Най-големите обществени поръчки през седмицата

   ©  Юлия Лазарова
   ©  Юлия Лазарова

Доставка на ангиографски апарати

4 млн. лв.

Министерството на здравеопазването обяви обществена поръчка за доставка на ангиографски апарати за лечебните заведения, включени в средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по оперативна програма "Регионално развитие 2007 – 2013 г.". Апаратите са за УМБАЛ "Александровска", София, МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново, МБАЛ Русе. Поръчката включва монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на доставената медицинска апаратура; обучение за работа; гаранционно обслужване. Прогнозната стойност е 4 млн. лева без ДДС, а срокът за изпълнение е 39 месеца. Участниците могат да са производители или упълномощени представители. Медицинските изделия трябва да имат сертификат за качество 13485:2003 и сертификат ISO 9001:2008 с обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент. Те трябва да имат разрешение за търговия на едро с медицинска апаратура. Крайният срок за подаване на оферти е 20 юли.

Копирна хартия за държавната администрация

3.38 млн. лв.

Централният орган за обществени поръчки към Министерството на финансите ще сключи рамково споразумение с няколко доставчика на копирна хартия. Споразуменията ще важат две години. Прогнозната стойност на цялата поръчка е 3.38 млн. лв. без ДДС. Видовете копирна хартия са подробно описани в техническата спецификация към документацията за участие. Поръчката се състои от три обособени позиции: 1. Доставка на рециклирана копирна хартия с прогнозна стойност 2.4 млн. лв. без ДДС; 2. Доставка на нерециклирана копирна хартия с прогнозна стойност 820 хил. лв. без ДДС; 3. Доставка на различни видове хартия за офиса, включително безконечна принтерна хартия, факс хартия, цветна хартия, картони и др. с прогнозна стойност 160 хил. лв. без ДДС. Количествата ще бъдат посочени в минипроцедурите за сключване на договор от страна на индивидуалните възложители. Оферти могат да се подават за една или повече позиции. Участниците трябва да имат изпълнени поне 10 сходни поръчки за всяка позиция, за която кандидатстват. Оферти могат да се подават до 10 юли.

Заем за "Топлофикация Разград"

2.8 млн. лв.

"Топлофикация Разград" ЕАД обяви обществена поръчка за осигуряване на финансиране със срок на изплащане от 5 години. Единият кредит е в размер до 770 хил. евро и с него ще се рефинансира съществуващ банков заем; вторият е до 420 хил. евро - инвестиционен кредит за финансиране на нов проект за преоборудване на два парни котела за производство на енергия чрез изгаряне на биомаса; третият е до 500 хил. лв. - оборотен кредит (овърдрафт). Срокът на договаряне е до 31 юли 2015 г., а на усвояване - до 31 август 2015 г. Срокът на погасяване е 31 август 2020 г. Плащането на лихвите и погасяването на главниците по осигуреното финансиране ще се извършват по следния начин: по инвестиционното финансиране на 60 равни месечни вноски до издължаването на кредита – на 25-о число от месеца; по овърдрафта – погасяване на лихвата на 25-о число от месеца; усвояване и погасяване на главницата многократно за срока на кредита и окончателно погасяване на главницата на падежа на овърдрафта. Участниците трябва да представят копие от лиценз за извършване на банкова дейност от БНБ или копие от документ, доказващ регистрацията на участника като небанкова финансова институция, както и справка, разбита по години, за брой предоставени финансирания с общ размер между 2 и 5 млн. лв. за последните три календарни години (2011-2014 г.). Оферти се приемат до 2 юли.

Ремонт на кабелни и въздушни мрежи на ЧЕЗ

2.5 млн. лв.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД обяви поръчка за изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи средно и ниско напрежение на територията на София и София-област. Тя е разделена на седем обособени позиции: 1. Изграждане и реконструкция на кабелни и въздушни мрежи на територията на оперативен център (ОЦ) "Изток" в София; 2. ОЦ "Запад"; 3. ОЦ "Север"; 4. ОЦ "Юг"; 5. ОЦ "Ботевград и Пирдоп"; 6. ОЦ "Костенец и Самоков"; 7. ОЦ "Сливница и Своге". Всеки участник може да участва само за една обособена позиция. Критерият за оценка е "Икономически най-изгодна оферта". Срокът на договорите ще е за две години. Прогнозната стойност за цялата поръчка е 2.5 млн. лв. Участниците трябва да разполагат с определен брой технически лица и оборудване, както и опит в изпълнението на сходни поръчки - строително-монтажни и електромонтажни работи по електропреносната мрежа. Срокът за подаване на оферти е 24 юли.

Почистване на речни корита и дерета в Столична община

2.4 млн. лв.

Столична община обяви обществена поръчка за почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през нейната територия. Тя е разделена на следните позиции: 1.1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й, 1.2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й; 2.1 р. Банска, р. Какач, р. Шевовица и реките от водосбора им; 2.2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им; 3.1 р. Перловска с реките и деретата от водосбора й, 3.2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й; 4.1. всички реки и дерета на територията на райони Панчарево и Искър, 4.1 р. Банишка и реките от водосбора й, 4.3. р. Шиндра, 5.1. всички реки и дерета на територията на райони Нови Искър и Кремиковци; 6.1. речните корита на реките Църна бара, Рударщица, Слани дол и безименното дере в местност Капрал на разстояние 500 метра след язовирните стени на язовирите общинска собственост, включително почистване на откосите на язовирните стени. Договори с избраните изпълнители ще се сключат за три месеца. Оферти могат да се подават само за една обособена позиция. Участниците трябва да са изпълнили най-малко три сходни поръчки за последните три години и да имат необходимото техническо оборудване. Оферти се приемат до 15 юли.

Изграждане на LED осветление в Благоевград

1.55 млн. лв.

Благоевград обяви поръчка за изграждане на LED осветление на територията на общината – I–ви етап. Тя предвижда да се подменят 1646 натриеви лампи с високо налягане, или около 33% от лампите на територията на града, с високоефективни светодиодни (LED). Предвижда се да се направи ремонт на 1065 стълба за улично осветление, да се монтират нови 94 стълба като счупени или липсващи. Всички стълбове, включени в подмяната, ще бъдат ремонтирани. Ще се извърши ремонт на захранващата мрежа, като ще се кабелират 5873 м въздушна мрежа. В обществената поръчка е включено монтиране на интелигентно управление, което позволява регулиране интензивността на светене по програма. От диспечерски център ще може да се следи работата на клоновете от уличното осветление, работата на всеки осветител, замърсяване и други показатели в реално време. След съгласуване с Пътна полиция в късните часове на нощта може да се намали силата на светене. Предвижда се обучение на служителите за работа със системата за управление – минимум двама служители. Новото и ремонтирано осветление трябва да се поддържа 5 години. Срокът на изпълнение също е 5 години. Участниците трябва да разполагат със собствен финансов ресурс от поне 750 хил. лв. и да имат опит с монтажни работи на осветителни и сигнализационни тела за пътища, летища и други. Оферти могат да се подават до 1 юли.