Най-големите обществени поръчки през седмицата

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Ремонт на електрическата мрежа на ЧЕЗ

9.7 млн. лв.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи по електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение на територията на дружеството. С избраните изпълнители - поне 4 за всяка позиция, ще се сключат рамкови споразумения за период от 4 години. Поръчката е разделена на 5 обособени позиции: 1. За територията на Оперативен център (ОЦ) "Изток" (обхваща районите "Младост", "Искър", Панчарево, "Изгрев", "Лозенец", Студентски град на Столична община); 2. ОЦ "Запад" (Нови Искър, "Люлин", "Възраждане", "Връбница", "Надежда", Банкя, "Илинден", "Красна поляна"); 3. ОЦ "Север" ("Средец", "Сердика", Подуене, Слатина, Кремиковци, "Оборище"); 4. ОЦ "Юг" ("Витоша", "Овча купел", "Красно село", "Триадица"); 5. ОЦ "Самоков и Костенец", ОЦ "Пирдоп и Ботевград" и ОЦ "Драгоман и Своге" (Своге, Костинброд, Годеч, Божурище, Драгоман, Сливница, Ботевград, Елин Пелин, Пирдоп, Ихтиман, Долна баня, Костенец, Самоков, Мирково, Копривщица, Горна Малина, Правец, Челопеч, Златица, Антон, Етрополе, Чавдар). Първите 4 позиции са с прогнозна цена до 2 млн. лева без ДДС, а петата - до 1.7 млн. лв. Участниците трябва да имат опит със строителство и ремонт на електропреносна мрежа и да са изпълнили договори за над 400 хил. лв. Оферти се приемат до 29 юни.

Ремонт на водопровод във Велинград

2.5 млн. лв.

Община Велинград обяви поръчка за реконструкция на водопроводните и канализационните клонове по бул. "Съединение" – ЕТАП I. Тя включва реконструкция на водопровод - подмяна на основните клонове по ул."Стамболийски". По улицата са предвидени подмяна на старите и амортизирани разпределителни водопроводи с нови такива с цел по-равномерно разпределяне на водата към консуматорите и по-добра работа на главните клонове. Предвидена е подмяна на съществуващ дървен водопровод DN200/80w на DN110GFR-PP-R. Към прилежащите на бул. "Съединение" улици са предвидени връзки със спирателни кранове до 3 м навътре към улицата. За преценка на реалното състояние на канализационните колектори и откриване на компрометираните участъци е необходимо те да бъдат прецизно инспектирани с помощта на CCTV камера. След локализиране на повредите в канализацията ще се пристъпи към рехабилитация на компрометираните участъци от колекторите и др. Поръчката е за 2.5 млн. лева без ДДС и със срок на изпълнение 3 месеца. Договорът с избрания изпълнител ще бъде сключен при осигуряване на средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Участниците трябва да разполагат със собствен ресурс от поне 1.22 млн. лв. Те трябва да имат поне един изпълнен сходен обект за последните пет години. Оферти се приемат до 22 юни.

Експлоатация на депо за отпадъци в Разград

2.4 млн. лв.

Община Разград обяви поръчка за експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян. Депото е с площ 109.5 дка в местността Олян бурлуг в землището на гр. Разград, изградено е на площадката на съществуващото депо за битови отпадъци и отстои на около 8 км североизточно от града. Дейностите, включени в обхвата на поръчката, са подробно описани в Техническата спецификация и в Комплексното разрешително № 248-НО/2008 г. на МОСВ. Всички дейности на бъдещия изпълнител следва да са съобразени изцяло с изискванията на посоченото комплексно разрешително, включително по отношение на писмените договори за осъществяване на определени дейности, както и цялостната експлоатация и поддръжка на депото и инсталациите. Поръчката е за срок от 5 години и е с прогнозна стойност 2.4 млн. лв. Участниците трябва да разполагат със собствени средства от поне 480 хил. лв., да имат опит с експлоатацията на депа за отпадъци и да разполагат с необходимите технически средства. Оферти се приемат до 7 юли.

Ремонт на пътища в община Дулово

1.7 млн. лв.

Община Дулово обяви поръчка за рехабилитация на общински пътища, улици и площади в община Дулово. Избраният изпълнител трябва да извърши ремонт на части от общинската пътна мрежа и улици (в Дулово и селата Паисиево, Боил, Яребица, Черник, Вокил, Правда и др.) предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка и преасфалтиране с асфалтобетонова смес, както и рехабилитация на два площада - срещу младежкия дом в Дулово и този срещу паметника на загиналите през войните. Срокът за изпълнение е 60 дни. Участниците трябва да разполагат с необходимата строителна техника. Няма изисквания за собствени финансови средства или опит. Оферти се приемат до 26 юни.

Доставка на пожарни за МВР

1.22 млн. лв.

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за доставка на седем пожарни автомобила (автоцистерни) за гасене на пожари в градски агломерационни ареали. Пожарните трябва да са лек тип, клас L. Срокът за изпълнение е 90 дни. Дейностите по сключения договор ще се реализират само ако бъде осигурено финансиране по проект "Модернизация на структурните звена на ГДПБЗН-МВР в градските агломерационни ареали" от оперативна програма "Регионално развитие 2007 - 2013". Участниците трябва да са извършили доставки на пожарни и/или спасителни автомобили за последната година на обща стойност, не по-малка от 1 220 000 лв. без ДДС. Те трябва да представят фотографски снимки на базовото шаси, субструктурата (надстройката), пожарната помпа, струйниците, мобилния и носимия тетра-терминал на пожарния автомобил, които ще доставя, отговарящи на приложените описания. Оферти се приемат до 16 юли.

Ремонт на сгради на Агенцията за социално подпомагане

1 млн. лв.

Агенцията за социално подпомагане обяви поръчка за строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на агенцията, разположени в цялата страна. Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители за извършването на текущи и основни (капиталови) ремонти в административни сгради, стопанисвани и управлявани от АСП, при които се налага основен и/или текущ ремонт на сгради, включващ покривни работи, мазачески работи, бояджийски работи, настилки и замазки, облицовъчни работи, изолационни работи – хидроизолационни и топлоизолационни, подмяна дограми, инсталационни работи – ВиК, "Ел." и ОВКИ, ремонт на структурни кабелни системи, и др. Обхватът, обемът и териториалната локация на отделните поръчки ще зависят от възникналата конкретна необходимост в срока на рамковото споразумение и ще бъдат описани в количествено-стойностни сметки. Максималният срок за изпълнение на всеки отделен договор в рамките на споразумението ще бъде конкретизиран от Възложителя при отправянето на писмена покана за представяне на оферта за изпълнение на конкретна поръчка до потенциалните изпълнители, с които е сключено рамково споразумение. Участниците трябва да са изпълнили поне 3 сходни договора за СМР за последните пет години. Оферти се приемат до 22 юни.

Кредит от 30 млн. лв. за АЕЦ "Козлодуй"

600 хил. лв.

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД обяви поръчка за избор на финансова институция за предоставяне на банков кредит - овърдрафт в размер на 30 милиона лева. Кредитът е за оборотни средства на АЕЦ "Козлодуй" при възникване на временен недостиг на парични средства, необходими за осъществяване на текущите разплащания в рамките на 2015 и 2016 г., свързани с основната дейност на дружеството. Усвояването на кредита се извършва многократно в рамките на договорения срок на овърдрафта и до размера на разрешения кредитен лимит от 30 млн. лева. Погасяването на главницата цялостно или частично може да се извършва многократно в рамките на договорения краен срок на погасяване и до размера на разрешения лимит на овърдрафта. За ползвания кредит овърдрафт възложителят се задължава да заплаща дължима лихва върху стойността на усвоената (използвана) сума от кредитния лимит само за времето на ползването на сумите. Лихвата се заплаща ежемесечно до определената в сключения договор падежна дата. Кредит овърдрафт се отпуска чрез учредяване в полза на банката кредитор залог върху настоящи и бъдещи парични вземания на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД от НЕК ЕАД. Срокът е една година, а прогнозната стойност на поръчката е 600 хил. лв. Участниците трябва да са отпуснали един кредит овърдрафт за поне 10 млн. лева на едно юридическо лице.