
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Възможностите за финансиране по програмата "Хоризонт 2020"

По програмата имат възможност да кандидатстват също така малки и средни предприятия

Възможностите за финансиране по програмата "Хоризонт 2020"

Тя дава много добри шансове и стимули на иноваторите, но поставя доста високи изисквания към техните проекти

По програмата имат възможност да кандидатстват също така малки и средни предприятия

© ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА


Доброто развитие на иновациите е важна предпоставка за създаване на устойчиви пазарни предимства и за повишаване на конкурентоспособността на всяка пазарна икономика. Поради естествената специфика на жизнения цикъл на една иновация на първите й предпазарни фази разходите на иноватора са значително по-големи от приходите му, т.е. чистите му приходи са отрицателни.

Тези фази се наричат "долина на смъртта", която иноваторът много трудно и бавно може да преодолее сам, а това често обезсмисля самата иновация. Поради това съвременните икономики се стремят да осигурят възможно по-ефективни начини за стимулиране, включително и чрез безвъзмездно съфинансиране, на перспективните иновации с цел по-бързото преодоляване на "долината на смъртта" и излизане на пазара с тяхната продукция.

Д-р Никола Христович e управител на Финсис, член на БАКЕП

Началото на оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г." и специално на приоритетната й първа ос: "Технологично развитие и иновации", ще се забави поне до средата на 2015 г. Поради това за българските иноватори, както и за техните консултанти се оказва особено важно да се запознаят възможно по-добре с изискванията за финансиране на проекти по европейската рамкова програма за изследвания и иновации "Хоризонт 2020".

Програмата дава много добри шансове и стимули на иноваторите, но поставя доста високи изисквания към техните проекти. Ненапразно в публикуваното обобщено становище на оценителите на проекти от предишни сесии на "Хоризонт 2020" дипломатично се посочва, че "има участници, които просто си опитват късмета" и те, разбира се, не се толерират. Обратно, в "Ръководството за синергия" на ЕС специално се изисква да се насърчава, включително със съответни бонус точки, надграждането на резултатите от проекти по рамкови програми като "Хоризонт 2020" при представяне на последващи проекти по програмите с национална ориентация като "Иновации и конкурентоспособност" и др.

Какво представлява програмата

"Хоризонт 2020" е най-голямата рамкова програма на ЕС с бюджет от почти 80 млрд. евро Тя е отворена за проекти от всички страни на ЕС, както и от асоциираните към тази програма страни Исландия, Норвегия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Сърбия, Турция, Израел и Молдова. Важна отличителна и сама по себе си силно иновативна страна на програмата е стремежът й да осигури симбиоза и взаимно допълване на трите й приоритетни стълба - върхови научни постижения, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства.

Приоритети

Отделните приоритетни стълбове на програмата имат свои подстълбове, а те - направления и конкретни теми с фиксирани сесии за подаване на проекти. Подстълбовете на първия стълб "Върхови научни постижения" са за подкрепа на водещи учени, на бъдещи и нововъзникващи технологии, на изследователски инфраструктури и за стипендии за млади изследователи. Вторият стълб "Водещи позиции в промишлеността" има три подстълба: "Лидерство в базовите и промишлени технологии (с теми в областта на като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космически изследвания); "Достъп до рисково финансиране" и "Иновации в МСП (вкл. Инструмент за МСП)". Третият стълб "Общeствени предизвикателства" има 7 подстълба, съответно с теми най-общо по здравеопазване, устойчиво зeмеделие и храни, ефективна енергия, транспорт, воден сектор и биоикономика, действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

Грантови схеми по програмата

"Хоризонт 2020" има няколко грантови схеми, ориентирани към подкрепа на различни типове дейности. Първата е за научноизследователски и иновативни дейности (НИИД). Тя подкрепя проекти с ясно дефинирани предизвикателства, които могат да доведат до натрупване на нови познания или до нови технологии. Втората схема е за иновативни дейности, които са по-близки до пазара в сравнение с НИИД и са пряко предназначени за изготвяне на планове или проекти за нови или подобрени продукти, процеси или услуги. Общото за двете схеми е, че по тях могат да кандидатстват с проектни предложения само консорциуми от поне три независими юридически лица от поне три различни страни, съответно фирми, научни, образователни, неправителствени, публични и други организации. Безвъзмездното финансиране на проекти по първата схема е до 100%, а за втората - до 70%, за бизнес организации и до 100% за организации с идеална цел. За всяка тема, включена в тези схеми, са посочени индивидуални граници на подкрепа от ЕС. Те варират в широки граници - от 1-2 млн. евро до над 10 млн. евро, като не се изключва подаване и селекция на предложения с молба за други извън предложените от ЕС суми.

Третата схема е инструмент за малки и средни предприятия (МСП) и е предназначена за високоиновативни МСП с амбиции да развиват своя потенциал за растеж. По нея може да участва самостоятелно дори само едно МСП или консорциум само от МСП от една или повече страни. Първата фаза на тази схема е за предпроектни проучвания и проверка на осъществимостта и приложимостта на иновационната идея/концепция. Фаза две е за изпълнение на набор от иновативни дейности, включително демонстрация, тестване, създаване на прототипи, пилотни тестове, мащабиране, миниатюризация, проектиране, покупка на оборудване и други подобни, чиято цел е да се приведе иновационната идея (продукт/процес/услуга и т.н.) към индустриална готовност и зрялост и да се подготви за въвеждане в пазара. По втората фаза може да се кандидатства след приключване на първата или директно. Безвъзмездното финансиране на проекти по двете фази е 70%, а само по отделни теми е 100%. Подкрепата е за 50 хил. евро за проекти на фаза 1 и между 500 хил. и 2.5 млн. евро за проекти на фаза 2. На третата фаза не се предоставя пряко финансиране, а се предлагат мерки за достъп до финансови механизми, включително фондове за рисков капитал и др. В тази схема са подбрани 13 теми за проектни предложения от почти всички направления на втория и третия приоритетен стълб.

Четвъртата пилотна схема "Бърз път към иновации" е насочена към финансиране с до 3 млн. лв. (70% безвъзмездно) на иновационни дейности, които са близо до достигането си до пазара и до широко приложение в практиката. Тези дейности могат да бъдат от всички направения и теми, включени във втория и третия приоритетен стълб. По тази схема могат да участват консорциуми с по три до пет независими организации от поне три страни, ако е спазено поне едно от следните условия:

1. Най-малко 60% от общия бюджет на проекта да бъде разпределен за производствени фирми

2. Минималният брой участници - производствени компании, трябва да са два в консорциум от три или четири участника или три в консорциум от пет.

Процедурите в момента

В края на ноември започна нов кръг за кандидатстване по "Хоризонт 2020". В нея могат да участват български IT компании и организации, като те ще предлагат проекти в рамките на три конкурса с общо финансиране от 711 млн. евро. Областите за участие са "Информационни и комуникационни технологии", "Сътрудничество между ЕС и Бразилия" и "Фабрика на бъдещето". Първият конкурс е доста по-обхватен и включва финансиране от 561 млн. евро за всички участници. В него компаниите и организациите могат да представят проекти до 14 април 2015 г. Предложенията трябва да бъдат по теми като усъвършенствани изчислителни системи с много ниска консумация на мощност, развитие на интернет технологии, основани на облачни инструменти и услуги, индустриална и сервизна роботика с приложение в здравеопазването и транспорта, както и микро- и наноелектроника. Вторият конкурс е "Сътрудничество между ЕС и Бразилия", който има финансиране от 7 млн. евро и е с краен срок за кандидатстване 21 април 2015 г. В него ще се подкрепят проекти за изграждане на усъвършенствана глобална киберинфраструктура. Третият конкурс е "Фабрики на бъдещето", като срокът за кандидатстване изтече на 4 февруари. Бюджетът, отделен за този конкурс, е над 143 млн. евро. При него се финансират иновативни IT проекти, които оптимизират производствения процес, както и нови системи в тази сфера.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Доброто развитие на иновациите е важна предпоставка за създаване на устойчиви пазарни предимства и за повишаване на конкурентоспособността на всяка пазарна икономика. Поради естествената специфика на жизнения цикъл на една иновация на първите й предпазарни фази разходите на иноватора са значително по-големи от приходите му, т.е. чистите му приходи са отрицателни.

Тези фази се наричат "долина на смъртта", която иноваторът много трудно и бавно може да преодолее сам, а това често обезсмисля самата иновация. Поради това съвременните икономики се стремят да осигурят възможно по-ефективни начини за стимулиране, включително и чрез безвъзмездно съфинансиране, на перспективните иновации с цел по-бързото преодоляване на "долината на смъртта" и излизане на пазара с тяхната продукция.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.