Най-големите обществени поръчки през седмицата
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

Капитал

Най-големите обществени поръчки през седмицата

"ЧЕЗ Разпределение" ще реконструира въздушни и кабелни мрежи в София, а земеделското министерство ще коригира р. Джерман

Десислава Лещарска
3644 прочитания

Капитал

© Надежда Чипева


Присъединяване на нови абонати с ремонт на въздушни и кабелни мрежи

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691843&newver=2

4.8 млн. лв.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД обяви поръчка за присъединяване на нови абонати чрез реконструкция на въздушни и кабелни мрежи средно и ниско напрежение и ел. оборудване на трафопостове на територията на град София. Поръчката е разделена на пет обособени позиции: Оперативен център (ОЦ) "Изток", ОЦ "Запад", ОЦ "Север", ОЦ "Юг" и петата - София област, която включва ОЦ "Самоков и Костенец", ОЦ "Пирдоп и Ботевград" и ОЦ "Драгоман и Своге". Участниците могат да участват за една или повече обособени позиции. С избраните изпълнители (максимум 4 за всяка позиция) ще се сключи рамково споразумение за четири години. Максималната прогнозна стойност на първите четири позиции е 1 млн. лв. без ДДС, а на петата - 800 хил. лв. Изискванията са участниците да са изпълнили сходно строителство за последните пет години на стойност поне 600 хил. лв. за първите 4 позиции и 400 хил. лв. за петата позиция. Под сходно строителство следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане и/или ремонтиране и/или реконструиране и/или възстановяване на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа. Оферти се приемат до 03.12.2015 г.

Водопровод в кв. "Горна баня"

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691779&newver=2

2.2 млн. лв.

Столична община - район "Овча купел", обяви поръчка за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на няколко подобекта от "Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. "Горна баня", който се финансира от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Поръчката включва строителство и ремонт на водопроводни клонове в кв. "Горна баня", район "Овча купел". Настоящият проект предвижда извършване на СМР за канализационна мрежа и съпътстващи водопроводи, като общата дължина на новоизградената инфраструктура и съоръженията към нея (предвидена за изпълнение в Подетап I "А") е: канализационна мрежа - 1472.56 м; водопроводна мрежа - 1157.00 м. Количеството и обемът на поръчката са подробно описани в Техническите спецификации и утвърдената документация на интернет адреса на Възложителя- www.ovchakupel.bg, раздел: "Профил на купувача". Максималната прогнозна стойност на поръчката е 2 203 625 лв. без ДДС, като съответно за изпълнение на Канализационни клонове: Кл.26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152 е 1 880 595 лева без ДДС, а за водопроводни клонове: к-178, Гл. кл. ІІІ, к-171, к-169, к-171, к-168, к-153, к-154, к-51, к-62 е 323 030 лева без ДДС. Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс, ще бъдат отстранени. Участникът следва да докаже, че разполага с финансов ресурс, не по-малък от 1 000 000 лева. Участниците трябва да представят декларация със списък на основните договори за строителство, извършени през последните пет години, еднакви или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и възложителите, придружени с доказателство за извършеното строителство. Оферти се приемат до 23.11.2015 г.

Корекция на р. Джерман

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691904&newver=2

2 млн. лв.

Министерството на земеделието и храните обяви поръчка за неотложни РВД (ремонтно-възстановителни дейности) за обект:"Корекция на р. Джерман в землищата на с. Бобошево, с. Мурсалево, с. Драгодан, община Дупница - етапно, за технически укрепителни мероприятия в участъци, близки до автомагистрала Струма". Дейностите по проекта имат за цел предотвратяване от заливане и увреждане на магистрала "Струма", лот 2 (Долна Диканя - Дупница), както и предпазване от заливане на земеделски площи и инженерна инфраструктура. Към настоящия момент за обекта има изготвена проектна документация и предстои утвърждаване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план. Срокът за изпълнение е 150 дни, а максималната прогнозна стойност - малко над 2 млн. лв. без ДДС. Финансирането е от фонда за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване на бедствия. Участниците трябва да представят списък на техническите лица, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и декларация за техническото оборудване, с което разполага (собствено и наето) за изпълнение на проекта. Към нея се прилага списък на оптимално подбрана механизация за изпълнение на поръчката. Оферти се приемат до 23.11.2015 г.

Допълване на пътен възел "Плодовитово" при магистрала "Тракия"

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691498&newver=2

1.6 млн. лв.

Агенция "Пътна инфраструктура" обяви поръчка за допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичане на АМ "Тракия" и път III-666". Целта е изграждането на липсващите пътни връзки на възела в посоките "Бургас - Оризово (Плодовитово)" и "Плодовитово (Оризово) - София". С изграждане на липсващите кореспонденции ще се осигури връзка на транспортните потоци, движещи се по магистралите "Тракия" и "Марица" от Бургас, Свиленград и София към общините Първомай,Чирпан и Братя Даскалови, както и връзката им с път II-66 "I-6 – Чирпан – Стара Загора". В момента е изградена южната част на пътен възел "Левски", която представлява половин полудетелина. Възможни са дестинациите: "София – Плодовитово (Оризово)" и "Плодовитово (Оризово) – Бургас". По път III-666 е изградено кръстовище от втори тип с лента за ляво завиване към пътната връзка. И двете пътни връзки са еднопосочни с ширина 5.50 м. С цел вписване на проектното решение за допълнение на пътния възел в съществуващия обхват за автомагистралата ускорителните и забавителните шлюзове са проектирани с ширина 3.00 м за сметка на банкетите, без да се извършва ситуационна промяна по директното трасе. Новите пътни връзки са съобразени ситуационно и нивелетно с изградените пътни отсечки от АМ "Тракия" и път III-666. Директната и индиректната връзка са пригодени една към друга, а двата срещуположни потока са отделени с разделителна ивица с ширина 2 м. Срокът за изпълнение е 80 дни. Изискването към участниците е през последните 5 г. да са изпълнили поне 2 обекта за еднакво или сходно строителство: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и пътища от общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Оферти се приемат до 19.11.2015 г.

Допълнителен водопровод в община Горна Малина

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691660&newver=2

1.3 млн. лв.

Община Горна Малина обяви поръчка за допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово, община Горна Малина. Основното водоподаване към с. Белопопци се осъществява от преливната тръба на черпателен резервоар при м. "Извора", с. Байлово с обем 15 куб.м. Водните количества се доставят по гравитачен път посредством водопровод 150 от азбестоциментови тръби до напорен водоем над с. Белопопци с обем 140 куб.м. Проектната разработка включва изграждане на нов водопровод от черпателния до напорния резервоар. Предвижда се трасето на водопровода в с. Байлово да се монтира успоредно на съществуващото, а след населеното място да следва общинския път между с. Байлово и с. Белопопци. Общата дължина на водопровода е 5230 м. Водопроводът ще бъде изпълнен с тръби 110 ПЕВП на челна заварка, положени по открит способ. Предвижда се да бъдат изградени 2 шахти отток, 2 шахти въздушник, 10 преминавания през дерета с подпорни стени и 2 въздушни преминавания на метална конструкция през реки. Поръчката включва изпълнение на земни работи, полагане на тръбопроводи и монтаж на строителни конструкции и водопроводна арматура в обхват, както е посочено в проекта, спецификацията и количествените сметки. Срокът за изпълнение е 6 месеца. Участниците трябва да разполагат с поне 200 хил. лв. собствен капитал и да са изпълнили поне един сходен проект за последните пет години. Оферти се приемат до 9.12.2015 г.

Присъединяване на нови абонати с ремонт на въздушни и кабелни мрежи

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691843&newver=2

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал

Капанът AstraZeneca

Капанът AstraZeneca

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK